Skip to main content.

Bendrosios sąlygos

Spausdinti visus pasirinkimus

 

1.    ĮVADAS

 

Šiose bendrosiose sąlygose žodžiai „mes“, „mus“, „bendrovė“ ir „Hotels.com“ nurodo „Hotels.com, L. P.“ – Teksaso ribotosios atsakomybės partnerystę, kurios registruotoji buveinė įsikūrusi adresu 5400 LBJ Freeway, Suite 500, Dalas, Texas 75240, USA (JAV), partnerystės atstovus ir (arba) atitinkamus jų tiekėjus ir paslaugų teikėjus, o žodis „jūs“ nurodo atskirą asmenį, susikuriantį pas mus paskyrą, ir (arba) klientą, užsisakantį nakvynes tiesiogiai šioje interneto svetainėje arba netiesiogiai per kurį nors iš mūsų atstovų, per kurį mes teikiame paslaugas.

 

Šios bendrosios sąlygos turi šiuos skyrius:

(1)Įvadas

(2)Naudojimasis „Hotels.com“ interneto svetaine

(3)Privatumo pareiškimas

(4)Produktų ir paslaugų tipai

(5)Tiekėjo taisyklės ir ribojimai

(6)Kelionių kryptys ir rekomendacijos keliautojams

(7)Kaip rikiuojame jūsų paieškos rezultatus

(8)Kainos

(9) Paslaugų mokesčiai, kiti mokesčiai ir rinkliavos už mokesčių administravimą

(10) Mokėjimai

(11) Valiutų skaičiuoklė

(12) Garantuota kaina

(13) Nuolaidų kuponai

(14) Slaptosios kainos

(15) „Hotels.com™ Rewards“

(16) Naudotojų atsiliepimai, komentarai, nuotraukos ir turinys

(17) Nuotraukų pateikimo rekomendacijos

(18) Pranešimas apie intelektinės nuosavybės pažeidimus

(19) Klientų skundai

(20) Atsakomybė

(21) Apsaugojimas nuo nuostolių

(22) Nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines

(23) Programinė įranga, kurią galima atsisiųsti iš šios interneto svetainės

(24) Bendra informacija

(25) Taikytina teisė ir jurisdikcija

(26) Naudojimasis Programėle

 

2.    NAUDOJIMASIS „HOTELS.COM“ INTERNETO SVETAINE

 

„Hotels.com“ interneto svetainė, kurią teikia „Hotels.com“, skirta tik padėti klientams rasti su kelione susijusių prekių ir paslaugų, rinkti informaciją apie jas, nustatyti jų prieinamumą, tinkamai jas užsisakyti arba kitaip tvarkyti reikalus su tiekėjais ir nėra teikiamos jokiais kitais tikslais.

 

Siūlome šią interneto svetainę jūsų paslaugoms; jūs turite be jokių pakeitimų sutikti su šiose bendrosiose sąlygose pateiktomis sąlygomis ir pastabomis, rodomomis šioje interneto svetainėje, tada, kai naudojatės interneto svetaine pagal atitinkamą paskirtį, įskaitant tada, kai atliekamas kelionės užsakymas (kai taikytina). Visam jūsų naudojimuisi savo paskyra ir mūsų naudojimuisi informacija, susijusia su jūsų paskyra, taikomos šios bendrosios sąlygos. Be to, šios bendrosios sąlygos (ir visos tiekėjų taisyklės ir apribojimai, nurodomi žemiau ir (arba) kurie jums buvo prieinami prieš jums atliekant bet kokį užsakymą) taikomos paslaugų siūlymui ir teikimui per šią interneto svetainę. Jūsų naudojimasis šia svetaine reiškia sutikimą su visomis tokiomis sąlygomis ir pranešimais, esančiais šiose bendrosiose sąlygose, ir jūs esate atsakingi už tai, kad susipažintumėte su šiomis bendrosiomis sąlygomis ir visomis tiekėjo taisyklėmis bei apribojimais. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, jums neleidžiama naudotis šia interneto svetaine. „Hotels.com“ gali praplėsti šiose bendrosiose sąlygose pateiktų nuostatų galiojimą savo atstovams, internete siūlantiems kelionių paslaugas.

 

„Hotels.com“ pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti sąlygas, nuostatas ir pranešimus, esančius šiose bendrosiose sąlygose arba nurodytus jose, pagal kuriuos teikiama ši interneto svetainė, ir tiekėjai gali bet kuriuo metu pakeisti šiose bendrosiose sąlygose nurodytas tiekėjų taisykles ir apribojimus, ir jūs sutinkate laikytis ir būti įpareigoti šių sąlygų, kurios galioja tuo metu, kai naudojatės šia svetaine ir jos funkcijomis pagal atitinkamą paskirtį, taip pat tada, kai jūs užsisakote kelionę (jei taikoma). Šių bendrųjų sąlygų negali keisti joks neįgaliotas asmuo, įskaitant „Hotels.com“ darbuotojus.

 

Rekomenduojame atliekant užsakymą ar rezervuojant išsaugoti arba atsispausdinti šių bendrųjų sąlygų kopiją, kad galėtumėte jomis vadovautis.

 

Jūs garantuojate, kad esate bent 18 metų amžiaus (arba esate sulaukę pilnametystės pagal savo šalies įstatymus) ir galite teisiškai sudaryti šią sutartį bei naudotis šia interneto svetaine, vadovaudamiesi visomis čia išdėstytomis sąlygomis, nuostatomis ir pranešimais.

 

Jūs sutinkate būti finansiškai atsakingi už visą savo naudojimąsi šia interneto svetaine (taip pat ir tais atvejais, jeigu jūsų paskyra naudosis kiti asmenys, įskaitant (tačiau neapsiribojant) su jumis gyvenančius nepilnamečius), taip pat tai, kad jūs būsite visiškai atsakingi už visas rinkliavas, mokėjimus, muitus, mokesčius ir apmokestinimą, susijusius su naudojimusi šia interneto svetaine. Jūs sutinkate prižiūrėti šia interneto svetaine jūsų vardu arba paskyra besinaudojančius nepilnamečius. Garantuojate, kad visa informacija, kurią jūs arba jūsų namų ūkio nariai pateikia naudodami šią svetainę, yra teisinga ir tiksli.

 

Ši interneto svetainė skirta tik asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui. Šioje interneto svetainėje pateikiamas turinys ir informacija, įskaitant (tačiau neapsiribojant) kainas ir siūlomas kelionių paslaugas, taip pat infrastruktūra, kuria naudojantis pateikiamas šis turinys ir informacija, yra bendrovės „Hotels.com“ arba jos tiekėjų ir paslaugų teikėjų nuosavybė. Todėl (tai yra naudojimosi šia interneto svetaine sąlyga) jūs sutinkate nesinaudoti šia interneto svetaine arba jos turiniu ar informacija kokiais nors komerciniais arba ne asmeniniais tikslais (tiesiogiai arba netiesiogiai). Nors, šioje interneto svetainėje įsigydami kelionę arba paslaugas, galite padaryti ribotą savo kelionės maršruto (ir su juo susijusių dokumentų) kopijų skaičių, tačiau sutinkate nekeisti, nekopijuoti, neplatinti, nepersiųsti, nedemonstruoti, neatgaminti, neskelbti, nelicencijuoti, nekurti išvestinių darbų, neperduoti, neparduoti arba neperparduoti jokios šioje interneto svetainėje įsigytos informacijos, programinės įrangos, produktų arba paslaugų. Be to, sutinkate: 

 

 • nenaudoti šios svetainės ar jos turinio bet kokiais komerciniais tikslais, įskaitant (bet neapsiribojant) kelionių paslaugų ar kitų produktų užsakymą siekiant perparduoti;
 • be aiškaus rašytinio sutikimo jokiu tikslu nepasiekti, nestebėti ir nenekopijuoti jokio šios svetainės turinio ar informacijos naudojant robotą, „vorą“, duomenų ištraukimo priemonę ar kitą automatizuotą būdą ar rankinį procesą;
 • nepažeisti robotų neįtraukimo antraščių apribojimų šioje interneto svetainėje, neapeiti kitų priemonių, skirtų užkirsti kelią arba apriboti prieigą prie šios interneto svetainės;
 • nesiimti jokių veiksmų, kurie, „Hotels.com“ nuožiūra, nepagrįstai arba neproporcingai apkrauna arba gali apkrauti „Hotels.com“ infrastruktūrą;  
 • jokiais tikslais nepateikti giluminių saitų į kokią nors šios interneto svetainės dalį, įskaitant (tačiau neapsiribojant) bet kokių kelionių pirkimo kelius, jeigu neturite aiškiai išreikšto raštiško „Hotels.com“ sutikimo; arba
 • nenaudoti šios interneto svetainės jokiais tikslais, kurie yra neteisėti arba kuriuos draudžia šios bendrosios sąlygos.

 

Jūs sutinkate, kad viešnagių užsakymo paslaugomis, siūlomomis šioje interneto svetainėje, galima naudotis tiktai atliekant teisėtus užsakymus arba pirkimus sau arba kitam asmeniui, kurio vardu jūs turite teisę veikti. Be apribojimų draudžiama atlikinėti spekuliatyvius, melagingus ar apgaulingus užsakymus arba užsakyti nakvynes tikintis, kad atsiras paklausa. Jūs suprantate, kad vykdant įtartiną veiklą, apgaudinėjant ar piktnaudžiaujant šioje svetainėje siūlomomis kelionių užsakymo paslaugomis, „Hotels.com“ gali atšaukti su jūsų vardu, el. pašto adresu ar paskyra susijusius užsakymus arba uždaryti visas „Hotels.com“ paskyras. „Hotels.com“ taip pat gali atšaukti visus užsakymus, susietus su jūsų vardu ir pavarde, el. pašto adresu ar paskyra bei uždaryti visas susijusias „Hotels.com“ paskyras, jei šioje interneto svetainėje esate atlikę kelis užsakymus, ir „Hotels.com“ (elgdamasi pagrįstai) laiko, kad visi tokie užsakymai atlikti siekiant perparduoti. Jei tokie atšaukti užsakymai yra tokie, už kuriuos pinigai negrąžinami, „Hotels.com“ pasilieka teisę negrąžinti jums pinigų už atšauktus užsakymus.

 

Jūsų vykdomos apgaulingos veiklos atveju „Hotels.com“ pasilieka teisę imtis reikiamų teisinių veiksmų, o jūs būsite atsakingi už „Hotels.com“ patirtus piniginius nuostolius, įskaitant bylinėjimosi išlaidas ir žalą.

 

Norėdami užginčyti užsakymo atšaukimą, paskyros įšaldymą ar uždarymą, susisiekite su klientų aptarnavimo skyriumi telefonu ir naudodamiesi tolesniais duomenimis, nurodytais portale „Susisiekite su mumis“, esančiame šios interneto svetainės dalyje „Pagalba ir DUK“.

 

3.    PRIVATUMO PAREIŠKIMAS

 

Hotels.com“ tiki, kad svarbu saugoti jūsų privatumą. Spustelėkite čia, norėdami peržiūrėti mūsų atnaujintą privatumo pareiškimą, kuris reglamentuoja šios interneto svetainės naudojimą, kad suprastumėte mūsų dabartinę tvarką.

 

4.    PRODUKTŲ IR PASLAUGŲ TIPAI

 

4.1.  Apgyvendinimo užsakymai

 

4.1.1.     Apmokėjimas internetu iš karto arba apmokėjimas vėliau apgyvendinimo įstaigoje

Viešnagių kai kuriose apgyvendinimo įstaigose užsakymus galite apmokėti internetu iš karto arba vėliau, atvykę į apgyvendinimo įstaigą. Jei pasirinksite „mokėti dabar / mokėti internetu“, jums bus paskaičiuota mokesčio suma, kurią turėsite sumokėti iš karto pasirinkta valiuta. Įmonė, priimanti mokėjimą ir nuskaičiuojanti mokesčio sumą nuo kredito kortelės, bus TPX ar kita „Hotels.com“ įmonių (kaip apibrėžta toliau), veiklą vykdančių kaip „Hotels.com“, grupės narė, kuri tokį mokėjimą ima „Hotels.com, L. P.“ vardu. „TPX“ yra „Travel Partner Exchange S.L.“, kurios registruotoji buveinė yra įsikūrusi adresu Paseo Milicias de Garachico 1, Edificio Hamilton, oficina 79 38002, Santa Cruz de Tenerife Islas Canarias, Spain (Ispanija). 

 

Pasirinkus „mokėti vėliau / apgyvendinimo įstaigoje“, viešnagės kaina bus apskaičiuota atitinkamos apgyvendinimo įstaigos vietos valiuta jūsų viešnagės metu.Pasirinkus parinktį „mokėti vėliau / mokėti apgyvendinimo įstaigoje“, apgyvendinimo įstaiga jums suteiks paslaugą tiesiogiai. Vykdant šias operacijas, sudarysite sutartį su apgyvendinimo įstaiga ir mes veiksime tik kaip tarpininkai tarp jūsų ir apgyvendinimo įstaigos (bet ne kaip mokėjimų tarpininkė), perduodami jūsų užsakymo duomenis atitinkamai apgyvendinimo įstaigai ir apgyvendinimo įstaigos vardu atsiųsdami jums patvirtinamąjį el. laišką. Pasirinkus parinktį „mokėti vėliau / mokėti apgyvendinimo įstaigoje“ ir neatvykus viešnagėn arba atšaukus užsakymą, apgyvendinimo įstaiga gali pritaikyti neatvykimo arba atšaukimo mokestį (tiksli informacija bus nurodyta užsakymo metu). Tokiu atveju apgyvendinimo įstaiga arba mes nuskaitysime neatvykimo arba atšaukimo mokestį apgyvendinimo įstaigos vietos valiuta.

 

Neatsižvelgiant į tai, ar paslaugą jums padarysime prieinamą, jei mokėsite internetu, ar tai padarys apgyvendinimo įstaiga, jei pasirinksite mokėti vėliau, užsakymo proceso metu ir patvirtinamajame el. laiške jums bus pateiktos apgyvendinimo įstaigos bendrosios sąlygos ir taisyklės bei apribojimai. 

 

4.1.2.     Apgyvendinimo užsakymų patvirtinimas, keitimas ar atšaukimas

 

Užsakymo patvirtinimas, į kurį įtraukiama tokia esminė informacija, kaip užsakytos (-ų) paslaugos (-ų) aprašas ir kaina, bus išsiųstas jums el. paštu. Jei jūs negausite Užsakymo patvirtinimo el. laiško per 24 valandas nuo užsakymo pateikimo, susisiekite su klientų aptarnavimo tarnyba. Aiškiai susitariama, kad duomenys, saugomi „Hotels.com“ ar jos tiekėjų informacinėse sistemose, yra jūsų atlikto užsakymo įrodymas. Kompiuteriuose ar elektroninėse laikmenose saugomi duomenys yra tinkami įrodymai, todėl jie turi būti priimami tokiomis pačiomis sąlygomis ir laikomi tokios pačios įrodomosios galios kaip fizinis rašytinis dokumentas.

 

Galite keisti arba atšaukti apgyvendinimo įstaigų užsakymus internetu, prisijungę prie „Hotels.com“ paskyros, parašę el. paštu help@hotels.com arba susisiekę su klientų aptarnavimo tarnyba, naudodamiesi duomenimis, nurodytais portale „Susisiekite su mumis“, esančiame šios interneto svetainės dalyje „Pagalba ir DUK“.

 

Neturite automatinės savo sutarties su mumis arba užsakymo apgyvendinimo įstaigoje atšaukimo teisės, nebent apgyvendinimo įstaiga, susijusi su jūsų užsakymu, suteikia tokią teisę pagal konkrečias savo taisykles ir apribojimus, nurodytus prieš užsakant.

 

Jūs sutinkate sumokėti visus tiekėjo taikomus keitimo ar atšaukimo mokesčius, kurie jums pritaikomi, kai apgyvendinimo įstaiga jums suteikia paslaugą tiesiogiai. Jei paslaugą jums suteikiame mes, pasiliekame teisę jums perleisti bet kokius atšaukimo ar pakeitimo mokesčius, kuriuos patiriame, kai atšaukiame ar keičiame jūsų užsakymą (-us) pas apgyvendinimo įstaigąKartais kai kurios apgyvendinimo įstaigos neleidžia keisti ar atšaukti užsakymų, juos atlikus, kaip nurodyta užsakymo taisyklėse ir apribojimuose. Jūs sutinkate laikytis bendrųjų sąlygų, susijusių su jūsų užsakymais.

 

Be papildomo „Hotels.com“ mokesčio galite keisti svečio vardą, lovos tipą, informaciją apie rūkymą, ypatingus pageidavimus, pritaikymo neįgaliesiems poreikius, kambario tipą, svečių skaičių ir viešnagės datas. Tačiau tiekėjai gali taikyti kitus keitimo ir (arba) atšaukimo mokesčius. Mokesčiai priklauso nuo užsakymo, todėl prieš atlikdami užsakymą peržiūrėkite taisykles ir apribojimus, kurie jums yra prieinami. Išsamią informaciją taip pat rasite patvirtinamajame el. laiške.

 

„Hotels.com“ (ir atitinkami tiekėjai) pasilieka teisę atšaukti užsakymą, jei laiku negaunamas visas mokėjimas už visas sumas, įskaitant galimą su užsakymu susijusį pakeitimo mokestį.

 

Jei apgyvendinimo įstaiga negalės įvykdyti jūsų užsakymo, „Hotels.com“ nebus atsakinga už jokias su persikėlimu susijusias išlaidas.

 

Jei neatvyksite pirmajai rezervuotai nakvynei, bet planuojate atvykti ir pasinaudoti kitomis rezervuotomis nakvynėmis, turite patvirtinti rezervaciją per „Hotels.com“ ne vėliau nei pradinę atvykimo datą, kad nebūtų atšauktas visas jūsų užsakymas. Jei nepatvirtinsite užsakymo pakeitimų per „Hotels.com“, visas užsakymas gali būti atšauktas, o pinigai gali būti grąžinami tik pagal konkrečios apgyvendinimo įstaigos taisykles ir apribojimus, kaip buvo nurodyta užsisakant. 

 

4.1.3.     Užsakymai didelėms grupėms ir ilgų viešnagių užsakymai

 

Negalite toje pačioje apgyvendinimo įstaigoje ir (arba) tomis pačiomis dienomis užsisakyti daugiau nei 8 kambarių. Pastebėję, kad atskirais užsakymais iš viso rezervavote daugiau nei 8 kambarius, jūsų užsakymus galime atšaukti ir pareikalauti sumokėti atšaukimo mokestį, jei jis taikomas. Jei sumokėjote negrąžinamą užstatą, jo nebeatgausite. Norėdami užsisakyti 9 ar daugiau kambarių, turite telefonu paskambinti „Hotels.com“ grupinių kelionių specialistams arba užpildyti grupinių kelionių formą internetu. Vienas iš mūsų grupinių kelionių specialistų peržiūrės jūsų užklausą ir su jumis susisieks dėl užsakymo. Galite būti paprašyti pasirašyti sutartį ir (arba) sumokėti negrąžinamą užstatą.

 

Vienoje apgyvendinimo įstaigoje galite internetu užsisakyti ne daugiau nei 28 nakvynes. Pastebėję, kad atskirais užsakymais iš viso užsisakėte daugiau nei 28 nakvynes, jūsų užsakymus galime atšaukti ir pareikalauti sumokėti atšaukimo mokestį, jei taikomas. Jei sumokėjote negrąžinamą užstatą, jo nebeatgausite. Norėdami užsisakyti 29 ar daugiau nakvynių, turite telefonu paskambinti „Hotels.com“ ilgos viešnagės kelionių specialistams arba užpildyti ilgos viešnagės kelionių formą internete. Vienas iš mūsų ilgos viešnagės kelionių specialistų peržiūrės jūsų užklausą ir su jumis susisieks dėl užsakymo. Galite būti paprašyti pasirašyti sutartį ir (arba) sumokėti negrąžinamą užstatą.

 

4.2.  Susijusių kelionės paslaugų rinkinys

 

„Susijusių kelionės paslaugų rinkinys“ vartojamas taip, kaip apibrėžta 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2015/2302 dėl kelionės paslaugų paketų ir susijusių kelionės paslaugų rinkinių, kuri yra įgyvendinta nacionalinėje teisėje (direktyva (ES) 2015/2302). Direktyva (ES) 2015/2302, perkelta į nacionalinę teisę, yra prieinama šiuo adresu: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/NIM/?uri=CELEX:32015L2302.

 

Tam tikromis aplinkybėmis ir atsižvelgiant į kartais siūlomas kelionių paslaugas, susijusių kelionės paslaugų rinkinys gali būti sudarytas jums nusprendus užsisakyti kelionės paslaugas šioje interneto svetainėje arba per šią interneto svetainę. Tokiu atveju jums bus nurodyta perskaityti toliau pateiktą svarbią informaciją.

 

Jei pasirinkę ir sumokėję už vieną kelionės paslaugą užsisakysite papildomas kelionės ar atostogų paslaugas per svetainę „Hotels.com“, pagal direktyvą (ES) 2015/2302 NEĮGYSITE teisių, susijusių su paketais. Todėl „Hotels.com“ neatsakys už tinkamą tų papildomų kelionės paslaugų vykdymą. Jei kiltų problemų, susisiekite su atitinkamų paslaugų teikėju.

 

Tačiau, jei užsakote produktą pas trečiąją šalį, pavyzdžiui, automobilių nuomos paslaugą savo kelionei, pasinaudodami nuoroda patvirtinimo puslapyje arba patvirtinamajame el. laiške ne vėliau kaip 24 valandas po to, kai galvote apgyvendinimo įstaigos užsakymo patvirtinimą iš „Hotels.com“, šios kelionių paslaugos taps susijusių kelionės paslaugų rinkinio dalimi. Tuo atveju, kaip reikalaujama pagal ES įstatymus, „Hotels.com“ turi apsaugą, kad dėl „Hotels.com“ nemokumo būtų grąžintos „Hotels.com“ sumokėtos lėšos už nesuteiktas paslaugas. Atkreipkite dėmesį, kad, jei kokius nors mokėjimus atliksite tiesiogiai susijusiam kelionės paslaugų teikėjui, „Hotels.com“ neturi jokios apsaugos grąžinti jums lėšas, jei tiesiogiai susijęs paslaugų teikėjas taptų nemokus. Daugiau informacijos apie apsaugą nuo nemokumo pateikiama toliau.

 

„Hotels.com“ ėmėsi priemonių dėl apsaugos nuo nemokumo – dėl pinigų, kurie tiesiogiai sumokami „Hotels.com“, sudarė draudimo sutartį su „International Passenger Protection Limited“ ir ją vykdo „Liberty Mutual Insurance Europe SE“. Jei paslaugos nesuteikiamos dėl „Hotels.com“ nemokumo, keliautojai gali susisiekti su „International Passenger Protection Limited“ (Claims Office, IPP House, 22-26 Station Road, West Wickham, Kent, BR4 0PR, tel. 0345 2661872, el. paštas: Insolvency-claims@ipplondon.co.uk) arba rasti kontaktinius duomenis ir pateikti reikalavimus adresu https://www.ipplondon.co.uk/claims-consumers.asp. Pastaba. Ši apsauga nuo nemokumo neapima sutarčių, sudarytų ne su „Hotels.com“ (pavyzdžiui, kurias galima vykdyti nepaisant „Hotels.com“ nemokumo).

 

5.    TIEKĖJO TAISYKLĖS IR APRIBOJIMAI

Kai paslaugas jums teikiame tiesiogiai, šios bendrosios sąlygos apima tiekėjo sąlygas, nuostatas ar taisykles ir apribojimus, kurie jums pateikiami prieš atliekant bet kokį užsakymą ir kuriuos jūs priimate tą akimirką, kai užsakymas yra faktiškai atliktas. Atidžiai perskaitykite šias tiekėjams taikomas sąlygas. Jūs sutinkate laikytis šių bendrųjų sąlygų bei tiekėjų, bendrųjų sąlygų ar taisyklių ir apribojimų, įskaitant (tačiau neapsiribojant) visų mokėtinų sumų mokėjimą ir tiekėjų taisyklių bei apribojimų, susijusių su bilietais, produktais ar paslaugomis, laikymąsi. Esate atsakingi už tai, kad prieš atlikdami užsakymą susipažintumėte su tiekėjų bendrosiomis sąlygomis.

 

Sutinkate, kad kai kurie trečiųjų šalių teikėjai, siūlantys tam tikras paslaugas ir (arba) veiklą gali reikalauti, kad pasirašytumėte jų atsakomybės atsisakymą prieš dalyvaudami jų siūlomoje paslaugoje ir (arba) veikloje. Suprantate, kad jums kaip nors pažeidus kurio nors iš šių tiekėjų bendrąsias sąlygas, jūsų užsakymas arba pirkimas gali būti atšauktas, jums gali būti neleidžiama užsisakyti jokių skrydžių, apgyvendinimo įstaigų ar automobilių, jūs galite prarasti už šį užsakymą arba pirkimą sumokėtus pinigus, o bendrovė „Hotels.com“ gali nurašyti nuo jūsų sąskaitos sąnaudų, kurias ji patirs dėl tokio pažeidimo, sumą. Jūs būsite visiškai atsakingi už visas rinkliavas, mokėjimus, muitus, mokesčius ir apmokestinimą, susijusius su naudojimusi šia interneto svetaine.

 

6.    KELIONIŲ KRYPTYS IR REKOMENDACIJOS KELIAUTOJAMS

 

Jūs turite pasirūpinti tuo, kad atitiktumėte visus atvykimo į užsienio šalį reikalavimus, kad tokie jūsų kelionės dokumentai kaip pasai ir vizos (tranzito, verslo, turistinės ir kt.) būtų tvarkingi ir atitiktumėte visus kitus atvykimo į užsienio šalį reikalavimus.

 

Nors daugumos kelionių, įskaitant tarptautines keliones, metu neįvyksta jokių incidentų, tam tikros kelionių kryptys yra pavojingesnės už kitas. „Hotels.com“ ragina keleivius peržiūrėti su kelionėmis susijusius draudimus, perspėjimus, skelbimus ir patarimus, kuriuos paskelbė atitinkama vyriausybės institucija.

 

INTERNETO SVETAINĖJE SIŪLYDAMA KELIONIŲ PRODUKTUS TAM TIKROSE KELIONIŲ KRYPTYSE, „HOTELS.COM“ NEGARANTUOJA, KAD TOKIOS KELIONĖS YRA PATARTINOS AR SAUGIOS, IR NEATSAKYS UŽ ŽALĄ AR NUOSTOLIUS, KURIE GALI ATSIRASTI TOKIŲ KELIONIŲ METU.

 

Sveikata: informacija apie keliautojams rekomenduojamus skiepus gali keistis, todėl prieš išvykdami pasikonsultuokite su gydytoju. Jūs turite pasirūpinti tuo, kad pasiskiepytumėte rekomenduojamais skiepais, vartotumėte visus rekomenduojamus vaistus ir laikytumėtės visų su jūsų kelione susijusių medicininių patarimų. 

 

7.    KAIP RIKIUOJAME JŪSŲ PAIEŠKOS REZULTATUS

 

Mūsų svetainėse pateikiama daug kelionių variantų ir norime, kad jūsų paieškos rezultatai būtų kuo aktualesni. Todėl siūlome daugybę būdų, kaip lengviau rasti ir suplanuoti kelionę.

Mūsų svetainėje naudojami sudėtingi, dinamiški algoritmai, užtikrinantys, kad jūsų paieškos rezultatai būtų tinkamai surikiuoti.

Paieškos rezultatų puslapyje galite pasirinkti, kaip surikiuoti rodomus rezultatus, taip pat galite naudoti filtro parinktis, kad būtų rodomi tik tie paieškos rezultatai, kurie atitinka jūsų pasirinktas nuostatas. Jei nuspręsite nenaudoti šių funkcijų, matysite pasirinktą numatytąją rikiavimo tvarką, kurios rezultatai bus išdėstyti toliau nurodytu būdu.

Apgyvendinimo paslaugos

 • Rezultatai rikiuojami pradedant svarbiausiais ir konkurencingiausiais pasiūlymais, atsižvelgiant į įvairius veiksnius, įskaitant siūlomą apgyvendinimo įstaigos kainą, palyginti su ankstesnėmis kainomis, svečių įvertį, atsiliepimų skaičių, iki šiol atliktų užsakymų skaičių ir vietą (priklausomai nuo jūsų ieškomos kelionės krypties).
 • Toliau rezultatai suskirstomi pagal keliautojų pasitenkinimo veiksnius, įskaitant apgyvendinimo įstaigų pateiktų vaizdų ir informacijos įvairovę bei kokybę, svečių persikėlimų ir pinigų grąžinimų dėl nepasitenkinimo viešnage skaičių, apgyvendinimo įstaigos užimtumą mūsų svetainėse ir bendrą kainų konkurencingumą mūsų keliautojams.
 • Kitas svarbus veiksnys, lemiantis apgyvendinimo įstaigos vietą rezultatų sąraše, palyginti su kitomis panašiomis apgyvendinimo įstaigomis, – mūsų bendrovei nuo atliktų užsakymų sumokamas atlygis (tai yra komisiniai iš apgyvendinimo įstaigos arba atlygis už užsakymus). Mokesčiai mums mokami už apgyvendinimo įstaigos įtraukimą į sąrašą mūsų svetainėje, tokiu būdu palengvinant užsakymą ir jūsų viešnagę apgyvendinimo įstaigoje. Jei yra panašius pasiūlymus teikiančių apgyvendinimo įstaigų, pirmiausia savo paieškos rezultatų sąraše rodome tas apgyvendinimo įstaigas, iš kurių gauname didesnį atlygį ar komisinį mokestį, o toliau – apgyvendinimo įstaigas su panašiais pasiūlymais, už kuriuos gauname mažesnį atlygį ar komisinį mokestį.

Ką nuveikti

 • Rezultatai rikiuojami atsižvelgiant į tokius veiksnius, kaip kaina, ieškomos patirtys, vieta, įskaitant atstumą nuo apgyvendinimo įstaigų, keliautojų atsiliepimus ir vietos tyrinėjimus. Taip pat gali būti atsižvelgiama į iki šiol atliktų užsakymų skaičių ir atlygį, kurį galime pelnyti už užsakymą.

Skrydžiai

 • Rezultatai rikiuojami nuo mažiausios iki didžiausios kainos. Jei dviejų skrydžių kaina yra vienoda, pirmiausia rodomas trumpesnis skrydis.

Jungtinės paieškos ir atostogų paketai

 • Kiekvieno atskiro komponento rezultatai rikiuojami pagal anksčiau nurodytus kriterijus.

Jei pasirinksite konkrečią rikiavimo tvarkos parinktį, pvz., taikysite pirmenybę kainai, pasiūlymams, svečių atsiliepimams, apgyvendinimo įstaigos klasei ar įverčiui, atstumui nuo centro ir kt., rezultatų sąrašas bus surikiuotas atsižvelgiant į tai, kam taikote pirmenybę, ir naudojant ankščiau aprašytus veiksnius, susijusius su jūsų paieška. Tai taip pat bus taikoma kai kuriems puslapiams, kuriuose pasiūlymai rodomi pagal kelionės kryptį ar apgyvendinimo įtaigos tipą ir t. t.

Jei pritaikysite filtrą, rezultatų sąrašas bus pateiktas pagal anksčiau aprašytus veiksnius, susijusius su jūsų paieška, ir išfiltruotas pagal pasirinktą (-as) funkciją (-as) ir patogumą (-us).

Nuolat atnaujiname savo sistemas ir išbandome naujus rezultatų tikslinimo būdus, kad rezultatai būtų kuo aktualesni ir atitiktų jūsų poreikius.

8.    KAINOS

 

Kelionių paslaugų užsakymo kaina bus tokia pati, kokia nurodoma interneto svetainėje, išskyrus akivaizdžios klaidos atvejus. Kainos bet kada gali būti keičiamos, tačiau pakeitimai nebus taikomi jau priimtiems užsakymams, išskyrus akivaizdžios klaidos atvejus. Nepaisant „Hotels.com“ pastangų, interneto svetainėje gali būti klaidingai nurodytos kai kurių kelionių paslaugų kainos. „HOTELS.COM“ AIŠKIAI PASILIEKA TEISĘ TAISYTI MŪSŲ SVETAINĖJE APTIKTAS KAINŲ KLAIDAS IR (ARBA) LAUKIANČIUS UŽSAKYMUS, ATLIKTUS NAUDOJANT KLAIDINGAS KAINAS. TOKIU ATVEJU, JEI ĮMANOMA, SUTEIKSIME JUMS GALIMYBĘ IŠSAUGOTI JŪSŲ LAUKIANTĮ UŽSAKYMĄ UŽ TEISINGĄ KAINĄ ARBA ATŠAUKSIME JŪSŲ UŽSAKYMĄ NETAIKYDAMI BAUDOS. Nei „Hotels.com“, nei jokia kita apgyvendinimo įstaiga nėra įpareigota teikti kelionių užsakymo paslaugų už neteisingą (mažesnę) kainą, net jei jums yra išsiųstas užsakymo patvirtinimas.

 

Pripažįstate, kad „Hotels.com“, kaip tarpininkė vykdydama jūsų užsakymą, iš anksto susitaria su apgyvendinimo įstaigomis dėl tam tikrų kambarių kainų. Interneto svetainėje nurodytą kambario kainą sudaro iš anksto sutarta kambario kaina ir suma, kurią sau pasilieka „Hotels.com“. Įgaliojate „Hotels.com“ atlikti užsakymą už bendrą užsakymo kainą, kurią sudaro interneto svetainėje nurodyta kambario kaina, taikomi mokesčiai ar rinkliavos už mokesčių administravimą, paslaugų mokesčiai ir, jei taikoma, mokesčiai už „Hotels.com“ paslaugas. Sutinkate, kad „Hotels.com“ iš jūsų kredito kortelės nurašytų visą užsakymo kainos sumą. Pateikdami prašymą dėl užsakymo įgaliojate „Hotels.com“, įskaitant „Travelscape, LLC“ arba „Travel Partner Exchange, S.L.“ (TPX), atlikti jūsų užsakymą, taip pat įgaliojate tartis dėl mokėjimų tvarkos su apgyvendinimo įstaigomis.

 

9.    PASLAUGŲ MOKESČIAI, KITI MOKESČIAI IR RINKLIAVOS UŽ MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMĄ

 

Pasiliekame sumokėtus paslaugų mokesčius kaip dalį savo atlygio už jūsų kelionės užsakymo atlikimą. Jų dydis priklauso nuo užsakymo kainos ir tipo.

 

Jūs sutinkate su tuo, kad, priklausomai nuo taikomų įstatymų, „Hotels.com“ gali rinkti mokesčius už „mokėti dabar / mokėti internetu“ apgyvendinimo įstaigų sandorius ir pervesti juos tiesiogiai atitinkamoms mokesčius administruojančioms institucijoms arba rinkti rinkliavas už mokesčių administravimą. Rinkliavos už mokesčių administravimą skirtos susigrąžinti nustatytus mokesčius (pvz., pardavimo ir naudojimo, valdymo, kambarių mokesčius, akcizo mokestį, pridėtinės vertės mokestį ir t. t.), kuriuos „Hotels.com“ moka apgyvendinimo įstaigos tiekėjui už mokesčius, taikomus apgyvendinimo įstaigos kambario nuomos įkainiui. Jei yra taikoma rinkliava už mokesčių administravimą, apgyvendinimo paslaugų teikėjai pateikia „Hotels.com“ sąskaitą faktūrą arba nuskaičiuoja nuo bendrovės tam tikras sumas, įskaitant rinkliavos už mokesčių administravimą sumą. Apgyvendinimo paslaugų teikėjai yra atsakingi už taikomų mokesčių pervedimą atitinkamoms jurisdikcijoms. 

 

Apmokestinamumo ir atitinkamas mokesčio tarifas labai skiriasi priklausomai nuo vietos. Faktinės „Hotels.com“ mokesčių sumos, sumokamos paslaugų teikėjui, gali skirtis priklausomai nuo rinkliavos už mokesčių administravimą, mokesčių tarifų, apmokestinamumo ir kt. veiksnių, taikomų tuo metu, kai esate apsistoję apgyvendinimo įstaigoje.

 

MOKESČIAI

 

Apgyvendinimo paslaugos

 

Tam tikrose jurisdikcijose už savo paslaugas imamoms sumoms (paslaugų mokesčiui ir (arba) tarpininkavimo mokesčiui) taip pat galime taikyti pardavimo, naudojimo ir (arba) vietos apgyvendinimo viešbutyje mokesčius. Kai kuriose jurisdikcijose privalome rinkti ir pervesti valstybės ir (arba) vietos mokesčius, skaičiuojamus nuo visos jūsų užsakymo sumos arba viešbučiui sumokėtos kambario kainos. Faktinė taikytinų mokesčių už paslaugas suma gali skirtis atsižvelgiant į jūsų viešnagės viešbutyje metu galiojančius tarifus. 

Kitos kelionių paslaugos

 

Kai kuriose jurisdikcijose mums gali tekti surinkti ir pervesti valstybės ir (arba) vietos pardavimo mokesčius, skaičiuojamus nuo visos jūsų užsakymo sumos arba, kai kuriais atvejais, pagal tarifą, kurį mokame kelionių teikėjui (t. y. automobilių nuomos įmonei ir t. t.).

 

10.  MOKĖJIMAI

 

Paslaugų, užsakytų svetainėje ar telefonu, kaina turi būti sumokėta (i) bendrovei „Hotels.com“ arba TPX arba (ii) tiesiogiai tiekėjams. Pinigus gali nuskaityti daugiau nei viena šalis (tai bus parodyta jūsų banko ar kredito kortelės išraše), tačiau visa sumokėta suma neviršys bendros paslaugų kainos. Skaitykite užsakymo metu pateikiamą išsamią informaciją, kad sužinotumėte, kaip ir kada turėsite sumokėti. 

 

Mokesčių tarifai ir užsienio valiutų kursai užsakymo ir viešnagės metu gali keistis. Jūs turite pateikti informaciją apie savo mokėjimo kortelę ir tiekėjas arba „Hotels.com“ dažnai turės patikrinti: (i) mokėjimo kortelės galiojimą (nuskaičiuodama minimalią sumą, kuri arba grąžinama po kelių dienų, arba atimama iš galutinio mokėjimo tiekėjui) ir (ii) pinigų buvimą mokėjimo kortelėje (kurį patvirtina kredito kortelę išdavęs bankas). „Hotels.com“ ir apgyvendinimo įstaigos pasilieka teisę atšaukti jūsų užsakymą, jei laiku negausime viso mokėjimo už užsakymą. 

 

Dauguma bankų ir kredito kortelių bendrovių sąskaitos turėtojui taiko finansinės operacijos mokestį tuo atveju, jeigu kredito kortelės emitentas ir pardavėjas (kurį nurodo kredito kortelės prekės ženklas (pvz., „Visa“, „MasterCard“, „American Express“) yra skirtingose šalyse. Valiutos keitimo kursą, jeigu taikoma, taip pat finansinės operacijos mokesčio dydį nustato tik bankas arba kita finansinę operaciją vykdanti įstaiga. Kredito kortelės emitentas taikomus mokesčius gali nuskaityti nuo kredito kortelės turėtojo sąskaitos. Vadinasi, jūsų kredito ar debeto kortelės ataskaitoje nurodyta suma gali skirtis nuo svetainės mokėjimo informacijos suvestinės puslapyje nurodytos sumos. Kilus klausimų dėl užsakymui taikomų mokesčių arba valiutos keitimo kurso, kreipkitės į savo banką. Kai kurie bankai ir korteles išduodančios įmonės taiko mokesčius už tarpvalstybines ar tarptautines operacijas.Pvz., jei atliekate užsakymą naudodamiesi kortele, išduota kitoje šalyje nei prekybininko vieta, kortelę išduodanti įmonė gali imti tarpvalstybinį ar tarptautinį operacijos mokestį. Kai kurie bankai ir korteles išduodančios įmonės taip pat taiko mokesčius už valiutos konvertavimą. Pavyzdžiui, jei atliekate užsakymą kita nei jūsų kredito kortelės valiuta, kredito kortelių įmonė gali konvertuoti užsakymo sumą į jūsų kredito kortelės valiutą ir nuskaičiuoti konvertavimo mokestį. Kilus klausimų dėl užsakymui taikomų mokesčių arba valiutos keitimo kurso, kreipkitės į savo banką ar kortelę išdavusią įmonę.

 

Be mokėjimo kortele, jums gali būti siūlomos kitos mokėjimo parinktys, pavyzdžiui, mokėjimas dalimis, kurias siūlo kitos nei „Hotels.com“ šalys („trečiųjų šalių mokėjimo parinktys“). Jei pasirinksite trečiųjų šalių mokėjimo parinktį, tai darysite laikydamiesi tokios trečiosios šalies taikytinų bendrujų sąlygų, kurias turėsite perskaityti ir priimti, kai rinksitės atitinkamą mokėjimo parinktį, ir sudarydami sutartį tarp savęs ir tokios trečiosios šalies. Mūsų klientų aptarnavimo agentai negali pateikti patarimų dėl trečiųjų šalių mokėjimo parinkčių. Su trečiųjų šalių mokėjimo parinktimis susiję klausimai turi būti nukreipti tiesiogiai tokiai trečiajai šaliai.

 

11.  VALIUTŲ SKAIČIUOKLĖ

 

Jei interneto svetainėje yra valiutų skaičiuoklė, rodomi valiutų kursai yra pagrįsti įvairiais viešai prieinamais šaltiniais ir yra tik rekomendacinio pobūdžio – mes ir (arba) mūsų atitinkami tiekėjai neužtikriname ir negarantuojame tikslumo.

 

12.  GARANTUOTA KAINA

 

Jei likus dienai iki viešnagės, iki 23.59 val. (vietos laiku) „Hotels.com“ arba kitoje interneto svetainėje rasite mažesnę kainą, mes sumokėsime skirtumą; taikomos toliau pateiktos garantuotos kainos bendrosios sąlygos.

 

Ši garantija netaikoma paketų užsakymams ir ne apgyvendinimo paslaugų užsakymams; taikomos kitos bendrosios sąlygos, kaip nurodyta toliau.

 

12.1.              Prašymo pateikimas

 

• Dėl užsakymų, kai pinigai negrąžinami: „Hotels.com” suteiks kompensaciją jums išduodama kuponą, skirtą panaudoti užsakant viešnagę interneto svetainėje; kupono vertė atitinka kainos skirtumą. Kuponą galėsite naudoti būsimiems iš anksto apmokamiems užsakymams interneto svetainėje „Hotels.com“. Turite susisiekti su klientų aptarnavimo centru arba pateikti prašymą naudodami internetinę Garantuotos kainos formą likus dienai iki viešnagės, iki 23.59 val. (vietos laiku). Kai susisieksite su mumis, mūsų klientų aptarnavimo atstovai turės patvirtinti, kad užsakymas mažesne kaina yra galimas.  Kuponai jums bus išsiųsti el. paštu, iškart po to, kai „Hotels.com“ patvirtins užsakymą. Bus taikomos Bendrosios kuponų sąlygos (žr. toliau pateiktą informaciją skyriuje „Nuolaidų kodai“).

 

• Kai pinigai už užsakymą grąžintini: 
a) Jei radote pigesnį pasiūlymą interneto svetainėje „Hotels.com“: galite paskambinti į klientų aptarnavimo centrą likus dienai iki viešnagės, iki 23:59 val. vietos laiku, arba, prisijungę prie savo „Hotels.com“ paskyros, atšaukti užsakymą skiltyje „Jūsų užsakymai“ ir internetu iš naujo užsisakyti pigesnį kambarį. Jei skambinate mums, mūsų klientų aptarnavimo atstovai turės patvirtinti, kad užsakymas mažesne kaina yra galimas tuo metu, kai į mus kreipiatės. Jūsų prašymu, klientų aptarnavimo atstovas iš naujo užsakys kambarį mažesne kaina, jums telefonu pateikus mokėjimo duomenis. Klientų aptarnavimo atstovas atšauks jūsų pradinį užsakymą ir jums bus grąžinta visa sumokėta suma. „Hotels.com“ pinigų grąžinimo operaciją atliks nedelsiant, tačiau bankas gali užtrukti iki 30 dienų, kol perves lėšas į sąskaitą.

Jei mažesnę kainą radote konkurentų interneto svetainėje, „Hotels.com“ grąžins kainos skirtumą. Turite susisiekti su klientų aptarnavimo centru arba pateikti prašymą naudodami internetinę Garantuotos kainos formą likus dienai iki viešnagės, iki 23.59 val. (vietos laiku). Kai susisieksite su mumis, mūsų klientų aptarnavimo atstovai turės patvirtinti, kad užsakymas mažesne kaina yra galimas. „Hotels.com“ pinigų grąžinimo operaciją atliks patvirtinusi jūsų prašymą, tačiau bankas gali užtrukti iki 30 dienų, kol perves lėšas į sąskaitą.

Patvirtinus pinigų grąžinimo prašymą, kreditas bus grąžintas į kredito kortelę, kuri naudota rezervuojant. Jei atlikdami užsakymą sumokėjote už apgyvendinimo įstaigą, patvirtinę prašymą grąžinsime lėšas. Jei pasirinkote mokėti vėliau, atvykę į apgyvendinimo įstaigą, ir kitoje interneto svetainėje radote pigesnį pasiūlymą, turėsite apgyvendinimo įstaigai sumokėti pradinę kainą, o pinigus grąžinsime pasibaigus viešnagei. Atkreipkite dėmesį, kad lėšos bus pervestos į sąskaitą per 30 dienų arba per kitą atsiskaitymo ciklą.

12.2.   Palyginti galima tik vienodus maršrutus

 

Garantuota kaina galioja tik vienodiems maršrutams, įskaitant apgyvendinimo įstaigą, kambario tipą, taikomas atšaukimo taisykles ir kelionės datas, nurodytas „Hotels.com“ užsakyme. Be to, palyginti reikia su ta pačia apgyvendinimo įstaiga ir įsigijus bilietus savarankiškai kitoje interneto svetainėje. Kitaip tariant, viešbučiams, užsakytiems kitoje interneto svetainėje kaip kelionės paketo dalis, geriausios kainos garantija netaikoma. Garantuota kaina taikoma užsakytos kelionės kainai, įskaitant mokesčius, kuriuos sumokėjote mums atlikdami užsakymą. Garantuota kaina netaikoma mokesčiams, kuriuos sumokėjote bet kokiai trečiajai šaliai, pvz., mokesčiams, kuriuos gali tekti mokėti tiesiogiai apgyvendinimo įstaigai, kai joje apsistojate. Garantuota kaina netaikoma užsakymams interneto svetainėse, kuriose viešbučio arba kita užsakymo informacija iki pirkimo nėra žinoma. Turite įvykdyti visus mažesnei kainai taikomus reikalavimus (jei yra), įskaitant (tačiau neapsiribojant) gyvenamosios vietos, regiono ir su amžiumi susijusius reikalavimus.

 

12.3.   Turi būti galimas palyginimas – įprastiems vartotojams.

 

Geriausios kainos garantija taikoma tik kainoms, kurios paskelbtos ir prieinamos įprastiems vartotojams. Ji taip pat taikoma mūsų Slaptosioms kainoms. Garantuota kaina netaikoma kainoms, siūlomoms konkurentų narystės programų interneto svetainėse; įmonėms taikomoms nuolaidoms arba kainoms; grupių, užsakomajai, lojalumo taškų programai, skatinamosioms, susitikimų, įprastoms, konsolidavimo arba tarpinėms kainoms; kainoms, nustatytoms aukciono arba panašios procedūros metu; arba kainoms, kurios siūlomos tik turint kuponą arba kitokias reklamines priemones, neprieinamas įprastiems vartotojams. Mažesnė kaina neturi būti pasiūlyta interneto svetainės, su kuria susisiekėte norėdami sužinoti kainą, arba iš jums atsiųsto el. laiško. 

 

12.4.   Prašymų patvirtinimas

 

Visus prašymus turi patvirtinti „Hotels.com“. Mes nepriimsime ekrano nuotraukų arba kitokių pateiktų mažesnės kainos įrodymų, kurių negalime nepriklausomai patvirtinti. Taip pat savo nuožiūra nepatvirtinsime jokių prašymų, kurie, mūsų įsitikinimu, bus sukurti dėl spausdinimo klaidų arba yra apgavikiški arba nesąžiningi. 

 

12.5.   Garantuotos kainos programos pakeitimai

 

Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra bet kada ir dėl bet kurių priežasčių keisti Garantuotos kainos programą, nutraukti jos galiojimą arba apriboti jos suteikimą bet kuriam asmeniui iš anksto nepranešę ir niekaip jums neįsipareigodami. Prašymo pateikimo metu galiojančios sąlygos nustatys, ar jums bus taikoma Garantuota kaina. Jei mums nepavyktų užtikrinti kokios nors šių Garantuotos kainos bendrųjų sąlygų nuostatos vykdymo, tai neatleidžia mūsų nuo įsipareigojimo tą nuostatą vykdyti.

 

13.  NUOLAIDŲ KUPONAI

 

Retkarčiais gali būti nuolaidos kodų, kuriuos galima panaudoti šioje interneto svetainėje. Nuolaidos kodus (toliau – Kuponai) galima naudoti atliekant iš anksto apmokamus užsakymus apgyvendinimo įstaigose, išskyrus į programą neįtrauktas apgyvendinimo įstaigas, kurių sąrašas bus sudarytas atsižvelgiant į kiekvieną konkretų Kuponą.  Dalyvaujančių apgyvendinimo įstaigų sąrašas gali būti keičiamas bet kuriuo metu. Kuponams taikomos toliau pateikiamos taisyklės; informacijos apie konkrečius Kuponams taikomus naudojimo apribojimus ieškokite atitinkamame su Kuponu susijusiame pranešime. 

 

 • Kuponų, suteikiančių nuolaidą konkrečia valiuta (pvz., 10 eurų nuolaidą), negalima panaudoti atliekant užsakymus, kurie apmokami kita valiuta. 
 • Užsisakant kelis kambarius (t. y. atliekant vieną užsakymą užsakomi 2 kambariai arba daugiau) i) nuolaida taikoma tik pirmo kambario, įtraukto į užsakymą, kainai, ir ii) užsakant pirmąjį kambarį, turi būti įvykdyti visi minimalios išleidžiamos sumos reikalavimai, neįtraukiant mokesčių ir rinkliavų.
 • Kuponai negali būti derinami su kitais kuponais, akcijomis ar ypatingomis kainomis arba panaudojant „Hotels.com“ Premijinę (-es) nakvynę (-es). 
 • Viename užsakyme galima panaudoti tik vieną Kuponą. Taikomos įprastos bendrosios sąlygos. Galimybė užsisakyti viešnagę priklauso nuo apgyvendinimo įstaigos užimtumo. Kuponų negalima parduoti arba perleisti.
 • Naudojant Kuponus atliktoms rezervacijoms taikomi visi mokesčiai ir rinkliavos. Šiuos mokesčius reikia sumokėti atliekant rezervaciją arba pačioje apgyvendinimo įstaigoje. Jūs esate atsakingi už šių mokesčių sumokėjimą.
 • Kuponais galima pasinaudoti tik laikantis visų pasiūlymo sąlygų. Jeigu nenurodyta priešingai Kuponų bendrosiose sąlygose, Kuponai neturi piniginės vertės, ir nebus grąžinami pinigai ar siūloma kita su grynaisiais pinigais susijusi alternatyva, jei panaudojama tik Kupono dalis.
 • Vienkartiniai Kuponai laikomi visiškai panaudotais atlikus sąlygas atitinkančią rezervaciją; jie negrąžinami ir nekečiami, o panaudojus tik dalį Kupono skirtumas negrąžinamas. Daugkartiniai Kuponai laikomi panaudotais atsižvelgiant į konkretaus Kupono sąlygose ir nuostatose nurodytus apribojimus.
 • Jei panaudojus Kuponą pasikeičia viešnagės data, to Kupono nebegalėsite panaudoti keisdami užsakyme nurodytą viešnagės datą. Kuponų negalima panaudoti anksčiau atliktos rezervacijos išlaidoms padengti. 
 • Kuponų jūs negalite (a) skelbti, perduoti ar parduoti; ar (b) gauti per neįgaliotus kanalus, jų keisti, kopijuoti, padirbti ar kitaip klastoti. Dėl tokių veiksmų Kuponai bus laikomi negaliojančiais ir tai gali būti laikoma sukčiavimu.
 • Kuponais negali naudotis kelionių agentūros, susijusios su svetainės „Hotels.com“ kelionių agentūrų programa.

 

„Hotels.com“ gali savo nuožiūra ir nenurodydama jokių priežasčių atšaukti visus užsakymus, atliktus naudojant Kuponus, jei, jos nuomone, jūs (a) pažeidėte šias bendrąsias sąlygas arba Kuponų bendrąsias sąlygas, (b) naudojote negaliojantį Kuponą, (c) naudojote Kuponus, norėdami perparduoti bet kurią užsakytą viešnagę, arba (d) kitaip apgaulingai elgėtės. „Hotels.com“ pasilieka teisę negrąžinti jums pinigų už atšauktus užsakymus, įskaitant užsakymus, kai pinigai negrąžinami.

 

„Hotels.com“ pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti Kuponų naudojimo sąlygas, panaikinti Kuponus ir atšaukti visus užsakymus, kuriems Kuponai pritaikyti sukčiaujant, mėginant suklaidinti, apgauti ar padidinti paklausą arba kurie buvo atlikti naudojant per klaidą išsiųstus Kuponus.

 

14.  SLAPTOSIOS KAINOS

 

„Hotels.com“ slaptosios kainos (Slaptosios kainos) galimos šiems klientams:

 

 • „Hotels.com Rewards“ nariams;
  • Jeigu naršote svetainėje prisijungę prie „Hotels.com“ paskyros, Slaptosios atrinktų apgyvendinimo įstaigų kainos jums bus pateikiamos automatiškai, kai rodoma reklamjuostė „Jūsų slaptoji kaina“.
 • naudotojams, kurie interneto svetainėje atrakina Slaptąsias kainas užsiprenumeravę „Hotels.com“ el. laiškus;
  • Jeigu naršote interneto svetainėje ir nesate prisijungę prie lojalumo programos „Hotels.com Rewards“ paskyros, vis tiek galite atrakinti Slaptąsias kainas užsiprenumeravę „Hotels.com“ el. laiškus. Spustelėkite „Atrakinti dabar“, kai Slaptosios kainos minimos jūsų paieškos rezultatuose, ir įveskite el. pašto adresą, kad tai padarytumėte. Tada Slaptosios atrinktų apgyvendinimo įstaigų kainos bus pateikiamos prie paieškos rezultatų, kur rodomas reklaminis skydelis „Jūsų slaptoji kaina“. Jeigu el. laiškus užsiprenumeravote anksčiau, gali būti, kad jus prisiminsime (tai priklauso nuo naršyklės nuostatų ir to, kiek laiko esate juos užsiprenumeravę) ir Slaptosios kainos jau bus rodomos. Pateikdami savo el. pašto adresą sutinkate gauti puikius pasiūlymus ir pranešimus apie išpardavimus el. paštu, bet galite bet kada atsisakyti prenumeratos spustelėdami saitą „Atsisakyti prenumeratos“ viename iš mūsų el. laiškų. Atsisakę el. laiškų prenumeratos neteksite prieigos prie Slaptųjų kainų. Jas galėsite pasiekti tik vėl užsiprenumeravę el. laiškus; ir
 • programos mobiliesiems naudotojams (kaip apibūdinta šiose bendrosiose sąlygose).
  • Jeigu naudojate mobiliąją programėlę, atrinktų viešbučių slaptosios kainos jums rodomos automatiškai, kai rodoma reklamjuostė „Jūsų slaptoji kaina“ Mobiliosios programėlės naudotojai nematys slaptųjų kainų lankydamiesi interneto svetainėje per kitas platformas, nebent jie būtų prisijungę kaip „Hotels.com® Rewards“ nariai arba užsiprenumeravę „Hotels.com“ el. laiškus.

 

Slaptosios kainos taikomos tik atrinktiems viešbučiams ir tam tikromis dienomis. Slaptosios kainos bus rodomos tik jeigu jos susijusios su jūsų ieška ir jos gali bet kada keistis. Kai Slaptoji kaina rodoma prie kainos, kuri yra perbraukta (pvz., „150 € 100 €“), perbraukta kaina yra įprasta apgyvendinimo įstaigos kaina svetainėje „Hotels.com“, nepritaikius jokios nuolaidos.   Slaptosioms kainoms taip pat taikoma šių bendrųjų sąlygų ir nuostatų dalis „Kainos“.

 

15.  „Hotels.com™ REWARDS“

 

„Hotels.com Rewards“ yra „Hotels.com“ lojalumo programa (toliau – Programa). Už kiekvieną programoje „Hotels.com Rewards“ dalyvaujančioje apgyvendinimo įstaigoje užsakytą ir panaudotą nakvynę skiriamas vienas antspaudėlis (toliau – Antspaudėlis). Surinkus 10 Antspaudėlių, suteikiama 1 premijinė nakvynė (Premijinė nakvynė). Į Premijinės nakvynės (toliau – Nemokamos nakvynės) kainą neįskaičiuoti mokesčiai ir rinkliavos – juos reikia sumokėti panaudojant Premijinę nakvynę. Panaudodami Premijinę nakvynę kompiuterio ar mobiliojoje interneto svetainėje, taip pat turėsite sumokėti panaudojimo mokestį (toliau – Panaudojimo mokestis). Iš jūsų nebus imamas Panaudojimo mokestis, kai panaudosite Premijinę nakvynę mūsų mobiliojoje programėlėje. Visi užsakymai turi būti atlikti internetu arba per mobiliąją programėlę. Antspaudėlius galima kaupti arba Premijinę nakvynę panaudoti tik užsisakant viešnagę lojalumo programoje „Hotels.com® Rewards“ dalyvaujančiose apgyvendinimo įstaigose.

 

Programoje gali dalyvauti ne jaunesni kaip 18 metų asmenys, užsiregistravę svetainėje „Hotels.com“ su galiojančiu el. pašto adresu ir prisijungę prie Programos. Įmonės, asociacijos ar kitos grupės prisijungti negali.

 

15.1.              „Rewards“ narystės pakopos

 

Programą sudaro 3 pakopos:

 

 • „Hotels.com Rewards“,
 • „Hotels.com Rewards“ statusas „Silver“ ir
 • „Hotels.com Rewards“ statusas „Gold“.

 

Prisijungsite kaip „Hotels.com Rewards“ narys. Kai per narystės metus surinksite nuo 10 iki 29 Antspaudėlių, įgysite „Hotels.com Rewards Silver“ narystę. Kai per narystės metus surinksite 30 ar daugiau nakvynių, gausite „Hotels.com Rewards Gold“ narystę. Narystės metai tęsiasi metus nuo dienos, kai pirmą kartą sukūrėte paskyrą, ir kiekvienus metus po to.

 

„Silver“ ir „Gold“ nariams skirtas specialus telefono numeris, kuriuo jie gali skambinti visą parą norėdami pateikti arba aptarti užsakymus. Be to, yra ir kitų privalumų, pvz., galimybė pasiekti išankstinio išpardavimo pasiūlymus ir gauti kitų išskirtinių pasiūlymų. Jais galėsite pradėti naudotis ne vėliau kaip po 2 savaičių gavę „Silver“ arba „Gold“ narystę ir toliau naudotis šiuos ir kitus narystės metus. Jei nesurinksite pakankamai Antspaudėlių kad liktumėte „Silver“ arba „Gold“ nariu, kitiems narystės metams jus perkelsime pakopa žemiau.

 

15.2.              Antspaudėlių kaupimas

 

Už kiekvieną nakvynę lojalumo programoje „Hotels.com Rewards“ dalyvaujančiose apgyvendinimo įstaigose skiriama po 1 Antspaudėlį. Surinkus 10 Antspaudėlių suteikiama 1 Premijinė nakvynė. Užsisakant viešnagę internetu ir mūsų mobiliojoje programėlėje, reikia būti prisijungus prie savo „Hotels.com“ paskyros, į kurią po viešnagės pridedami pelnyti Antspaudėliai. Jei užsisakote telefonu, turite pasakyti savo paskyros el. pašto adresą, kad žinotume, kur įtraukti Antspaudėlius. Antspaudėlius gali pelnyti tik lojalumo programos „Hotels.com Rewards“ nariai. Kiti to paties užsakymo svečiai Antspaudėlių nerenka. Jūs taip pat negalite rinkti Antspaudėlių už apgyvendinimo įstaigų užsakymus, pateiktus iki jums prisijungiant prie Programos.

 

Visi pelnyti Antspaudėliai į paskyrą įtraukiami per 72 valandas po išvykimo iš lojalumo programoje „Hotels.com Rewards“ dalyvaujančios apgyvendinimo įstaigos. Jei renkate Antspaudėlius, bet mes vėliau pamatysime, kad viešnagės nebaigėte („Negaliojantis Antspaudėlis“), pasiliekame teisę pašalinti šiuos Negaliojančius Antspaudėlius iš jūsų paskyros. Taip gali nutikti atšaukus užsakymą arba neatvykus į viešbutį, o dėl to Antspaudėliai tampa negaliojantys. Negaliojantys Antspaudėliai nepriskaičiuojami prie 10 Antspaudėlių, reikalingų Premijinei nakvynei gauti. Jei daugelis jūsų Antspaudėlių surinkti naudojant parinktį „mokėti vėliau / mokėti apgyvendinimo įstaigoje“, jums gali tekti palaukti iki 35 dienų, kol galėsite panaudoti Premijinę nakvynę.

 

Bet kada galite patikrinti savo paskyrą ir sužinoti, kiek surinkote Antspaudėlių. Tiesiog prisijunkite prie „Hotels.com“, pasinaudokite mūsų mobiliąja programėle arba paskambinkite į skambučių centrą. Esate atsakingi už tai, kad paskyra būtų teisinga. Jei manote, kad surinkote netinkamą Antspaudėlių skaičių, mes patikrinsime. Jei kurie nors užsakymai negalioja, kaip minėta anksčiau, pašalinsime juos iš jūsų paskyros.

 

Papildant anksčiau pateiktą informaciją, Antspaudėlių neskiriami už:

 • užsakymus, pateiktus „Hotels.com“ atstovo interneto svetainėje;
 • užsakymus, pateiktus iki prisijungiant prie Programos;
 • kelionių paketus t. y. skrydį ir apgyvendinimo įstaigą;
 • kai kuriuos užsakymus, pateiktus naudojant nuolaidų kuponą, čekį ar kodą – turite patikrinti kiekvieno iš jų sąlygas;
 • viešnages, užsakomas naudojantis paslauga „Grupinių kelionių paslaugos“;
 • užsakymus, kurie nieko nekainuoja, t. y. nemokamus.

 

15.3.              Premijinių nakvynių panaudojimas

 

Kai surinksite 10 Antspaudėlių, suteiksime jums 1 Premijinę nakvynę, kurią galėsite panaudoti bet kurioje lojalumo programoje „Hotels.com Rewards“ dalyvaujančioje apgyvendinimo įstaigoje. Premijinę nakvynę galima panaudoti užsisakant viešnagę internetu arba per mobiliąją programėlę.

 

Maksimali Premijinės nakvynės vertė priklauso nuo nakvynių, už kurias pelnėte 10 Antspaudėlių (jeigu jų galiojimas nesibaigė), vertės. Ši vertė lygi anksčiau surinktų Antspaudėlių vidutinei nakvynės kainai, neįskaitant mokesčių ir rinkliavų. Jeigu Antspaudėlis gautas užsakant viešnagę už slaptąją kainą (apibūdintą pirmiau), skaičiuojant bus taikoma ji, o ne įprasta kaina Būtina patiems sumokėti mokesčius, rinkliavas, maitinimo ir kitas su Premijine nakvyne susijusias išlaidas. Užsisakant Premijinę nakvynę (mobiliojoje) svetainėje, taip pat reikia sumokėti jos Panaudojimo mokestį. Panaudojant Premijinę nakvynę per mobiliąją programėlę, Panaudojimo mokestis netaikomas.

 

Jeigu kaupiant 10 Antspaudėlių buvo atsiskaitoma skirtingomis valiutomis, kiekvieno Antspaudėlio vertė bus apskaičiuojama tos šalies, kurioje užsiregistruota Programoje, valiuta.

 

Premijinei nakvynei taikomos visos atitinkamos užsakymo bendrosios sąlygos. Panaudojant Premijinę nakvynę, Antspaudėlis neskiriamas. Antspaudėliai neturi piniginės vertės, ir negalima iškeisti Premijinės nakvynės į grynuosius pinigus.

 

Jei Premijinę nakvynę panaudosite už viešnagę, kurios vertė mažesnė nei maksimali Premijinės nakvynės vertė, skirtumo grynaisiais pinigais, kreditu ar kaip nors kitaip negausite. Premijinę nakvynę galite panaudoti viešnagei, kainuojančiai daugiau nei maksimali Premijinės nakvynės vertė – tiesiog turėsite sumokėti skirtumą.

 

Turint kelias panaudotinas Premijines nakvynes, galima pasirinkti, kuriam užsakymui jas pritaikyti. Panaudojant kelias Premijines nakvynes vieno užsakymo metu, taikytinas kiekvienos Premijinės nakvynės panaudojimo mokestis. Premijinės nakvynės negalima derinti su kitu pasiūlymu, nuolaidos kuponu, čekiu ar kodu, nebent kiekvieno iš jų sąlygose nurodyta priešingai. Tai reiškia, kad užsisakant viešnagę ir panaudojant Premijinę nakvynę, papildomos nuolaidos nesuteikiamos.

 

Jei Premijinę nakvynę panaudosite užsakydami kelių dienų viešnagę, mes automatiškai pritaikysime Premijinės nakvynės vertę brangiausiai to užsakymo nakvynei, neviršydami maksimalios vertės.

 

Premijinėms nakvynėms taikomos visos apgyvendinimo įstaigų, dalyvaujančių lojalumo programoje „Hotels.com Rewards“, nustatytos užsakymo atšaukimo taisyklės. Atšaukus Premijinę nakvynę, už kurią sumokėjus įprastai ir paskui atšaukus būtų grąžinti pinigai, Premijinė nakvynė grąžinama į paskyrą, taip pat grąžinant jos Panaudojimo mokestį.  Atšaukus Premijinę nakvynę, už kurią sumokėjus įprastai ir paskui atšaukus būtų grąžinta 1–99 proc. sumos, Premijinė nakvynė į paskyrą negrąžinama, bet grąžinsime jos Panaudojimo mokestį.  Atšaukus Premijinę nakvynę, už kurią sumokėjus įprastai ir paskui atšaukus pinigai nebūtų grąžinti, Premijinė nakvynė į paskyrą negrąžinama, taip pat negrąžinamas ir jos panaudojimo mokestis.

 

Jei norite pakeisti užsakymo, į kurį įeina naudojama Premijinė nakvynė, datas, turite tą užsakymą atšaukti, palaukti, kol Premijinė nakvynė bus grąžinta į paskyrą, tada iš naujo užsakyti, kad šiam užsakymui galėtumėte pritaikyti Premijinę nakvynę.

 

15.4.              „VIP Access“ apgyvendinimo įstaigos 

 

Apsistoję atrinktose „VIP Access“ apgyvendinimo įstaigose, lojalumo programos „Hotels.com Rewards“ statusą „Silver“ ir „Gold“ turintys nariai gali gauti išskirtinių patogumų. Teisė į patogumus suteikiama atsižvelgiant į lojalumo programos „Hotels.com Rewards“ statusą atliekant užsakymą. Tokie patogumai sutaps su nurodytais apgyvendinimo įstaigos sąraše atliekant užsakymą. Kiekvienos apgyvendinimo įstaigos patogumai gali skirtis, jie bet kada gali būti keičiami. Gali būti taikoma mažiausia galima viešnagės trukmė.

 

Į „VIP Access“ apgyvendinimo įstaigų tinklo programą įtrauktos apgyvendinimo įstaigos siūlo privalumų, kurie kiekvienoje apgyvendinimo įstaigoje gali skirtis ir bet kada gali būti keičiami nepranešus. Patogumai yra skirti pagrindinės paskyros savininkui, todėl papildomiems keliautojams, kurių viešnagė užsakyta per „Silver“ arba „Gold“ nario paskyrą, jie bus suteikti tik apgyvendinimo įstaigos nuožiūra ir priklausomai nuo jos užimtumo.

 

Apsistoję „VIP Access“ apgyvendinimo įstaigose, „Silver“ ir „Gold“ nariai gali užtikrintai nemokamai naudotis belaidžiu interneto ryšiu. Tai yra standartinis belaidis interneto ryšys. Aukščiausios klasės belaidis interneto ryšys gali būti mokamas. Ši paslauga bet kada gali būti keičiama. 

 

Atvykę į programą įtrauktas „VIP Access“ apgyvendinimo įstaigas, „Gold“ nariai gali pasikeisti kambarius į geresnius, tačiau tai priklauso nuo įstaigos užimtumo. Ar turėsite galimybę pasikeisti kambarį į geresnį, priklauso nuo lojalumo programos „Hotels.com Rewards“ statuso atliekant užsakymą. „VIP Access“ apgyvendinimo įstaigoje apsistojusiam pagrindinės paskyros savininkui bus suteikta galimybė pasikeisti kambarį į geresnį, o per „Silver“ arba „Gold“ nario paskyrą užsakytiems papildomiems kambariams ši paslauga bus suteikta tik apgyvendinimo įstaigos nuožiūra ir priklausomai nuo jos užimtumo. Keičiant kambarius į geresnius, didesnės vertės ar geresnės kokybės kategorijai priskiriamas kambarys gali būti suteiktas nemokamai. Keliautojams gali būti suteikta galimybė vietoj pakeitimo į geresnį kambarį pasirinkti pageidaujamą aukštą ar pageidaujamą vietą aukšte, pvz., toliau nuo lifto ar ledo aparato. Kambario pakeitimo į geresnį rezervuoti negalima. 

 

Į programą įtrauktas „VIP Access“ apgyvendinimo įstaigas atvykusiems „Gold“ nariams gali būti suteikta ankstyvo atvykimo ir vėlaus išvykimo galimybė (priklauso nuo apgyvendinimo įstaigos užimtumo). Ankstyvo atvykimo ir vėlaus išvykimo galimybė suteikiama atsižvelgiant į lojalumo programos „Hotels.com Rewards“ statusą atliekant užsakymą. Ankstyvo atvykimo ir vėlaus išvykimo galimybė yra skirta pagrindinės paskyros savininkui, todėl papildomi keliautojai, kurių užsakymas pateiktas per „Silver“ arba „Gold“ nario paskyrą, ja galės pasinaudoti tik apgyvendinimo įstaigos nuožiūra ir priklausomai nuo jos užimtumo.

 

15.5.              Lojalumo programos „Hotels.com™ Rewards“ pakeitimai, antspaudėlių galiojimo pabaiga ir progamos nutraukimas

 

Sukaupti Antspaudėliai nenustoja galioti, jeigu paskyra aktyvi bent kartą per 12 mėnesių. Tai reiškia, kad tuo laikotarpiu reikia pelnyti Antspaudėlį arba panaudoti Premijinę nakvynę – tada galiojimo terminas pratęsiamas dar 12 mėnesių. Jeigu per 12 mėnesių laikotarpį nepelnoma nė vieno Antspaudėlio arba nepanaudojama nė viena Premijinė nakvynė, Antspaudėlių galiojimo terminas baigiasi ir mes galime išjungti jūsų paskyrą. Tokiu atveju Antspaudėliai iš naujo neskiriami. Sužinoti, kada baigiasi sukauptų Antspaudėlių galiojimo terminas, galima prisijungus prie paskyros.

 

Bendrovė „Hotels.com“ bet kuriuo metu, įspėjusi arba neįspėjusi, gali pakeisti savo lojalumo programos „Hotels.com Rewards“ bendrąsias sąlygas, įskaitant Antspaudėlių kaupimo taisykles, skirtingas narystės pakopas, atitikties joms reikalavimus ir susijusias privilegijas, Premijinių nakvynių panaudojimo taisykles, lojalumo programoje „Hotels.com Rewards“ dalyvaujančių apgyvendinimo įstaigų sąrašą ir maksimalią Premijinės nakvynės vertę. Apie šiuos pakeitimus pranešama el. paštu arba „Hotels.com“ svetainėje, taigi reguliariai tikrinkite savo paskyrą.

 

Nėra lojalumo programos „Hotels.com Rewards“ pabaigos datos; ji tęsis, kol bus nutraukta, o tai gali nutikti bet kuriuo metu. Jei Programą užbaigsime, per 30 dienų nuo pranešimo apie užbaigimą dienos galėsite panaudoti visas paskyroje turimas Premijines nakvynes. Po tos datos prarasite Premijines nakvynes ir už jas nebus kompensuota.

 

Toliau kaupdamas Antspaudėlius ir naudodamas Premijines nakvynes pagal lojalumo programą „Hotels.com Rewards“, vartotojas sutinka su visais šių bendrųjų sąlygų pakeitimais. Jūs esate atsakingi už tai, kad gautumėte informaciją apie naujausius pakeitimus, kuriuos mes galime padaryti. Naujausia versija visada bus pateikiama mūsų svetainėje.

 

15.6.              Lojalumo programos „Hotels.com Rewards“ bendroji informacija

 

Pasiliekame teisę nutraukti jūsų narystę, jei užsiimsite apgaulinga veikla arba programą naudosite tokiu būdu, kuris nesuderinamas su šiomis sąlygomis ir nuostatomis, federaliniais arba valstybės įstatymais, reglamentais, statutais ar nutarimais. Jei nutrauksime jūsų narystę, galite prarasti surinktus Antspaudėlius ir privilegijas. Taip pat turime teisę, jei reikia, imtis atitinkamų administracinių ir (arba) teisinių veiksmų, įskaitant baudžiamąjį procesą.

 

Kol esate užsiregistravę lojalumo programoje „Hotels.com Rewards“, galime pranešti jums apie jūsų paskyros atnaujinimą ar operacijas el. paštu. Bet kada galime atsiimti jūsų sukauptus Antspaudėlius. Sukauptų Antspaudėlių negalite parduoti, perduoti ar panaudoti kartu su kito nario Antspaudėliais. Nario mirties atveju Antspaudėliai ir Premijinės nakvynės nėra perduodamos kaip šeiminių ryšių objektas ar kitais įstatymo apibrėžtais būdais. Sutinkate, kad visi ginčai, pretenzijos ir tokių veiksmų priežastys bus nagrinėjami atskirai, nesiremiant jokiais kolektyviniais ieškiniais ir išimtinai tik atitinkamame Lietuvos Respublikos teisme.

 

Jei turite klausimų apie šias lojalumo programos „Hotels.com Rewards“ bendrąsias sąlygas arba jūsų teises ir įsipareigojimus, jie bus sprendžiami ir aiškinami remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

 

Ten, kur šią Programą draudžia įstatymai, ji laikoma negaliojančia. Jei mums nepavyktų užtikrinti šių bendrųjų sąlygų vykdymo, tai neatleidžia mūsų nuo įsipareigojimo jas vykdyti.

 

Mūsų sprendimai, susiję su visais klausimais ar ginčais dėl Programos, yra galutiniai.

 

16.  NAUDOTOJŲ ATSILIEPIMAI, KOMENTARAI, NUOTRAUKOS IR TURINYS

 

„Hotels.com“ gali rodyti su viešbučiais susijusius atsiliepimus, komentarus, nuotraukas ir kitą medžiagą bei atostogų ir kelionių įspūdžius („atsiliepimai“). „Hotels.com“ gali sudaryti sąlygas vartotojams šioje interneto svetainėje pateikti atsiliepimus („vartotojų atsiliepimai“) Jūs atsisakote visų nuosavybės teisių į šiuos vartotojų atsiliepimus; „Hotels.com“ arba jos atstovai gali laisvai ir be jūsų leidimo naudoti, kopijuoti, platinti bei viešinti šiuos atsiliepimus bet kokioje aplinkoje ir bet kokia forma. Jeigu bus siūloma galimybė siųsti atsiliepimus, jūs sutinkate pateikti tik tokius vartotojo atsiliepimus, kurie tinka komentuojamai paslaugai, vadovaudamiesi šiomis bendrosiomis sąlygomis, taip pat visomis pridedamomis ir šioje interneto svetainėje pateikiamomis gairėmis.

 

Suteikiate „Hotels.com“ ir jos patronuojamosioms bendrovėms bei atstovams (kartu – „Hotels.com“ įmonės“) ir atstovybėms, bendro prekės ženklo ir (arba) susietų interneto svetainių partneriams, per kuriuos teikiame paslaugą (kartu – „Hotels.com“ atstovai), neišskirtinę, nemokamą, nuolatinę, perduodamą, neatšaukiamą ir visiškai sublicencijuojamą teisę:

 

(a) naudoti, atkurti, keisti, pritaikyti, versti, platinti, skelbti, kurti išvestinius darbus, viešai demonstruoti ir atlikti tokius naudotojų atsiliepimus pasaulyje bet kokioje terpėje, žinomoje dabar ar sukurtoje vėliau; ir

 

(b) naudoti jūsų nurodytą vardą kartu su tokiais naudotojų atsiliepimais. Sutinkate, kad „Hotels.com“ įmonės gali savo nuožiūra nuspręsti ir priskirti jums jūsų naudotojo atsiliepimus (pvz., nurodydamos jūsų vardą ir miestą jūsų pateiktame atsiliepime apie apgyvendinimo įstaigą) ir kad tokiais naudotojo atsiliepimais galime dalytis su savo partneriais-tiekėjais.

 

Taip pat suteikiate „Hotels.com“ įmonėms teisę teisiškai persekioti bet kokį asmenį, pažeidusį jūsų ar „Hotels.com“ įmonių teisę į naudotojo atsiliepimus ir šias bendrąsias sąlygas. Pripažįstate ir sutinkate, kad naudotojų atsiliepimai nėra konfidencialūs ir nepriklauso nuosavybės teise. Tiesiogiai atsisakote bet kokių ir visų „moralinių teisių“ (įskaitant teisę į autoriaus nurodymą ir vientisumą), kurias galite turėti į savo naudotojo atsiliepimus, bei sutinkate neprieštarauti dėl jūsų naudotojo atsiliepimų paskelbimo, naudojimo, keitimo, ištrynimo ar panaudojimo, kurį vykdysime mes, „Hotels.com“ atstovai, „Hotels.com“ įmonės ar bet kurie mūsų partneriai ar licencijos turėtojai.

 

Naudodamiesi šia paslauga, jūs tvirtinate ir garantuojate, kad:

 

 • jums priklauso arba jūs kaip nors kitaip valdote visas teises į jūsų atsiunčiamus vartotojo atsiliepimus;
 • atsiuntimo dieną pateikti vartotojo atsiliepimai yra tikslūs;
 • jūsų pateikiami vartotojo atsiliepimai nepažeidžia jokių „Hotels.com“ bendrųjų naudojimo sąlygų, gairių bei politikos (tuo metu taikomų);
 • jūs sąmoningai arba neapgalvotai nepateiksite informacijos, kuri galėtų įžeisti arba užgauti kokį nors asmenį arba jo veiklą, t. y. nesiųsite jokių komentarų, informacijos arba medžiagos, kurie yra neteisingi, pagiežingi, šmeižikiški, užgaulūs, nepadorūs arba gali pagrįstai būti tokiais laikomi; 
 • jūs nesiimsite veiksmų, siekdami apgauti arba suklaidinti ir nesiimsite bei neskatinsite jokios apgavikiškos arba neteisėtos veiklos;
 • jūs nesiųsite ir neplatinsite jokios informacijos arba medžiagos, kuri priklauso kokiai nors trečiajai šaliai, negavę aiškiai išreikšto raštiško tos šalies sutikimo; 
 • visoms pateiktoms nuotraukoms galioja mūsų nuotraukų pateikimo rekomendacijos.

 

Atkreipkite dėmesį į tai, kad šiame tinklalapyje skelbiamus atsiliepimus parašė tik patvirtinti vartotojai, kurie buvo apsistoję atitinkamoje per „Hotels.com“ arba kitų grupės „Expedia“ prekės ženklų interneto svetaines užsakytoje apgyvendinimo įstaigoje. „Hotels.com“ nepretenduoja į nuosavybę, sąsajas ar pritarimą bet kokioms nuotraukoms, naudotojų pateiktoms naudojant mūsų interneto svetaines. „Hotels.com“ neredaguoja pateiktų Atsiliepimų arba Vartotojų atsiliepimų ir, kiek tai leidžia įstatymai, nėra atsakinga už tokius Atsiliepimus ar Vartotojų atsiliepimus ir jų tolesnį siuntimą, naudojimą ar platinimą. Be to, „Hotels.com“ netikrina, neremia ir nepatvirtina požiūrio ar komentarų, išsakytų Atsiliepimuose ar Vartotojų atsiliepimuose, nes tai yra asmeninės juos pateikiančių vartotojų nuomonės. Bet kokie sprendimai, kuriuos jūs priimate remdamiesi pasirodžiusiais Atsiliepimais arba komentarais, yra priimami jūsų pačių rizika. Kartais „Hotels.com“ gali pasiūlyti klientams paskatinimą rašyti naudotojų atsiliepimus (pvz., nuolaidos kuponą, prizų traukimą ir t. t.). Mums svarbu, kad naudotojų atsiliepimai būtų nešališki ir objektyvūs, šie paskatinimai bus siūlomi klientams nepaisant to, ar jų atsiliepimai teigiami, ar neigiami.

 

„Hotels.com“ pasilieka teisę dėl bet kokios priežasties ir išimtinai savo nuožiūra atsisakyti pateikti arba pašalinti (neperspėjus) bet kokius Atsiliepimus arba Vartotojų atsiliepimus. Be kitų dalykų, tai apima ir situacijas, kai „Hotels.com“ gauna trečiosios šalies skundą ir (arba) turi priežasčių manyti, kad buvo pažeistos šios bendrosios sąlygos arba atsiliepimų / nuotraukų pateikimo rekomendacijos.

 

17.  NUOTRAUKŲ PATEIKIMO REKOMENDACIJOS

 

Vaikai iki 16 metų amžiaus negali interneto svetainėje pateikti nuotraukų ar bet kokios kitos medžiagos.

 

Sutinkate, kad visos jūsų pateiktos nuotraukos turi būti:

 

 • atitinkančios temą – visos nuotraukos turi būsi susiję su apgyvendinimo vieta, restoranu, vieta ar kelionės įspūdžiais apskritai;
 • tinkamos bendruomenei / šeimai;
 • originalios – galite pateikti tik savo darytas nuotraukas;
 • kiekvienos nuotraukos failo dydis mažesnis nei 5 MB; siunčiamos nuotraukos turi būti .jpg, .bmp, .gif arba.png formato.

 

Sutinkate, kad neskelbsite jokių nuotraukų ar medžiagos, kuri:

 

 • yra neteisėta, nepadori, pornografinė, įžūli, vulgari, kelianti pasipiktinimą ar įžeidžianti; 
 • pažeidžia kitų asmenų ar subjektų privatumą ar asmenines teises;
 • yra susijusi su vaikais arba bet kokiomis trečiosiomis šalis be jų sutikimo (arba jų tėvų sutikimo, kalbant apie vaikus iki 18 metų amžiaus);
 • nėra jūsų originalus kūrinys arba gauta iš kokių nors kitų šaltinių (asmeninių ar komercinių);
 • pažeidžianti bet kokios trečiosios šalies autorių teises, prekės ženklą ar kitas intelektinės nuosavybės teises;
 • kuriose matomi logotipai, prekės ženklai, reklaminė medžiaga ar bet koks kitas komercinės paskirties turinys;
 • kuriose yra virusų ar kito kenksmingo kodo, skirto ar galinčio pakenkti „Hotels.com“ ir (arba) jos naudotojų kompiuteriams.

 

18.  PRANEŠIMAI APIE INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS PAŽEIDIMUS

 

18.1.              „Hotels.com“ paiso kitų šalių intelektinės nuosavybės teisių ir tikisi, kad jūs taip pat jų paisysite. „Hotels.com“ taiko ir vykdo politiką, neleidžiančią vartotojams skelbti medžiagos, pažeidžiančios kitų šalių teises ar prekių ženklų teises, ir, esant tam tikroms aplinkybėms, „Hotels.com“ sustabdys prenumeratorių ir paskyrų turėtojų, kurie yra pakartotiniai pažeidėjai, paskyras. Pasikartojantis pažeidžiančios medžiagos skelbimas yra priežastis nutraukti paslaugos teikimą.

 

18.2.              Pretenzijos dėl autorių teisių. Pagal Skaitmeninio tūkstantmečio autorių teisių aktą (Jungtinėse Amerikos Valstijose), Elektroninės komercijos direktyvą (Europos Sąjungoje) ir panašius įstatymus, susijusius su autorinių teisių saugomu turiniu, jei manote, kad jūsų autorių teisių saugomas darbas yra pažeidžiamas svetainėje arba per ją, užpildykite ir pateikite rašytinę „Hotels.com“ skundo dėl autorių teisių pažeidimo formą (Pranešimas) „Hotels.com“ paskirtajam autorių teisių agentui, kuris yra nurodytas toliau. Gavusi pranešimą, „Hotels.com“ imsis atitinkamų veiksmų, įskaitant ginčytinos medžiagos pašalinimą iš interneto svetainės ir (arba) „Hotels.com“ vartotojo paskyros sustabdymą, esant tam tikroms aplinkybėms.

 

Pranešime nurodykite šią informaciją:

(1)autorių teisių saugomą darbą, kuris, kaip teigiama, buvo pažeistas, arba, jei viename pranešime pateikiami keli autorių teisių saugomi darbai vienoje interneto svetainėje, reprezentatyvus tokių darbų sąrašus toje interneto svetainėje;

(2)vaizdus ar medžiagą, kuri, kaip teigiama, pažeidžia jūsų autorių teisių saugomą darbą arba yra pažeidžiančios veiklos objektas ir kuri, jūsų manymu, turėtų būti pašalinta; pateikite pakankamai informacijos, kad „Hotels.com“ galėtų rasti konkrečius vaizdus ir medžiagą.

(3)savo kontaktinę informaciją, įskaitant vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį ir, jei yra, el. pašto adresą, kurio galima su jumis susisiekti;

(4)šį pareiškimą: „nuoširdžiai manau, kad medžiaga, kuri, mano teigimu, pažeidžia autorių teises, naudojama be autorių teisių savininko, jo atstovo ar teisės aktų numatyto sutikimo“;

(5)šį pareiškimą: „šiame pranešime pateikiama informacija yra teisinga ir aš, žinodamas apie atsakomybę dėl melagingų parodymų, pareiškiu, kad (pasirinkite vieną variantą) {i) esu išskirtinių teisių, kurios, kaip teigiama, yra pažeistos, savininkas arba (ii) turiu teisę veikti tokių teisių savininko vardu“;

(6)ir asmens, įgalioto veikti išskirtinių teisių, kurios, kaip teigiama, pažeidžiamos, savininko vardu, fizinį arba elektroninį parašą.

 

Pateikite pranešimą „Hotels.com“ paskirtajam autorių teisių agentui:

Michael R. Graham

c/o Expedia, Inc.

Legal Department – Copyrights

1111 Expedia Group Way W

Seattle, Washington 98119

United States of America (Jungtinės Amerikos Valstijos)

 

                     El. paštas: Hotels-copyright@hotels.com

Telefono nr.: 206-481-7200

 

Norėdami pagreitinti savo pranešimo peržiūrą ir atsaką į jį, atsisiųskite, užpildykite ir grąžinkite „Hotels.com“ autorių teisių pažeidimo skundo formą, pateiktą su šiomis bendrosiomis sąlygomis.

 

18.3.              Priešiniai pranešimai dėl autorių teisių. Jei jūsų paskelbta medžiaga buvo pašalinta remiantis skundu dėl autorių teisių, galite pateikti priešinį pranešimą el. paštu arba paprastu paštu su toliau nurodyta informacija. Prieš tai darydami galite kreiptis teisinės konsultacijos.

 

Nurodykite toliau nurodytą informaciją. 

                1)            Konkretų pašalintą ar išjungtą turinį ir vietą, kurioje turinys buvo rodomas interneto svetainėje. Jei įmanoma, pateikite URL adresą.

            2)         Savo vardą, adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą.

3)            Pareiškimą, kad sutinkate su apygardos, kurioje yra jūsų adresas, arba, jei jūsų adresas yra ne Jungtinėse Amerikos Valstijose, su bet kurios teisinės apygardos, kurioje yra „Hotels.com“ būstinė, Federalinės apygardos teismo jurisdikcija ir kad sutinkate su šalies, kuri pranešė apie jūsų turinį, ar jos atstovo šaukimu į teismą.

4)            Tokį pareiškimą: „prisiekiu, žinodamas apie atsakomybę už melagingus parodymus, kad nuoširdžiai tikiu, jog aukščiau nurodytas turinys pašalintas arba užblokuotas dėl klaidos ar neteisingo identifikavimo“.

Pasirašykite dokumentą ir siųskite raštišką pranešimą šiuo adresu ar el. pašto adresu:

 
„Hotels.com“ paskirtasis autorių teisių agentas:

Michael R. Graham

Hotels.com L.P., c/o Expedia, Inc.

Legal Department – Copyrights

1111 Expedia Group Way W

Seattle, Washington 98119

United States of America (Jungtinės Amerikos Valstijos)

 

                     El. paštas: Hotels-copyright@hotels.com

Telefono nr.: 206-481-7200

 

Norėdami pagreitinti savo pranešimo peržiūrą ir atsaką į jį, atsisiųskite, užpildykite ir grąžinkite „Hotels.com“ autorių teisių pažeidimo priešinių pranešimų formą, pateiktą su šiomis bendrosiomis sąlygomis.

 

18.4.              Pretenzijos dėl prekės ženklo.   Jei manote, kad svetainė, įrašas ar bet koks turinys pažeidžia ar netinkamai naudoja jūsų prekės ženklą, užpildykite raštišką „Hotels.com“ netinkamo prekės ženklo naudojimo skundo formą ir pateikite ją toliau nurodytam „Hotels.com“ prekės ženklo agentui. Gavusi pranešimą, „Hotels.com“ imsis atitinkamų veiksmų, įskaitant skunde minimo tiekėjo ar vartotojo, kuris, kaip teigiama, pažeidė prekės ženklą, informavimą su prašymu įvertinti skundą ir imtis veiksmų, aiškiai taisykles pažeidžiančių nuorodų pašalinimą iš įrašo ar svetainės ir (arba) paskyros nutraukimą, esant tam tikroms aplinkybėms.

 

Pranešime nurodykite šią informaciją:

(1)prekės ženklą, kuris, jūsų teigimu, buvo pažeistas;

(2)svetainę ar įrašus, kuriuose, kaip teigiama, netinkamai naudojamas prekės ženklas;

(3)savo kontaktinę informaciją, įskaitant vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį ir, jei yra, el. pašto adresą, kurio galima su jumis susisiekti;

(4)šį pareiškimą: „nuoširdžiai manau, kad pirmiau nurodytas pavadinimas yra naudojamas be leidimo ir jo naudojimas yra neleistinas“;

(5)šį pareiškimą: „šiame pranešime pateikiama informacija yra teisinga ir aš, žinodamas apie atsakomybę dėl melagingų parodymų, pareiškiu, kad (pasirinkite vieną variantą) {i) esu išskirtinių teisių, kurios, kaip teigiama, yra pažeistos, savininkas arba (ii) turiu teisę veikti tokių teisių savininko vardu“;

(6)ir asmens, įgalioto veikti išskirtinių teisių, kurios, kaip teigiama, pažeidžiamos, savininko vardu, fizinį arba elektroninį parašą.

 

Pranešimą pateikite šiuo adresu:

Trademark Claims

Hotels.com L.P., c/o Expedia, Inc.

Legal Department

1111 Expedia Group Way W

Seattle, Washington 98119

United States of America (Jungtinės Amerikos Valstijos)

 

                     El. paštas: Hotels-Trademarks@hotels.com

Telefono nr.: 206-481-7200

 

Norėdami pagreitinti savo skundo peržiūrą ir atsaką į jį, atsisiųskite, užpildykite ir grąžinkite „Hotels.com“ netinkamo prekės ženklo naudojimo skundo formą, pateiktą su šiomis bendrosiomis sąlygomis.

 

18.5.              Pranešimai dėl patento. Vienas arba daugiau patentų, kurie priklauso „Hotels.com“ ir (arba) „Hotels.com“ bendrovėms, gali būti taikomi šiai interneto svetainei ir interneto svetainėje pasiekiamoms funkcijoms ir paslaugoms. Kai kurios šios interneto svetainės dalys veikia pagal vieno ar daugiau patentų licenciją. Paraiškos dėl kitų patentų pateiktos. 

19.  KLIENTŲ SKUNDAI

 

„Hotels.com“ yra pasiruošusi padėti, jei turite klausimų ar nusiskundimų, susijusių su paslaugos užsakymu interneto svetainėje. Tuo atveju, jei iškilus problemai dėl užsakytos paslaugos pateikiate skundą ir (arba) turite teisę gauti kompensaciją iš kelionių paslaugų teikėjo, „Hotels.com“ padės jums ir (atitinkamais atvejais) trečiosios šalies kelionių paslaugų teikėjui ieškant sprendimo.

Užklausos, informacijos prašymai ar skundai kelionės metu arba po kelionės turėtų būti siunčiami el. pašto adresu arba galite paskambinti klientų aptarnavimo tarnybai naudodamiesi duomenimis, nurodytais portale „Susisiekite su mumis“, esančiame šios interneto svetainės dalyje „Pagalba ir DUK“. Klientų aptarnavimo tarnyba išnagrinės skundus atitinkamų kelionių paslaugų teikėjų vardu.

Kelionės metu (arba kiek įmanoma greičiau) praneškite apie patiriamas problemas pirmiau nurodytu telefono numeriu ar el. paštu, kad būtų galima imtis priemonių problemai išspręsti ir patirtumėte kuo mažesnę žalą. Kad būtų lengviau rasti sprendimą, esate raginami pateikti skundą (-us) per 30 dienų nuo kelionės pabaigos.

Skundai dėl bagažo, drabužių ar asmeninių daiktų, kuriuos viešnagės metu prižiūrėjote ne jūs, praradimo, vagystės ar sugadinimo turėtų būti pateikiami apgyvendinimo įstaigai ar atitinkamam kelionių paslaugų teikėjui.

Visos spausdintinės skundų kopijos turėtų būti pateiktos atitinkamam kelionių paslaugų teikėjui (jų taisyklėse ir apribojimuose nurodytu adresu) arba „Hotels.com“.

Europos Komisijos elektroninio ginčų sprendimo platformą rasite adresu http://ec.europa.eu/odr

 

20.  ATSAKOMYBĖ

 

20.1.              „Hotels.com“ atsakomybė

 

Ši interneto svetainė, kuri veikia kaip sąsaja tarp jūsų ir atitinkamų kelionių paslaugų teikėjų, priklauso „Hotels.com“ bendrovei ir yra jos valdoma. Užsisakydami paslaugą sudarote sutartį su atitinkamu kelionių paslaugų teikėju ir atsakomybė už šias kelionių paslaugas bus nustatyta toliau pateiktame 20.2 skyriuje.

Bet kokių dėl naudojimosi interneto svetaine patirtų nuostolių (išskyrus bet kokią žalą, susijusią su interneto svetainėje užsakyta kelionių paslauga (kaip nustatyta 20.2 skyriuje), kuriems taikomi šiose bendrosiose sąlygose nustatyti apribojimai, atveju jūs sutinkate, kad nei „Hotels.com“, nei jos patronuojamosios įmonės nebus atsakingos už tiesioginius, netiesioginius, baudžiamuosius, specifinius, atsitiktinius ar išvestinius nuostolius ar žalą, atsirandančią dėl interneto svetainės naudojimo, bet kokio vėlavimo, nesugebėjimo naudotis interneto svetaine ar jūsų naudojimosi interneto svetainėje pateiktomis nuorodomis. „Hotels.com“ atsakomybės už įsipareigojimus pagal šias bendrąsias sąlygas atžvilgiu arba jei „Hotels.com“ laikoma atsakinga už nuostolius ar žalą pagal šias bendrąsias sąlygas (išskyrus 20.2 skyriuje nustatytą atsakomybę, kuriai taikomi to skyriaus apribojimai), „Hotels.com“ atsako jums tik už tiesioginę žalą:

(i)kurią jūs arba „Hotels.com“ galėjote pagrįstai numatyti;

(ii)kurią iš tikrųjų patyrėte;

(iii)kuri buvo tiesiogiai susijusi su „Hotels.com“ veiksmais.

Kai „Hotels.com“ yra laikoma atsakinga, tokia atsakomybė jokiu atveju bendrai neviršys: a) jūsų už suteiktas kelionių paslaugas sumokėtos sumos; b) vieno šimto JAV dolerių (100,00 USD) arba atitinkamos sumos vietine valiuta.

Šioje interneto svetainėje rodomą informaciją „Hotels.com“ bendrovė gavo iš teikėjų, kurie teikia jų paslaugas apibūdinančią informaciją (pvz., nuotraukas, produkto aprašus, patogumus, sveikatos ir saugos standartus, taisykles ir apribojimus, bendrąsias paslaugos sąlygas) ir „Hotels.com“ tada ją jums nurodo interneto svetainėje. Kelionių paslaugų teikėjas (-ai) yra atsakingas (-i) už tai, kad tokia „Hotels.com“ bendrovei teikiama informacija būtų tiksli, išsami ir atnaujinta.   „Hotels.com“ nebus atsakinga už jokius tokios informacijos netikslumus, išskyrus tuos atvejus, kai netikslumai tiesiogiai kilo dėl „Hotels.com“ kaltės. Tai taip pat apima bet kokius netikslumus dėl apgyvendinimo įstaigų įverčių, kurie yra tik informacinio pobūdžio ir gali neatitikti oficialaus įverčio.

Jei šiose sąlygose aiškiai nenurodyta kitaip, visa interneto svetainėje esanti informacija, programinė įranga ir paslaugos teikiamos be jokių garantijų (aiškiai išreikštų ir numanomų) ar bet kokio pobūdžio numanomų sąlygų, įskaitant, be kita ko, numanomas garantijas ar numanomas sąlygas dėl patenkinamos kokybės, tinkamumo tam tikram tikslui ar pažeidimo nebuvimo. Visos tokios numanomos sąlygos ir garantijos atmetamos. Interneto svetainėje pateikiamos ar parduodamos paslaugos nėra „Hotels.com“ ar jos patronuojamųjų įmonių patvirtintos ar rekomenduojamos.

 

20.2.              Atsakomybė už svetainėje užsakytas kelionių paslaugas

 

Tais atvejais, kai atitinkamą paslaugą pateikė jums „Hotels.com“ (kaip nustatyta šiose bendrosiose sąlygose), kiek tai leidžiama pagal įstatymą ir atsižvelgiant į šiose sąlygose ir (arba) atitinkamose jūsų užsakytai kelionių paslaugoms taikomose taisyklėse ir apribojimuose nustatytas išimtis ir apribojimus, „Hotels.com“ yra atsakinga tik už tiesioginę žalą:

 

(i)kurią jūs arba „Hotels.com“ galėjote pagrįstai numatyti;

(ii)kurią iš tikrųjų patyrėte;

(iii)kuri buvo tiesiogiai susijusi su „Hotels.com“ veiksmais teikiant kelionių paslaugas.

 

Kai „Hotels.com“ yra atsakinga pagal šiame 20.2 skyriuje nurodytas nuostatas, tokia atsakomybė jokiu būdu bendrai neviršys sumos, kurią jūs sumokėte „Hotels.com“ už teikiamą paslaugą.

 

Kai paslaugą jums teikia trečioji šalis (t. y. apgyvendinimo paslaugų teikėjas, suteikiantis galimybę vėliau apmokėti užsakymą), to kelionių paslaugų teikėjo atsakomybė bus nustatyta atitinkamose kelionių paslaugai taikomose taisyklėse ir apribojimuose, kurie pateikiami jums prieš užbaigiant užsakymą. Šie kelionių paslaugų teikėjai yra nepriklausomi rangovai, o ne „Hotels.com“ darbuotojai ar atstovai. „Hotels.com“ ir jos atstovai neatsako už tokių tiekėjų veiksmus, klaidas, neveikimą, pareiškimus, garantijas, pažeidimus, aplaidumą arba už bet kokius sužeidimus, mirtį, turtinę žalą ar kitus su tuo susijusius nuostolius ir išlaidas.

 

Turite tam tikras įstatymais nustatytas teises. Šiose sąlygose numatytos išimtys ir apribojimai taikomi tik tiek, kiek tai leidžiama pagal įstatymą. Jokia šių bendrųjų sąlygų nuostata neapriboja „Hotels.com“ atsakomybės ir neatleidžia nuo atsakomybės už sukčiavimą, kūno sužalojimą ar mirtį, kuri įvyko dėl „Hotels.com“ aplaidumo.

 

 

21.  APSAUGOJIMAS NUO NUOSTOLIŲ 

 

Jūs sutinkate ginti ir apsaugoti „Hotels.com“, jos atstovus ir (arba) jų atitinkamus paslaugų teikėjus ir jų tarnautojus, direktorius, darbuotojus bei atstovus nuo bet kokių pretenzijų, ieškinių, reikalavimų, išieškojimų, nuostolių, žalos, baudų, sankcijų arba kitų bet kokios rūšies ar pobūdžio sąnaudų ar išlaidų, įskaitant (tačiau neapsiribojant) pagrįstus teisinius ir apskaitos mokesčius, kuriuos pateikė trečiosios šalys dėl to, kad: a) jūs pažeidėte šias bendrąsias sąlygas arba taisykles ir čia nurodytus apribojimus ar dokumentus; b) jūs pažeidėte kokį nors įstatymą ar trečiosios šalies teises; arba c) jūs netinkamai naudojotės šia interneto svetaine. 

 

22.  NUORODOS Į TREČIŲJŲ ŠALIŲ INTERNETO SVETAINES

 

Šioje interneto svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į interneto svetaines, kurios priklauso kitoms šalims, o ne „Hotels.com“. Šios nuorodos yra pateikiamos tik informaciniais tikslais. „Hotels.com“ nekontroliuoja šių interneto svetainių ir nėra atsakinga už jų turinį ir už tai, kad jūs jomis naudojatės. Tai, kad „Hotels.com“ įtraukia nuorodas į šias interneto svetaines, nereiškia, kad bendrovė remia šiose interneto svetainėse pateikiamą medžiagą arba yra kaip nors susijusi su šias interneto svetaines valdančiais asmenimis. 

 

23.  PROGRAMINĖ ĮRANGA, KURIĄ GALIMA ATSISIŲSTI IŠ ŠIOS INTERNETO SVETAINĖS 

Visa programinė įranga, kurią galima atsisiųsti iš šios interneto svetainės („Programinė įranga“), yra autorių teisėmis apsaugoti „Hotels.com“, jos atstovų ir (arba) jų atitinkamų paslaugų teikėjų kūriniai. Jūsų naudojimąsi programine įranga reguliuoja galutinio vartotojo licencinės sutarties sąlygos (jei tokia yra); šios sąlygos pridedamos arba įtraukiamos į programinę įrangą („Licencinė sutartis“) Jūs negalite įdiegti arba naudoti kokios nors programinės įrangos, prie kurios pridedama arba į kurią įtraukiama Licencinė sutartis, jeigu nesutinkate su Licencinės sutarties sąlygomis.

 

Jeigu prie kokios nors programinės įrangos nėra pridedama Licencinė sutartis, jums, kaip vartotojui, „Hotels.com L. P.“ suteikia asmeninę neperleidžiamą licenciją naudoti programinę įrangą, kad galėtumėte peržiūrėti šios interneto svetainės informaciją ir kitaip naudotis interneto svetaine, vadovaudamiesi šiomis bendrosiomis sąlygomis (ir jokiais kitais tikslais). Bet kokia programinė įranga jums teikiama nemokamai ir be jokių mokesčių.

Šioje interneto svetainėje pasiekiamo atvaizdavimo naudojimą reglamentuoja „Microsoft“ naudojimo sąlygos ir „Microsoft“ privatumo pareiškimas bei „Google“ naudojimo sąlygos ir „Google“ privatumo pareiškimas. „Google“ ir „Microsoft“ pasilieka teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra keisti naudojimo sąlygas ir privatumo pareiškimus. Norėdami gauti papildomos informacijos, spustelėkite čia:

http://www.google.com/enterprise/earthmaps/legal/us/maps_AUP.html

https://policies.google.com/terms

http://maps.google.com/help/terms_maps.html

https://policies.google.com/privacy

http://www.microsoft.com/maps/assets/docs/terms.aspx

https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement

 

Atkreipkite dėmesį, kad visa šioje interneto svetainėje esanti programinė įranga, įskaitant (tačiau neapsiribojant) HTML kodą ir „Active X“ valdiklius, priklauso „Hotels.com“, jos atstovams ir (arba) jų paslaugų teikėjams ir ją saugo autorių teises reglamentuojantys įstatymai bei tarptautinių sutarčių sąlygos. Įstatymai draudžia atgaminti arba platinti programinę įrangą; pažeidus šią nuostatą, galima sulaukti griežtų civilinių ir baudžiamųjų sankcijų. Pažeidėjai užsitrauks griežčiausią atsakomybę.

 

NEAPRIBOJANT PIRMIAU IŠDĖSTYTŲ NUOSTATŲ, DRAUDŽIAMA ATGAMINTI ARBA KOPIJUOTI PROGRAMINĘ ĮRANGĄ Į KOKĮ NORS KITĄ SERVERĮ ARBA VIETĄ, SIEKIANT JĄ TOLIAU ATGAMINTI ARBA PLATINTI. JEIGU PROGRAMINEI ĮRANGAI SUTEIKIAMA GARANTIJA, TAI TIK TIEK, KIEK NUSTATYTA LICENCINĖS SUTARTIES SĄLYGOSE.

 

Jūs pripažįstate, kad programinė įranga bei prie jos pridedama dokumentacija ir (arba) techninė informacija yra reglamentuojama galiojančių JAV eksporto kontrolės įstatymų bei taisyklių. Jūs sutinkate neeksportuoti ir nereeksportuoti programinės įrangos, nei tesiogiai, nei netiesiogiai, į jokias šalis, kurioms galioja JAV eksporto apribojimai.

 

24.  BENDRA INFORMACIJA

 

Jūs sutinkate, kad dėl šių bendrųjų sąlygų arba dėl jūsų naudojimosi šia interneto svetaine tarp jūsų ir „Hotels.com“ nesusikuria jokia bendra įmonė, partnerystė, darbo arba atstovavimo santykiai.

 

„Hotels.com“ vykdo šias bendrąsias sąlygas, vadovaudamasi galiojančiais įstatymais ir teisinėmis procedūromis, ir jokios šios sutarties sąlygos nesuvaržo „Hotels.com“ teisės vykdyti įstatymų reikalavimus, susijusius su jūsų naudojimusi šia interneto svetaine arba informacija, teikiama arba renkama „Hotels.com“, remiantis šiuo naudojimusi.

 

Jeigu bus nustatyta, kad kokia nors šių bendrųjų sąlygų dalis yra negaliojanti arba neįgyvendinama, vykdant galiojančius įstatymus, įskaitant (tačiau neapsiribojant) anksčiau išdėstytus garantijų ir atsakomybės apribojimus, negaliojančią arba neįgyvendinamą nuostatą pakeis galiojanti ir įgyvendinama nuostata, kiek galima labiau atitinkanti pradinės nuostatos tikslą, o bendrosios sąlygos liks ir toliau galioti.

 

Jei „Hotels.com“ tam tikru metu nepasinaudoja kuria nors šių bendrųjų sąlygų nuostata, tai nereiškia, kad ji praranda teisę pasinaudoti šia nuostata vėliau.

 

Šios bendrosios sąlygos (ir visos kitos čia nurodytos bendrosios sąlygos ar apribojimai) sudaro visą susitarimą tarp jūsų ir „Hotels.com“, susijusį su šia interneto svetaine, ir pakeičia visą ankstesnį arba dabartinį bendravimą bei pasiūlymus (elektroninį, žodinį ar raštišką) tarp jūsų ir „Hotels.com“, susijusį su šia interneto svetaine. Teisiniuose arba administraciniuose procesuose, pagrįstuose šia sutartimi arba su ja susijusiuose, bus galima naudoti šios sutarties ir bet kurių pastabų, pateiktų elektronine forma, spausdintą variantą, tokiu pat mastu ir vadovaujantis tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip naudojami kiti verslo dokumentai bei įrašai, nuo pat pradžių sukurti ir palaikomi spausdintu pavidalu.

 

Šiose bendrosiose sąlygose paminėti išgalvoti įmonių, produktų, žmonių, personažų vardai ir (arba) duomenys nenurodo jokių realių asmenų, įmonių, produktų ar įvykių.

 

Visos teisės, kurios čia nėra aiškiai suteikiamos, yra saugomos.

 

25.  TAIKYTINA TEISĖ IR JURISDIKCIJA

 

Šiai sutarčiai taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai. Jūs sutinkate, kad visų ginčų, kylančių iš arba susijusių su šios interneto svetainės naudojimu, atvejais išskirtinė jurisdikcija priklausys Lietuvos Respublikos teismams ir ginčai bus nagrinėjami šiuose teismuose. Šia interneto svetaine negalima naudotis tokioje jurisdikcijoje, kurioje galioja ne visos šių bendrųjų sąlygų nuostatos, įskaitant (tačiau neapsiribojant) šį skyrių.

 

26.  NAUDOJIMASIS PROGRAMĖLE.

 

Šiame skyriuje išdėstytos papildomos sąlygos (Naudojimosi programėle sąlygos), reglamentuojančios „Hotels.com Mobile“ programėlės (toliau – Mobiliosios programėlės) naudojimą mobiliajame, išmaniajame telefone ar kitame mobiliajame įrenginyje. Kai naudodamiesi Programėle pasirenkate mygtuką „Sutinku“, jūs sutinkate laikytis:

 

 

kurios toliau kartu vadinamos mūsų Politika / Mobiliosios programėlės taisyklėmis. Jeigu nesutinkate laikytis mūsų Politikos, negalite naudoti Mobiliosios programėlės – turite pasirinkti mygtuką „Nesutinku“ ir pašalinti Mobiliąją programėlę iš savo įrenginio.

 

Atsižvelgdami į tai, kad sutinkate laikytis mūsų Politikos, suteiksime jums neišimtinę, neperduodamą licenciją atsisiųsti, diegti ir naudoti Mobiliąją programėlę bei pasiekti Mobiliojoje programėlėje esantį turinį ir informaciją (toliau – Turinį), įskaitant kainas ir kelionių paslaugų prieinamumą (be apribojimų), pagal mūsų Politikos nuostatas.

 

Visos anksčiau nustatytos bendrosios sąlygos, reglamentuojančios

 

 • naudojimąsi mūsų interneto svetaine;
 • visą turinį, paslaugas, funkcijas, programinę įrangą, kuponus ir lojalumo programas, pasiekiamas mūsų interneto svetainėje;
 • mūsų teisinius santykius, įskaitant (tačiau neapsiribojant) mūsų įsipareigojimus jums; ir
 • mūsų teises;

 

taikomos be išimčių ir reglamentuoja pagrindą, kuriuo remdamasi „Hotels.com“ leidžia jums naudoti šią Mobiliąją programėlę ir jos turinį. Laikoma, kad visos nuorodos į „interneto svetainę“ anksčiau minėtose bendrosiose sąlygose nurodo Mobiliąją programėlę ir (arba) Turinį ir yra taikomos jūsų Mobiliosios programėlės ir (arba) Turinio naudojimui, kaip reikalauja kontekstas. Visos nuorodos į „sutartį“ ar „bendrąsias sąlygas“ taip pat nurodo į šias naudojimosi programėle sąlygas, atsižvelgiant į kontekstą. 

 

Ši Mobilioji programėlė skirta asmeniniam, nekomerciniam naudojimui.

 

Viena iš šios Programėlės ir Turinio naudojimo sąlygų yra jūsų įsipareigojimas nenaudoti šios Mobiliosios programėlės ir Turinio jokiais neteisėtais ir mūsų Politikos draudžiamais tikslais.

 

Kad Mobilioji programėlė veiktų tinkamai, jūsų įrenginys turi būti prijungtas prie interneto. Esate atsakingi už tai, kad jūsų įrenginys turėtų interneto ryšį, ir prisiimate atsakomybę už visus mokesčius, kuriuos jūsų paslaugos teikėjas gali jums taikyti už duomenų perdavimą ir priėmimą naudojant Mobiliąją programėlę, įskaitant (tačiau neapsiribojant) duomenų perdavimą tarptinkliniu ryšiu. Atkreipkite dėmesį, kad įprastai veikdama Mobilioji programėlė automatiškai perduoda nedidelį kiekį duomenų. Daugiau informacijos ieškokite tolesniame skyriuje („Informacija apie jus ir naudojimąsi Mobiliąją programėle“).

 

Išskyrus atvejus, aiškiai nurodytus šiose bendrosiose sąlygose arba leidžiamus bet kurių vietos įstatymų, įsipareigojate:

 

 • nekopijuoti Mobiliosios programėlės arba Turinio, išskyrus tuos atvejus, kai šios Mobiliosios programėlės kopijavimas yra įprasto naudojimosi Mobiliąją programėle dalis;
 • nenuomoti (įprastai ar išperkamosios nuomos pagrindais), neperduoti licencijos, neskolinti, neversti, nesulieti, nepritaikyti, nekeisti, nemodifikuoti Mobiliosios programėlės arba Turinio;
 • netaisyti arba nemodifikuoti visos Mobiliosios programėlės arba Turinio arba jų dalies, nejungti Mobiliosios programėlės, Turinio arba jų dalies su jokiomis programomis arba neįtraukti į jas;
 • neišardyti, nedekompiliuoti, nenaudoti apgrąžos inžinerijos ir nekurti išvestinių darbų, susijusių su visa Mobiliąją programėle arba Turiniu ar bet kuria jų dalimi, išskyrus tiek, kiek leidžia įstatymai; ir
 • jokia forma nepateikti arba kitaip nepadaryti visos Mobiliosios programėlės arba Turinio ar jų dalių, įskaitant (tačiau neapsiribojant) programų sąrašus, objekto ir pirminių programų sąrašus, objekto kodą ir pirminį kodą, prieinamomis jokiai trečiajai šaliai.

 

Jūs pripažįstate, kad:

 

 • visos intelektinės nuosavybės teisės, turtinės ir neturtinės Mobiliosios programėlės ir Turinio nuosavybės teisės priklauso bendrovei „Hotels.com“ arba jos tiekėjams ir paslaugų teikėjams. Šios teisės saugomos visame pasaulyje galiojančių įstatymų ir sutarčių. Saugomos visos šios teisės;
 • neturite kitokių teisių į Mobiliąją programėlę ir Turinį, nei apribotą teisę juos naudoti pagal mūsų Politikos nuostatas;
 • Mobilioji programėlė bei prie jos pridedama dokumentacija ir (arba) techninė informacija yra reglamentuojama galiojančių JAV eksporto kontrolės įstatymų bei taisyklių. Jūs sutinkate neeksportuoti ir nereeksportuoti Mobiliosios programėlės nei tesiogiai, nei netiesiogiai, į jokias šalis, kurioms galioja JAV eksporto apribojimai.
 • Mobilioji programėlė teikiama jums nemokamai.

 

Informacija apie jus ir naudojimąsi Mobiliąją programėle

 

Apdorojame informaciją apie jus pagal mūsų Privatumo pareiškimą. Naudodami šią Mobiliąją programėlę sutinkate su šitokiu informacijos apdorojimu, todėl atidžiai perskaitykite Privatumo pareiškimą. 

 

Kaip toliau aprašoma mūsų Privatumo pareiškimą, Mobilioji programėlė automatiškai renka informaciją apie:

 

 • tai, kaip naudojate Mobiliąją programėlę;
 • Turinį, prie kurio jungiatės;
 • technines triktis arba problemas, kurių gali kilti Programėlėje, kai ją naudojate.

 

Naudodami Mobiliąją programėlę esate informuoti, pritariate ir sutinkate, kad ši informacija būtų automatiškai renkama.

 

Kai naudojatės Mobiliosios programėlės funkcija „Ieškoti pasiūlymų netoliese“ ar „Naudoti dabartinę buvimo vietą“, mes, siekdami nustatyti, kurios apgyvendinimo įstaigos yra netoli jūsų, remiamės jūsų telefono GPS ryšiu arba per mobilųjį tinklą perduodamais geografinės vietos nustatymo duomenimis. Ši informacija renkama anonimiškai, bet ji gali atskleisti mums tikslią arba apytikslę jūsų buvimo vietą. Šią informaciją naudojame tik apgyvendinimo įstaigoms nustatyti, kaip toliau aprašoma mūsų Privatumo pareiškime. Jeigu Mobiliojoje programėlėje neįjungiate funkcijos „Ieškoti viešbučių netoliese“, duomenų apie jūsų buvimo vietą Mobiliojoje programėlėje nerenkame. Naudodami funkciją „Ieškoti viešbučių netoliese“ suprantate, pritariate ir sutinkate, kad „Hotels.com“ naudotų anksčiau minėtus buvimo vietos duomenis turiniui ir paslaugoms, susijusioms su jūsų buvimo vieta, Mobiliojoje programėlėje teikti. Meniu „Nuostatos“ galite bet kuriuo metu išjungti buvimo vietos duomenų bendrinimą.

 

Nutraukimas

 

„Hotels.com“ gali nedelsdama, pranešusi raštu, nutraukti šių naudojimosi Mobiliąja programėle taisyklių galiojimą, jeigu:

 

 • iš esmės pažeidžiate ar nuolat pažeidinėjate šias naudojimosi sąlygas; arba
 • „Hotels.com“, savo nuožiūra, nusprendžia anuliuoti visą Mobiliąją programėlę arba jos dalį.

 

Dėl bet kokios priežasties nutraukus sutartį:

 

 • visos šiomis naudojimosi Mobiliąja programėle sąlygomis jums suteiktos teisės į Mobiliąją programėlę ir (arba) Turinį nustoja galioti;
 • privalote visiškai nebesinaudoti Mobiliąja programėle bei Turiniu; ir
 • turite panaikinti arba pašalinti Mobiliąją programėlę iš savo įrenginio.

 

Šios naudojimosi Mobiliąja programėle sąlygos įpareigoja jus, mus ir atitinkamų įsipareigojimų tęsėjus ir perėmėjus. Negalite perduoti, perleisti šių naudojimosi Mobiliąja programėle sąlygų teisių arba bet kokių iš jų kylančių teisių ar įsipareigojimų, įpareigoti ar kitaip jais disponuoti be išankstinio raštiško mūsų sutikimo. Mes galime bet kuriuo metu perduoti, perleisti, įpareigoti arba perduoti pagal subrangos sutartį šias naudojimosi Mobiliąja programėle sąlygas arba bet kokias iš jų kylančias teises ar įsipareigojimus.

 

Jeigu bet kuriuo šių Mobiliosios programėlės taisyklių ir naudojimosi sąlygų galiojimo metu nesugebėsime išreikalauti griežtos atsakomybės už bet kurio šiomis sąlygomis nustatyto jūsų įsipareigojimo vykdymą arba nesugebėsime pasinaudoti kuriomis nors teisėmis arba teisių gynimo priemonėmis, suteiktomis šiomis Mobiliosios programėlės taisyklėmis ir naudojimosi sąlygomis, tai nereikš, kad šių teisių ar teisių gynimo priemonių atsisakoma ir neatleis jūsų nuo šių įsipareigojimų vykdymo. Bet koks mūsų teisės reikalauti vykdyti įsipareigojimus atsisakymas nereikš, kad bus atsisakoma teisės reikalauti vykdyti paskesnius įsipareigojimus. Bet koks šių Mobiliosios programėlės taisyklių ir naudojimosi sąlygų teisių atsisakymas negalioja, jeigu aiškiai neapibrėžiamas kaip teisių atsisakymas raštišku pranešimu.

 

„Apple“ įrenginiai

 

Jeigu Mobiliąją programėlę naudojate „Apple“ įrenginyje (pvz., „iPhone“, „iPod“, „iPad“), be anksčiau minėtų naudojimosi Mobiliąją programėle sąlygų papildomai sutinkate su tuo, kad:

 

 • šios naudojimosi sąlygos galioja tik mums ir jums, bet negalioja „Apple Inc. of One Infinite Loop“, Kupertinas, Kalifornija 95014, JAV („Apple“);
 • jums suteikta licencija naudoti Mobiliąją programėlę yra apribota kaip neperleidžiama licencija naudoti Mobiliąją programėlę „Apple“ mobiliosios operacinės sistemos (iOS) produkte, kurį turite arba valdote;
 • „Apple“ nėra įsipareigojusi teikti bet kokią techninę priežiūrą ir aptarnavimo paslaugas, susijusias su Mobiliąja programėle;
 • įvykus kokioms nors Mobiliosios programėlės triktims, jei galioja bet kokia taikoma garantija, galite pranešti „Apple“ ir „Apple“ sugrąžins jums už Mobiliosios programėlės įsigijimą išleistus pinigus (jei už ją mokėjote); tiek, kiek leidžia taikomi įstatymai, „Apple“ neturi jokių kitų su Mobiliąja programėle susijusių garantinių įsipareigojimų;
 • mes, o ne „Apple“, esame atsakingi už reagavimą į bet kokias jūsų ar trečiosios šalies pretenzijas, susijusias su Mobiliąja programėle;
 • bet kokiai trečiajai šaliai pareiškus pretenziją, kad Mobilioji programėlė arba šios Mobiliosios programėlės turėjimas ir naudojimas pažeidžia šios trečiosios šalies intelektinės nuosavybės teises, „Apple“ nėra atsakinga ištirti šią intelektinės nuosavybės pažeidimo pretenziją, ginti jūsų interesus ir padengti pažeidimo nuostolius;
 • pareiškiate ir garantuojate, jog negyvenate valstybėje, kuriai taikomas JAV vyriausybės embargas arba kuri JAV vyriausybės pažymėta kaip „terorizmą remianti“ valstybė, ir nesate įtraukti į jokį JAV vyriausybės draudžiamųjų arba apribotųjų šalių sąrašą;
 • „Apple“ ir „Apple“ filialai yra Mobiliosios programėlės taisyklių ir naudojimosi sąlygų trečiosios šalies naudos gavėjai ir kad, jums sutikus su šiomis taisyklėmis ir sąlygomis, „Apple“, kaip trečiosios šalies naudos gavėjas, turės teisę (bus laikoma, kad sutikote su šia teise) reikalauti iš jūsų vykdyti šias taisykles ir sąlygas.

 

KELIONIŲ PARDAVĖJAS
 
„Hotels.com“ yra registruotas kelionių pardavėjas visose toliau išvardytose valstijose.
Kalifornijos registracijos numeris: 2083949-50 
Floridos registracijos numeris: ST-36670 
Havajų registracijos numeris: TAR 7105
Ajovos registracijos numeris: 862 
Nevados registracijos numeris: 2007-0019
Registracija kaip kelionių pardavėjas Kalifornijoje nėra laikoma valstijos patvirtinimu.
 
NIUJORKO VALSTIJOS MOKESČIŲ REGISTRACIJA
 
„Hotels.com, L.P.“ Niujorko pardavimo mokesčių mokėtojo registracijos numeris yra 752942061, o Niujorko miesto apgyvendinimo viešbutyje mokesčių mokėtojo registracijos numeris – 033984. 
 
Norėdami gauti papildomos informacijos, spustelėkite čia: Niujorko valstijos sertifikatas, Niujorko miesto sertifikatas 

 

Peržiūrėta 2021 m. kovo 30 d.

 

2021 © „Hotels.com, L. P.“ Visos teisės saugomos.