Bendrosios sąlygos

Spausdinti visus pasirinkimus

Žodžiai „mes“, „mus“, „bendrovė“ ir „lt.hotels.com“ nurodo „Hotels.com, L.P.“ – Teksaso ribotosios atsakomybės partnerystę, kurios registruotoji buveinė įsikūrusi adresu 5400 LBJ Freeway, Suite 500, Dalasas, Teksasas 75240, JAV, partnerystės filialus ir (arba) atitinkamus jų tiekėjus ir paslaugų teikėjus („Hotels.com“), o žodis „jūs“ nurodo atskirą asmenį, susikuriantį pas mus paskyrą, ir (arba) klientą, rezervuojantį vietas tiesiogiai šioje interneto svetainėje arba netiesiogiai kuriame nors filiale, kuriame mes teikiame paslaugas. Siūlome šią interneto svetainę jūsų paslaugoms; jūs turite be jokių pakeitimų sutikti su čia pateiktomis nuostatomis, sąlygomis ir pastabomis, egzistuojančiomis šioje interneto svetainėje rezervavimo metu. Jūs galite naudotis savo paskyra ir mes galime naudoti su jūsų paskyra susijusią informaciją, rezervuodami užsakytas vietas, vadovaudamiesi toliau pateiktomis nuostatomis, sąlygomis ir pastabomis. Jeigu naudojatės šia interneto svetaine, tai reiškia, kad sutinkate su visomis šiomis nuostatomis, sąlygomis ir pastabomis. Jeigu nesutinkate su šiomis nuostatomis ir sąlygomis, Jums neleidžiama naudotis šia interneto svetaine. „Hotels.com“ gali praplėsti šios sutarties galiojimą savo filialams, internete siūlantiems kelionių paslaugas ir besivadinantiems „Hotels.com“ vardu Jungtinėje Karalystėje.
 
INTERNETO SVETAINĖS NAUDOJIMO ASMENINIAIS IR NEKOMERCINIAIS TIKSLAIS APRIBOJIMAS
 
Ši interneto svetainė skirta naudoti asmeniškai ir nekomerciniais tikslais. Šioje interneto svetainėje pateikiamas turinys ir informacija (įskaitant (tačiau neapsiribojant) kainas ir siūlomas kelionių paslaugas), taip pat infrastruktūra, kurią pasitelkiant pateikiamas šis turinys ir informacija, yra bendrovės „Hotels.com“ arba jos tiekėjų ir paslaugų teikėjų nuosavybė. Todėl (tai yra naudojimosi šia interneto svetaine sąlyga) jūs sutinkate nesinaudoti šia interneto svetaine arba jos turiniu ar informacija kokiais nors komerciniais arba ne asmeniniais tikslais (tiesiogiai arba netiesiogiai). Nors, šioje interneto svetainėje įsigydami kelionę arba paslaugas, jūs galite padaryti ribotą savo kelionės maršruto (ir su juo susijusių dokumentų) kopijų skaičių, tačiau jūs sutinkate nekeisti, nekopijuoti, neplatinti, nepersiųsti, nedemonstruoti, neatgaminti, neskelbti, nelicencijuoti, nekurti išvestinių darbų, neperduoti, neparduoti arba neperparduoti jokios šioje interneto svetainėje įsigytos informacijos, programinės įrangos, produktų arba paslaugų. Be to, neatsižvelgiant į tai, turite ar ne komercinių tikslų, jūs sutinkate:
 
• neprieiti prie, nestebėti ir nekopijuoti jokio šioje interneto svetainėje pateikiamo turinio arba informacijos, pasitelkdami kokį nors robotą, „Spider“ ar „Scraper“ programas arba kitas automatines priemones ar kokius nors rankinius procesus, jeigu neturite aiškiai išreikšto raštiško „Hotels.com, L.P.“ sutikimo;
• nepažeisti robotų naudojimo apribojimų šioje interneto svetainėje, neapeiti kitų priemonių, skirtų užkirsti kelią arba apriboti prieigą prie šios interneto svetainės;
• nesiimti jokių veiksmų, kurie, „Hotels.com“ nuožiūra, nepagrįstai arba neproporcingai apkrauna arba gali apkrauti „Hotels.com“ infrastruktūrą; arba
• jokiais tikslais nepateikti giluminių saitų į kokią nors šios interneto svetainės dalį (įskaitant (tačiau neapsiribojant) bet kokių kelionių pirkimo kelius), jeigu neturite aiškiai išreikšto raštiško „Hotels.com“ sutikimo.
 
ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS
 
JOKIOS ŠIOS SUTARTIES NUOSTATOS NEAPRIBOS MŪSŲ ATSAKOMYBĖS IR NUO JOS NEATLEIS (IR NETURI BŪTI LAIKOMOS TOKIOMIS) MŪSŲ SUKČIAVIMO ATVEJU, TAIP PAT MŪSŲ APLAIDUMO SUKELTO ASMENS SUŽALOJIMO AR MIRTIES ATVEJU.
 
INFORMACIJA, PROGRAMINĖ ĮRANGA, PRODUKTAI IR PASLAUGOS, PASKELBTI ŠIOJE INTERNETO SVETAINĖJE, GALI BŪTI NE VISAI TIKSLŪS ARBA JUOSE GALI PASITAIKYTI TIPOGRAFINIŲ KLAIDŲ. „HOTELS.COM“ IR JOS FILIALAI NEGARANTUOJA INFORMACIJOS, SUSIJUSIOS SU VIEŠBUČIAIS IR KITŲ TIEKĖJŲ NUOTRAUKOMIS, VIEŠBUČIŲ TURTU, KRUIZAIS, AUTOMOBILIŲ IR KITŲ PRODUKTŲ APRAŠAIS, VIEŠBUČIŲ PATOGUMŲ SĄRAŠAIS, TAIP PAT KITŲ PRODUKTŲ APRAŠAIS, PATEIKTAIS ŠIOJE INTERNETO SVETAINĖJE, TIKSLUMO IR NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ JOS NETIKSLUMĄ; DIDŽIĄJĄ ŠIOS INFORMACIJOS DALĮ PATEIKĖ ATITINKAMI TIEKĖJAI. ŠIOJE INTERNETO SVETAINĖJE PATEIKIAMI VIEŠBUČIŲ ĮVERTINIMAI TĖRA BENDROS GAIRĖS, IR „HOTELS.COM“ BEI JOS FILIALAI NEGARANTUOJA ĮVERTINIMŲ TIKSLUMO. ŠIOJE INTERNETO SVETAINĖJE PATEIKIAMA INFORMACIJA YRA PERIODIŠKAI KEIČIAMA. „HOTELS.COM“, JOS FILIALAI IR (ARBA) JŲ ATITINKAMI TIEKĖJAI GALI BET KADA ATLIKTI ŠIOS INTERNETO SVETAINĖS PATOBULINIMUS IR (ARBA) PAKEITIMUS.
 
„HOTELS.COM“, JOS FILIALAI IR (ARBA) JŲ ATITINKAMI TIEKĖJAI JOKIAIS TIKSLAIS NETEIKIA JOKIŲ PAREIŠKIMŲ DĖL ŠIOJE INTERNETO SVETAINĖJE ESANČIOS INFORMACIJOS, PROGRAMINĖS ĮRANGOS, PRODUKTŲ IR PASLAUGŲ TINKAMUMO. TAI, KAD ŠIOJE INTERNETO SVETAINĖJE PARDUODAMI ARBA SIŪLOMI KOKIE NORS PRODUKTAI ARBA PASLAUGOS, NEREIŠKIA, KAD „HOTELS.COM“ ARBA JOS FILIALAI REMIA ARBA REKOMENDUOJA ŠIUOS PRODUKTUS AR PASLAUGAS. VISA ŠI INFORMACIJA, PROGRAMINĖ ĮRANGA, PRODUKTAI IR PASLAUGOS PATEIKIAMI „TOKIE, KOKIE YRA“, BE KOKIO NORS POBŪDŽIO GARANTIJŲ. „HOTELS.COM“, JOS FILIALAI IR (ARBA) JŲ ATITINKAMI TIEKĖJAI NETEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ NEI SĄLYGŲ, SUSIJUSIŲ SU INFORMACIJA, PROGRAMINE ĮRANGA, PRODUKTAIS IR PASLAUGOMIS, ĮSKAITANT VISAS NUMANOMAS GARANTIJAS BEI SĄLYGAS, SUSIJUSIAS SU PERKAMUMU, TINKAMUMU KONKREČIAM TIKSLUI, NUOSAVYBĖS TEISE IR NEPAŽEIDIMU.
 
TRANSPORTO BENDROVĖS, VIEŠBUČIAI IR KITI PASLAUGŲ TEIKĖJAI, TEIKIANTYS KELIONIŲ ARBA KITAS PASLAUGAS BENDROVEI „HOTELS.COM“, YRA NEPRIKLAUSOMI RANGOVAI, O NE „HOTELS.COM“ AR JOS FILIALŲ ATSTOVAI ARBA DARBUOTOJAI. „HOTELS.COM“ IR JOS FILIALAI NĖRA ATSAKINGI UŽ ŠIŲ PASLAUGŲ TEIKĖJŲ VEIKSMUS, KLAIDAS, NEVEIKIMĄ, PAREIŠKIMUS, GARANTIJAS, PAŽEIDIMUS ARBA APLAIDUMĄ, TAIP PAT UŽ MINĖTŲ VEIKSMŲ SUKELTUS ASMENŲ SUŽALOJIMUS, MIRTĮ, ŽALĄ TURTUI ARBA KITUS NUOSTOLIUS AR IŠLAIDAS. „HOTELS.COM“ IR JOS FILIALAI NĖRA ATSAKINGI IR NEGRĄŽINS PINIGŲ BET KOKIO VĖLAVIMO, ATŠAUKIMO, STREIKO ATVEJAIS ARBA SUSIDARIUS NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖMS, TAIP PAT TUO ATVEJU, JEIGU BUS PARDUOTA DAUGIAU BILIETŲ NEGU YRA VIETŲ, JEIGU VISOS ŠIOS APLINKYBĖS NEBUS TIESIOGIAI PAVALDŽIOS „HOTELS.COM“. TAIP PAT „HOTELS.COM“ IR JOS FILIALAI NEBUS ATSAKINGI UŽ BET KOKIAS PAPILDOMAS IŠLAIDAS, NEVEIKIMĄ, DELSIMĄ, MARŠRUTO PAKEITIMĄ ARBA KOKIOS NORS VYRIAUSYBĖS AR VALDŽIOS INSTITUCIJOS VEIKSMUS.
JOKIU ATVEJU „HOTELS.COM“, JOS FILIALAI IR (ARBA) JŲ ATITINKAMI PASLAUGŲ TEIKĖJAI NEBUS ATSAKINGI UŽ KOKIUS NORS TIESIOGINIUS, NETIESIOGINIUS, BAUDŽIAMUOSIUS, ATSITIKTINIUS, YPATINGUS AR ŠALUTINIUS NUOSTOLIUS, ATSIRANDANČIUS DĖL ŠIOS INTERNETO SVETAINĖS NAUDOJIMO, GAIŠATIES ARBA NEGALĖJIMO NAUDOTIS INTERNETO SVETAINE ARBA KAIP NORS SU TUO SUSIJUSIUS NUOSTOLIUS, ARBA UŽ BET KOKIĄ INFORMACIJĄ, PROGRAMINĘ ĮRANGĄ, PRODUKTUS IR PASLAUGAS, ĮSIGYTAS ŠIOJE INTERNETO SVETAINĖJE, ARBA NUOSTOLIUS, KAIP NORS KITAIP ATSIRANDANČIUS DĖL NAUDOJIMOSI ŠIA INTERNETO SVETAINE, PAGRĮSTUS SUTARTIMI, CIVILINĖS TEISĖS PAŽEIDIMU, GRIEŽTA ATSAKOMYBE AR KITAIS DALYKAIS, NETGI JEIGU „HOTELS.COM“, JOS FILIALAI IR (ARBA) JŲ ATITINKAMI PASLAUGŲ TEIKĖJAI BUVO INFORMUOTI APIE NUOSTOLIŲ TIKIMYBĘ. KADANGI KAI KURIOSE VALSTIJOSE / JURISDIKCIJOSE NELEIDŽIAMA NEPRISIIMTI ATSAKOMYBĖS ARBA JĄ APRIBOTI LOGIŠKAI IŠPLAUKIANČIŲ ARBA ATSITIKTINIŲ NUOSTOLIŲ ATVEJAIS, MINĖTOS NUOSTATOS JUMS GALI BŪTI NETAIKOMOS.
 
APSAUGOJIMAS NUO NUOSTOLIŲ
 
Jūs sutinkate ginti ir apsaugoti „Hotels.com“, jos filialus ir (arba) jų atitinkamus paslaugų teikėjus ir jų tarnautojus, direktorius, darbuotojus bei atstovus nuo bet kokių pretenzijų, ieškinių, reikalavimų, išieškojimų, nuostolių, žalos, baudų, sankcijų arba kitų bet kokios rūšies ar pobūdžio sąnaudų ar išlaidų, įskaitant (tačiau neapsiribojant) pagrįstus teisinius ir apskaitos mokesčius:
 
• pateiktus jūsų arba jūsų vardu, viršijant pirmiau aprašytą atsakomybę; arba
• pateiktus trečiųjų šalių ir atsiradusius dėl to, kad
o jūs pažeidėte šią sutartį arba čia nurodytus dokumentus; arba
o jūs pažeidėte kokį nors įstatymą ar trečiosios šalies teises; arba
o jūs naudojotės šia interneto svetaine.
 
DRAUDIMAS NAUDOTIS INTERNETO SVETAINE NETEISĖTAIS ARBA UŽDRAUSTAIS TIKSLAIS
 
Jūs galite naudotis šia interneto svetaine, jei garantuojate, jog nesinaudosite šia interneto svetaine jokiu tikslu, kuris yra neteisėtas arba draudžiamas pagal šias nuostatas, sąlygas ir pastabas.
 
NUORODOS Į TREČIŲJŲ ŠALIŲ INTERNETO SVETAINES
 
Šioje interneto svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į interneto svetaines, kurios priklauso kitoms šalims, o ne „Hotels.com“. Šios nuorodos yra pateikiamos tik Jums informuoti. „Hotels.com“ nekontroliuoja šių interneto svetainių ir nėra atsakinga už jų turinį ir už tai, kad jūs jomis naudojatės. Tai, kad „Hotels.com“ įtraukia nuorodas į šias interneto svetaines, nereiškia, kad bendrovė remia šiose interneto svetainėse pateikiamą medžiagą arba yra kaip nors susijusi su šias interneto svetaines valdančiais asmenimis.
 
PROGRAMINĖ ĮRANGA, KURIĄ GALIMA PARSISIŲSTI IŠ ŠIOS INTERNETO SVETAINĖS
 
Visa programinė įranga, kurią galima parsisiųsti iš šios interneto svetainės („programinė įranga“), yra autorių teisėmis apsaugoti „Hotels.com“, jos filialų ir (arba) jų atitinkamų paslaugų teikėjų kūriniai. Jūsų naudojimąsi programine įranga reguliuoja galutinio vartotojo licencijos sutarties sąlygos (jei tokia yra); šios sąlygos pridedamos arba įtraukiamos į programinę įrangą („Licencijos sutartis“). Jūs negalite įdiegti arba naudoti kokios nors programinės įrangos, prie kurios pridedama arba į kurią įtraukiama Licencijos sutartis, jeigu nesutinkate su Licencijos sutarties sąlygomis.
 
Jeigu prie kokios nors programinės įrangos nėra pridedama Licencijos sutartis, Jums, kaip vartotojui, „Hotels.com L.P.“ suteikia asmeninę neperleidžiamą licenciją naudoti programinę įrangą, kad galėtumėte peržiūrėti šios interneto svetainės informaciją ir kitaip naudotis interneto svetaine, vadovaudamiesi šiomis nuostatomis bei sąlygomis (ir jokiais kitais tikslais).
 
Prašome atkreipti dėmesį, kad visa šioje interneto svetainėje esanti programinė įranga, įskaitant (tačiau neapsiribojant) HTML kodą ir „Active X“ valdiklį, priklauso „Hotels.com“, jos filialams ir (arba) jų paslaugų teikėjams ir ją saugo autorių teises reglamentuojantys įstatymai bei tarptautinių sutarčių nuostatos. Įstatymai draudžia atgaminti arba platinti programinę įrangą; pažeidus šią nuostatą, galima sulaukti griežtų civilinių ir baudžiamųjų sankcijų. Pažeidėjai užsitrauks griežčiausią atsakomybę.
 
NEAPRIBOJANT PIRMIAU IŠDĖSTYTŲ NUOSTATŲ, DRAUDŽIAMA ATGAMINTI ARBA KOPIJUOTI PROGRAMINĘ ĮRANGĄ Į KOKĮ NORS KITĄ SERVERĮ ARBA VIETĄ, SIEKIANT JĄ TOLIAU ATGAMINTI ARBA PLATINTI. JEIGU PROGRAMINEI ĮRANGAI SUTEIKIAMA GARANTIJA, TAI TIK TIEK, KIEK NUSTATYTA LICENCIJOS SUTARTIES SĄLYGOSE.
 
Jūs pripažįstate, kad programinė įranga bei prie jos pridedama dokumentacija ir (arba) techninė informacija yra reglamentuojama galiojančių JAV eksporto kontrolės įstatymų bei taisyklių. Jūs sutinkate neeksportuoti ir nepereksportuoti programinės įrangos, nei tiesiogiai, nei netiesiogiai, į jokias šalis, kurioms galioja JAV eksporto apribojimai.

Nuolaidos kodų naudojimo nuostatos
Nuolaidos kodus (toliau – kuponai) galima naudoti atliekant iš anksto apmokamus užsakymus viešbučiuose, išskyrus į programą neįtrauktus viešbučius, kurių sąrašas bus sudarytas atsižvelgiant į kiekvieną konkretų kuponą.
Į programą įtrauktų viešbučių sąrašas gali būti bet kada keičiamas.
Kuponų, suteikiančių nuolaidą konkrečia valiuta (pvz., 10 eurų nuolaidą), negalima panaudoti atliekant užsakymus, kurie apmokami kita valiuta.
Jei kuponas suteikia procentinę nuolaidą (pvz., 10 procentų nuolaidą), užsisakant kelis kambarius (t. y. atliekant vieną užsakymą užsakomi 2 kambariai arba daugiau) nuolaida taikoma tik pirmo kambario, įtraukto į užsakymą, kainai.
Informacijos apie konkrečius kuponams taikomus naudojimo apribojimus ieškokite atitinkamame su kuponu susijusiame pranešime.
Vienam užsakymui galima panaudoti tik vieną kuponą. Taikomos įprastos užsakymo sąlygos ir nuostatos. Užsisakyti kambarius galima atsižvelgiant į viešbučio galimybes. Kuponų negalima parduoti arba perleisti kitam asmeniui.

Naudojant kuponus atliktiems užsakymams taikomi visi mokesčiai ir rinkliavos. Šiuos mokesčius reikia sumokėti atliekant užsakymą arba pačiame viešbutyje. Jūs esate atsakingi už šių mokesčių sumokėjimą. Kuponais galima pasinaudoti tik laikantis visų pasiūlymo sąlygų ir nuostatų. Kuponų negalima iškeisti į grynuosius pinigus ar kitą atitikmenį.

Vienkartiniai kuponai laikomi visiškai panaudotais atlikus sąlygas atitinkantį užsakymą; jie negrąžinami ir nekečiami, o panaudojus tik dalį kupono skirtumas negrąžinamas. Daugkartiniai kuponai laikomi panaudotais atsižvelgiant į konkretaus kupono sąlygose ir nuostatose nurodytus apribojimus.

Jei panaudojus kuponą pasikeičia viešnagės data, to kupono nebegalėsite panaudoti keisdami užsakyme nurodytą viešnagės datą. Kuponų negalima panaudoti anksčiau atlikto užsakymo išlaidoms padengti.
Kuponais negali naudotis kelionių agentūros, susijusios su interneto svetainės „Hotels.com“ kelionių agentūrų programa.
Interneto svetainė „Hotels.com“ pasilieka teisę keisti šias naudojimo sąlygas arba bet kada atšaukti kuponų galiojimą.
 
NUOSTATOS, SĄLYGOS IR GARANTIJOS
 
Mokesčių susigrąžinimo rinkliava
 
Mokesčių susigrąžinimo rinkliava, priskaičiuojama už „Hotels.com“ specialaus interneto tarifo viešbučio sandorius, skirta susigrąžinti visus taikomus su sandoriais susijusius mokesčius (pavyzdžiui, pardavimo ir naudojimo, valdymo, kambarių mokesčius, akcizo mokestį, pridėtinės vertės mokestį ir t. t.), kuriuos „Hotels.com“ moka pardavėjams (pvz., viešbučiams ir t. t.), susijusiems su jūsų kelionės organizavimu.
 
„Hotels.com“ nėra pardavėjas, renkantis ir pervedantis minėtus mokesčius atitinkamoms mokesčių institucijoms. Pardavėjai pateikia visų taikomų mokesčių sąskaitą „Hotels.com“, o „Hotels.com“ perveda šiuos mokesčius tiesiogiai pardavėjams. „Hotels.com“ nėra pardavėjas, dirbantis kartu ir susijęs su pardavėjais, per kuriuos mes užsakome arba rezervuojame vietas savo klientų kelionėms.
 
Apmokestinimas ir atitinkamas mokesčio dydis gerokai skiriasi pagal vietovę. Faktinių „Hotels.com“ mokesčių sąnaudų, mokamų pardavėjams, dydis gali nesutapti su mokesčių susigrąžinimo rinkliavos dydžiu – tai priklauso nuo mokesčių tarifų, apmokestinimo ir pan., galiojančių tuo metu, kai klientas faktiškai naudojasi viešbučiu, automobiliu ir t. t.
 
Aptarnavimo mokestis
 
Sumokėti aptarnavimo mokesčiai yra panaudojami jūsų kelionės užsakymui apdoroti ir nėra grąžinami. Jų dydis priklauso nuo viešbučio užsakymo kainos ir tipo.
 
INFORMACIJA APIE APMOKĖJIMĄ INTERNETU IŠ KARTO ARBA VĖLIAU VIEŠBUTYJE
 
Užsakymus kai kuriuose viešbučiuose galite apmokėti internetu iš karto arba vėliau, atvykę į viešbutį. Jei pasirinksite mokėti internetu iš karto, jums bus paskaičiuota mokesčio suma, kurią turėsite sumokėti iš karto pasirinkta valiuta. Jei pasirinksite mokėti vėliau, atvykę į viešbutį, jums bus paskaičiuotas mokestis, kurį turėsite sumokėti atitinkama vietine valiuta, kai atvyksite į viešbutį apsistoti. Mokesčių tarifai ir užsienio valiutų kursai užsakant ir apsistojant gali keistis. Jūs turite pateikti informaciją apie savo mokėjimo kortelę; dažnai tiekėjas arba „Hotels.com“ tikrina: (i) mokėjimo kortelės galiojimą (kai nuskaičiuojama minimali suma, kuri arba grąžinama po kelių dienų, arba atimama iš galutinio mokėjimo tiekėjui) ir (ii) pinigų buvimą mokėjimo kortelėje (kurį patvirtina kredito kortelę išdavęs bankas). „Hotels.com“ pasilieka teisę atšaukti užsakymą, jei laiku negauna viso mokėjimo (žr. tiekėjo taisykles ir ribojimus).

Dauguma bankų ir kredito kortelių bendrovių sąskaitos turėtojui taiko finansinės operacijos mokestį tuo atveju, jeigu kredito kortelės emitentas ir pardavėjas (kurį nurodo kredito kortelės prekės ženklas (pvz., „Visa“, „MasterCard“, „American Express“) yra skirtingose šalyse. Valiutos keitimo kursą, jeigu taikoma, taip pat finansinės operacijos mokesčio dydį nustato tik bankas arba kita finansinę operaciją vykdanti įstaiga. Kredito kortelės emitentas taikomus mokesčius gali nuskaityti nuo kredito kortelės turėtojo sąskaitos. Vadinasi, jūsų kredito ar debeto kortelės ataskaitoje nurodyta suma gali skirtis nuo interneto svetainės mokėjimo informacijos suvestinės puslapyje nurodytos sumos. Kilus klausimų dėl užsakymui taikomų mokesčių arba valiutos keitimo kurso, kreipkitės į savo banką.
 
Pripažįstate, kad „Hotels.com“, kaip tarpininkė vykdydama jūsų užsakymą, iš anksto susitaria su viešbučių paslaugų teikėjais dėl tam tikrų kambarių kainų. Taip pat pripažįstate, kad „Hotels.com“, kaip tarpininkė vykdydama jūsų užsakymą, teikia jums paslaugas už atlygį (toliau – tarpininkavimo mokestis). Interneto svetainėje nurodytą kambario kainą sudaro iš anksto sutarta kambario kaina, taikoma kambariams, kuriuos jūsų vardu užsakė „Hotels.com“, ir tarpininkavimo mokestis, skirtas atlyginti „Hotels.com“ už paslaugas. Įgaliojate „Hotels.com“ atlikti užsakymą už bendrą užsakymo kainą, kurią sudaro interneto svetainėje nurodyta kambario kaina, surenkami mokesčiai, paslaugų mokestis ir, jei taikoma, mokesčiai už „Hotels.com“ paslaugas. Sutinkate, kad „Hotels.com“ iš jūsų kredito kortelės nurašytų visą užsakymo kainos sumą. Pateikdami prašymą dėl užsakymo įgaliojate „Hotels.com“, įskaitant „Travelscape, LLC“ arba „Travel Partner Exchange, S.L.“ (TPX), atlikti viešbučio užsakymą jūsų vardu, taip pat įgaliojate tartis dėl mokėjimų tvarkos su viešbučių paslaugų teikėjais.

KAINOS
 
Kelionių užsakymo kaina bus tokia pati, kokia nurodoma interneto svetainėje, išskyrus akivaizdžios klaidos atvejus. Kainos gali būti bet kada keičiamos, tačiau keitimai nepaveiks jau priimtų užsakymų. Nepaisant „Hotels.com“ pastangų, kai kurių kelionių užsakymo paslaugų kainos gali būti klaidingai nurodytos interneto svetainėje. HOTELS.COM AIŠKIAI PASILIEKA TEISĘ TAISYTI MŪSŲ INTERNETO SVETAINĖJE APTIKTAS KAINŲ KLAIDAS IR (ARBA) LAUKIANČIUS UŽSAKYMUS, ATLIKTUS NAUDOJANT KLAIDINGAS KAINAS. TOKIU ATVEJU, JEI ĮMANOMA, SUTEIKSIME JUMS GALIMYBĘ IŠSAUGOTI JŪSŲ LAUKIANTĮ UŽSAKYMĄ UŽ TEISINGĄ KAINĄ ARBA ATŠAUKSIME JŪSŲ UŽSAKYMĄ NETAIKYDAMI BAUDOS. „Hotels.com“ nėra įpareigota teikti kelionių užsakymo paslaugų už neteisingą (mažesnę) kainą, net jei jums yra išsiųstas užsakymo patvirtinimas.
 

KAIP SVETAINĖJE „HOTELS.COM“ PATEIKIAMI PRODUKTAI IR PASLAUGOS

Svetainėje „Hotels.com“ siūloma daugybė būdų, kaip tikslingai ieškoti ir rasti tinkamiausius viešbučius. Naudojantis parinkties „Rikiuoti“ nuostatomis, paieškos rezultatus galima rikiuoti pagal pageidavimą – kainą, įvertinimą ar kitus kriterijus. Naudojant ir parinktį „Filtruoti“, galima pagal poreikį įtraukti arba pašalinti įvairius papildomus kriterijus. Nepasirinkus konkretaus rikiavimo kriterijaus, prie paieškos rezultatų, atsižvelgiant į toliau nurodytus veiksnius, svetainėje „Hotels.com“ bus automatiškai rodomi keli svarbiausi.

Pagal numatytąją tvarką („Populiariausi“) rezultatai rikiuojami pradedant labiausiai atitinkančiu paieškos kriterijus, taip siekiant užtikrinti, kad tinkamiausią apgyvendinimo įstaigą pavyktų rasti kuo greičiau. Atitiktis nustatoma pagal tokius veiksnius, kaip antai apgyvendinimo įstaigos vieta, įvertinimas, populiarumas (kuris matuojamas pagal užsakymų mūsų svetainėse skaičių), kokybė, kainos konkurencingumas ir laisvų kambarių skaičius – visa tai ir skiria panašias paieškos kriterijus atitinkančias apgyvendinimo įstaigas. Tai, kiek apgyvendinimo įstaiga moka mums už užsakymus, atliktus mūsų svetainėse, taip pat lemia, kurioje eilės vietoje ji rodoma palyginti su kitomis. Pasirinkus rikiavimo kriterijus, pavyzdžiui, kainą arba žvaigždučių skaičių, visos panašios apgyvendinimo įstaigos išdėstomos eilės tvarka, atsižvelgiant į anksčiau minėtus veiksnius.

Kadangi „Hotels.com“ nuolat siekia gerinti teikiamų paslaugų kokybę ir užtikrinti kuo didesnį vartotojų pasitenkinimą, retkarčiais bus išbandomi vis nauji numatytosios rikiavimo tvarkos algoritmai.


KEITIMAS ARBA ATŠAUKIMAS
 
Galite keisti arba atšaukti viešbučių užsakymus internetu, prisijungę prie „Hotels.com“ paskyros ir pasirinkę savo užsakymus, siųsdami el. laišką adresu klientuaptarnavimas@hotels.com arba paskambinę mums telefonu 8 800 31320.
 
Be papildomo „Hotels.com“ mokesčio galite keisti svečio vardą, lovos tipą, informaciją apie rūkymą, išskirtinius pageidavimus, pritaikymo neįgaliesiems poreikius, kambario tipą, svečių skaičių ir kelionės datas. Apgyvendinimo paslaugos teikėjai gali taikyti kitus keitimo ir (arba) atšaukimo mokesčius. Mokesčiai priklauso nuo užsakymo; išsamią informaciją rasite patvirtinamajame el. laiške.
 
Jūs sutinkate sumokėti visus paslaugos teikėjo taikomus keitimo ar atšaukimo mokesčius. Tam tikrais atvejais kai kurie viešbučiai nesuteikia galimybės keisti ar atšaukti įvykdyto užsakymo. Tai nurodyta viešbučio rezervacijos taisyklėse ir apribojimuose. Jūs sutinkate be išimčių laikytis iš anksto apmokėtino viešbučio užsakymo sąlygų ir nuostatų.
 
Neturite automatinės atšaukimo teisės, nebent viešbutis suteikia tokią teisę pagal konkrečias savo taisykles ir apribojimus, nurodytus prieš užsakant. Jei viešbutis negalės įvykdyti jūsų užsakymo, „Hotels.com“ nebus atsakinga už jokias su persikėlimu susijusias išlaidas.
Jei neatvyksite pirmajai rezervuotai nakvynei, bet planuojate atvykti ir pasinaudoti kitomis rezervuotomis nakvynėmis, turite patvirtinti užsakymą per „Hotels.com“ ne vėliau nei pradinę atvykimo datą, kad nebūtų atšauktas visas jūsų užsakymas. Jei nepatvirtinsite užsakymo pakeitimų per „Hotels.com“, visas užsakymas gali būti atšauktas, o pinigai gali būti grąžinami tik pagal konkretaus viešbučio taisykles ir apribojimus, kaip buvo nurodyta užsisakant.
 Šių sąlygų ir nuostatų negali keisti joks neįgaliotas asmuo, įskaitant „Hotels.com“ darbuotojus.

Europos Komisijos įsteigtą elektroninio ginčų sprendimo platformą rasite adresu http://ec.europa.eu/odr.
 
Bendrosios lojalumo programos „Hotels.com™ Rewards“ sąlygos
 
 „Hotels.com Rewards“ yra „Hotels.com“ lojalumo programa (toliau – Programa). Užsisakę viešnagę pas mus ir sukaupę 10 nakvynės taškų, gausite dovanų 1 nemokamą nakvynę. Į šią nemokamą nakvynę (toliau – Nemokama nakvynė) neįskaitomi jokie mokesčiai ir rinkliavos.
Užsakymus turite atlikti internetu arba paskambinę į mūsų skambučių centrą. Nakvynės taškus galite kaupti arba Nemokamą nakvynę panaudoti tik viešnagėms lojalumo programoje „Hotels.com™ Rewards“ dalyvaujančiose apgyvendinimo įstaigose.
Programoje gali dalyvauti vyresni nei 18 metų asmenys, kurie užsiregistruoja „Hotels.com“ naudodami galiojantį el. pašto adresą ir prisijungia prie Programos. Įmonės, asociacijos ar kitos grupės prisijungti negali. „Expedia, Inc.“ darbuotojai negalės rinkti nakvynių ar gauti Nemokamos nakvynės, jei užsisakys per programą B.E.S.T. arba jei jie naudojasi darbuotojų nuolaida. Jei „Expedia, Inc.“ darbuotojai užsisakys nesinaudodami savo nuolaidomis, galės rinkti „Hotels.com Rewards“ nakvynes.
 
Nakvynių rinkimas
 
Už kiekvieną nakvynę „Hotels.com Rewards“ patvirtintuose viešbučiuose gausite po 1 nakvynę. Surinkite 10 nakvynių ir mes suteiksime 1 Nemokamą nakvynę. Kai užsisakote internetu, turite būti prisijungę prie savo „Hotels.com“ paskyros, kad po jūsų viešnagės į jūsų paskyrą galėtume įtraukti surinktas nakvynes. Jei užsisakote telefonu, turite pasakyti savo paskyros el. pašto adresą, kad žinotume, kur įtraukti nakvynes. Nakvynes renka tik „Hotels.com Rewards“ programos nariai. Kiti to paties užsakymo svečiai nakvynių nerenka. Jūs taip pat negalite rinkti nakvynių už viešbučių užsakymus, pateiktus iki jums prisijungiant prie Programos.
Visas surinktas nakvynes įtrauksime į jūsų paskyrą per 72 valandas po išvykimo iš „Hotels.com Rewards“ patvirtinto viešbučio. Jei renkate nakvynes, bet mes vėliau pamatysime, kad viešnagės viešbutyje nebaigėte („Negaliojanti nakvynė“), pasiliekame teisę pašalinti šią Negaliojančią nakvynę iš jūsų paskyros. Taip gali nutikti, jei atšauksite užsakymą arba neatvyksite į viešbutį ir dėl to nakvynės taps negaliojančios. Negalite rinkti Negaliojančių nakvynių, kad surinktumėte 10 nakvynių, reikalingų Nemokamai nakvynei gauti.
Bet kada galite patikrinti savo paskyrą ir sužinoti, kiek surinkote nakvynių. Tiesiog prisijunkite prie „Hotels.com“ arba paskambinkite į skambučių centrą. Esate atsakingi už tai, kad paskyra būtų teisinga. Jei manote, kad surinkote netinkamą nakvynių skaičių, mes patikrinsime. Jei kurie nors užsakymai negalioja, kaip minėta anksčiau, pašalinsime juos iš jūsų paskyros.
Papildant anksčiau pateiktą informaciją, nakvynės nesuteikiamos už:
1)    užsakymus, pateiktus „Hotels.com“ atstovo interneto svetainėje;
2)    užsakymus, pateiktus iki prisijungiant prie Programos;
3)    kelionių paketus, t. y. viešbutį ir skrydį;
4)    kai kuriuos užsakymus, pateiktus naudojant nuolaidų kuponą, čekį ar kodą – turite patikrinti kiekvieno iš jų sąlygas;
5)    užsakymus, pateiktus per „Group Travel Services“;
6)    užsakymus, kurie nieko nekainuoja, t. y. nemokamus.
 
Nemokamų nakvynių panaudojimas
 
Kai surinksite 10 nakvynių, suteiksime jums 1 Nemokamą nakvynę, kurią galėsite panaudoti bet kuriame „Hotels.com Rewards“ patvirtintame viešbutyje. Nemokamą nakvynę galite panaudoti užsisakydami internetu arba paskambinti mums, kad pateiktume užsakymą už jus.
Maksimali Nemokamos nakvynės vertė priklauso nuo 10 surinktų nakvynių, jei jų galiojimas nesibaigė, vertės. Ši vertė lygi ankstesnių nakvynių vidutinei paros kainai, neįskaitant mokesčių ir rinkliavų. Jei užsisakant nakvynę „Hotels.com“ rodoma slaptoji kaina (apibūdinta toliau), skaičiuojant vietoje įprastos kainos bus taikoma ši kaina. Turite sumokėti mokesčius, rinkliavas, maitinimo ir kitas su Nemokama nakvyne susijusias išlaidas.
Jei rinkdami 10 nakvynių naudojote skirtingas valiutas, kiekvienos nakvynės vertė bus apskaičiuojama tos šalies, kurioje buvote, kai registravotės Programoje, valiuta.
Nemokamai nakvynei taikomos visos susijusios sąlygos ir nuostatos. Nakvynės negausite, jei naudosite Nemokamą nakvynę. Surinktos nakvynės nevertinamos grynaisiais pinigais, už Nemokamą nakvynę grynųjų pinigų gauti negalite.
Jei Nemokamą nakvynę panaudosite už viešnagę, kurios vertė mažesnė nei maksimali Nemokamos nakvynės vertė, skirtumo grynaisiais pinigais, kreditu ar kaip nors kitaip negausite. Nemokamą nakvynę galite panaudoti viešnagei, kainuojančiai daugiau nei maksimali Nemokamos nakvynės vertė – tiesiog turėsite sumokėti skirtumą.
Jei turite kelias galimas panaudoti Nemokamas nakvynes, galite pasirinkti, kuriam užsakymui norite jas pritaikyti. Nemokamos nakvynės negalite derinti su kitu pasiūlymu, nuolaidos kuponu, čekiu ar kodu, nebent kiekvieno iš jų sąlygose nurodoma, kad galite. Tai reiškia, kad užsisakę viešnagę ir panaudoję Nemokamą nakvynę, tam užsakymui negalėsite gauti papildomos nuolaidos.
Jei Nemokamą nakvynę panaudosite užsakydami kelių dienų viešnagę, mes automatiškai pritaikysime Nemokamos nakvynės vertę brangiausiai to užsakymo nakvynei, neviršydami maksimalios vertės.
Nemokamoms nakvynėms galioja visos taikomos atšaukimo taisyklės, kurias mums perdavė „Hotels.com Rewards“ patvirtinti viešbučiai. Jei Nemokamą nakvynę atšauksite patvirtintų viešbučių atšaukimo laikotarpiu, ją grąžinsime į jūsų paskyrą per 72 valandas po atšaukimo. Jei Nemokamą nakvynę atšauksite pasibaigus patvirtintų viešbučių atšaukimo laikotarpiui, ji nebus grąžinta į jūsų paskyrą.
Jei norite pakeisti užsakymo, į kurį įeina naudojama Nemokama nakvynė, datas, turite tą užsakymą atšaukti, palaukti, kol Nemokama nakvynė bus grąžinta į paskyrą, tada iš naujo užsakyti, kad šiam užsakymui galėtumėte pritaikyti Nemokamą nakvynę.
 
„Hotels.com Rewards“ pakopos
 
Programoje yra 3 pakopos: „Hotels.com Rewards“, „Hotels.com Rewards Silver“ ir „Hotels.com Rewards Gold“. Prisijungsite kaip „Hotels.com Rewards“ narys. Kai per narystės metus surinksite nuo 10 iki 29 nakvynių, gausite „Hotels.com Rewards Silver“ narystę. Kai per narystės metus surinksite 30 ir daugiau nakvynių, gausite „Hotels.com Rewards Gold“ narystę. Narystės metai tęsiasi metus nuo dienos, kai pirmą kartą sukūrėte paskyrą, ir kiekvienus metus po to.
„Silver“ ir „Gold“ nariai turi specialų telefono numerį, kuriuo gali skambinti visą parą norėdami pateikti arba aptarti užsakymus. Be to, yra ir kitų pranašumų, pvz., galimybė pasiekti išankstinio išpardavimo pasiūlymus ir gauti kitų išskirtinių pasiūlymų. Jais galėsite pradėti naudotis ne vėliau kaip po 2 savaičių gavę „Silver“ arba „Gold“ narystę ir toliau naudotis šiuos ir kitus narystės metus. Jei nesurinksite pakankamai nakvynių kad liktumėte „Silver“ arba „Gold“ nariu, kitiems narystės metams perkelsime pakopa žemiau.
 
Pakeitimai ir nutraukimas
 
Jūsų nakvynės nenustos galioti, kol bent kartą per 12 mėnesių bus aktyvi jūsų paskyra. Tai reiškia, kad per tą laiką turite surinkti nakvynę arba panaudoti Nemokamą nakvynę, o kai tai padarysite, galiojimo pabaigos data bus pratęsta dar 12 mėnesių. Jei per 12 mėnesių laikotarpį nesurinksite nakvynės arba nepanaudosite Nemokamos nakvynės, jūsų nakvynių galiojimo laikas baigsis ir mes jūsų paskyrą išjungsime. Jei taip nutiks, jūsų nakvynės iš naujo nebus išduotos. Prisijunkite prie paskyros ir sužinokite, kada baigiasi jūsų nakvynių galiojimo laikas.
Bet kuriuo metu, įspėję arba neįspėję, galime pakeisti sąlygas ir nuostatas, įskaitant nakvynių rinkimo taisykles, skirtingas narystės pakopas, atitikimo joms reikalavimus ir susijusias privilegijas, Nemokamų nakvynių panaudojimo taisykles, „Hotels.com Rewards“ patvirtintų viešbučių sąrašą ir maksimalią Nemokamos nakvynės vertę. Apie šiuos pakeitimus jums galime pranešti el. paštu arba interneto svetainėje „Hotels.com“, todėl reguliariai tikrinkite savo paskyrą.
Nėra programos „Hotels.com Rewards“ pabaigos datos, ji tęsis, kol ją užbaigsime, o tai gali nutikti bet kuriuo metu. Jei Programą užbaigsime, per 30 dienų nuo pranešimo apie užbaigimą dienos galėsite panaudoti visas paskyroje turimas Nemokamas nakvynes. Po tos datos prarasite Nemokamas nakvynes ir už jas nebus kompensuota.
Toliau rinkdami nakvynes ir naudodami Nemokamas nakvynes pagal programą „Hotels.com Rewards“, sutinkate su visais šių sąlygų ir nuostatų pakeitimais. Jūs esate atsakingi už tai, kad gautumėte informaciją apie naujausius pakeitimus, kuriuos mes galime padaryti. Naujausia versija visada bus pateikiama mūsų interneto svetainėje.
 
Bendrosios „Hotels.com Rewards“ sąlygos ir nuostatos
 
Pasiliekame teisę nutraukti jūsų narystę, jei užsiimsite apgaulinga veikla arba lojalumo programą naudosite tokiu būdu, kuris nesuderinamas su šiomis sąlygomis ir nuostatomis, federaliniais arba valstybės įstatymais, reglamentais, statutais ar nutarimais. Jei nutrauksime jūsų narystę, galite prarasti surinktas nakvynes ir privilegijas. Taip pat turime teisę, jei reikia, imtis atitinkamų administracinių ir (arba) teisinių veiksmų, įskaitant baudžiamąjį procesą.
Kol esate užsiregistravę lojalumo programoje „Hotels.com Rewards“, galime pranešti jums apie jūsų paskyros atnaujinimą ar operacijas el. paštu. Bet kada galime atsiimti jūsų sukauptus nakvynės taškus. Sukauptų nakvynių negalite parduoti, perduoti ar panaudoti kartu su kito nario nakvynės taškais. Nario mirties atveju nakvynės taškai nėra perduodami kaip šeiminių ryšių objektas ar kitais įstatymo apibrėžtais būdais. Sutinkate, kad visi ginčai, pretenzijos ir tokių veiksmų priežastys bus nagrinėjami atskirai, nesiremiant jokiais kolektyviniais ieškiniais ir išimtinai tik atitinkamame Lietuvos Respublikos teisme.
Jei turite klausimų apie šias bendrąsias sąlygas arba jūsų teises ir įsipareigojimus, jie bus sprendžiami ir aiškinami remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.
Ten, kur šią Programą draudžia įstatymai, ji laikoma negaliojančia. Jei mums nepavyktų užtikrinti šių bendrųjų sąlygų vykdymo, tai neatleidžia mūsų nuo įsipareigojimo jas vykdyti. Mūsų sprendimai, susiję su visais klausimais ar ginčais dėl Programos, yra galutiniai.
SLAPTOSIOS KAINOS
Hotels.com slaptosios kainos (toliau – Slaptosios kainos) galioja toliau nurodytiems klientams:
•    „Hotels.com Rewards“ nariams;
•    naudotojams, kurie interneto svetainėje atrakina Slaptąsias kainas užsiprenumeravę „Hotels.com“ el. laiškus; ir
•    programos mobiliesiems naudotojams (kaip apibūdinta šiose sąlygose ir nuostatose).
„Hotels.com Rewards“ nariai. Jei naršote interneto svetainėje prisijungę prie „Hotels.com“ paskyros, Slaptosios kainos parinktuose viešbučiuose jums bus automatiškai rodomos, kai rodomas reklaminis skydelis „Jūsų slaptoji kaina“.
El. laiškų prenumeratoriai. Jei naršote interneto svetainėje neprisijungę kaip „Hotels.com Rewards“ nariai, vis tiek galite atrakinti Slaptąsias kainas užsiprenumeravę „Hotels.com“ el. laiškus. Spustelėkite „Atrakinti dabar“, kai Slaptosios kainos minimos jūsų viešbučių paieškos rezultatuose, ir įveskite el. pašto adresą, kad tai padarytumėte. Tada jūsų paieškos rezultatuose bus rodomos Slaptosios kainos parinktuose viešbučiuose, kai bus rodomas reklaminis skydelis „Jūsų slaptoji kaina“. Jei el. laiškus užsiprenumeravote anksčiau, gali būti, kad jus prisiminsime (tai priklauso nuo naršyklės nuostatų ir to, kiek laiko esate juos užsiprenumeravę) ir Slaptosios kainos jau bus rodomos. Pateikdami savo el. pašto adresą sutinkate gauti puikius pasiūlymus ir pranešimus apie išpardavimus el. paštu, tačiau galite bet kada atsisakyti prenumeratos spustelėdami saitą „Atsisakyti prenumeratos“ viename iš mūsų el. laiškų. Jei atsisakysite prenumeratos, prarasite prieigą prie Slaptųjų kainų šiuo būdu, nebent vėl užsiprenumeruosite.
Mobiliosios programėlės naudotojai. Jei naudojate mobiliąją programėlę, jums automatiškai rodomos Slaptosios kainos pariktuose viešbučiuose, kai rodomas reklaminis skydelis „Jūsų slaptoji kaina“. Mobiliosios programėlės naudotojai nematys Slaptųjų kainų lankydamiesi interneto svetainėje per kitas platformas, nebent jie būtų prisijungę kaip „Hotels.com Rewards“ nariai arba užsiprenumeravę „Hotels.com“ el. laiškus.
Bendrosios Slaptųjų kainų sąlygos ir nuostatos
Slaptosios kainos pasiekiamos tik parinktuose viešbučiuose ir parinktomis dienomis. Slaptosios kainos bus rodomos, tik kai tai taikoma ieškant viešbučių.
Kai slaptoji kaina rodoma prie kainos, kuri yra perbraukta (pvz., „150 GBP 100 GBP“), perbraukta kaina yra įprasta viešbučio kaina interneto svetainėje „Hotels.com“ be jokios kitos pritaikytos nuolaidos.
Slaptosioms kainoms taip pat taikoma šių sąlygų ir nuostatų dalis „Kainos“. Slaptosios kainos gali būti bet kada keičiamos, tačiau keitimai nepaveiks jau priimtų užsakymų.
 
Bendrosios „Hotels.com Rewards“ sąlygos
 
„Hotels.com“ pasilieką teisę nutraukti bet kokio asmens, užsiimančio apgaulinga veikla arba naudojančio Programą tokiu būdu, kuris nesuderinamas su šiomis „Hotels.com Rewards“ sąlygomis ir nuostatomis, „Hotels.com“ sąlygomis ir nuostatomis arba bet kokiais federaliniais ar valstybės įstatymais, statutais ar nutarimais, dalyvavimo teisę. Nutraukus dalyvavimo teisę gali būti prarasti visi sukaupti lojalumo kreditai ir privilegijos. Nutraukusi dalyvavimo teisę, „Hotels.com“ taip pat turės teisę savo nuožiūra imtis atitinkamų administracinių ir (arba) teisinių veiksmų, įskaitant baudžiamąjį procesą, jei manys tai esant reikalinga. Kol dalyvaujate „Hotels.com Rewards“ programoje, galime pranešti jums apie jūsų paskyros atnaujinimą ar operacijas el. paštu. Lojalumo kreditai nėra jokio dalyvio nuosavybė ir „Hotels.com“ gali bet kuriuo metu juos panaikinti, kaip nurodyta toliau. Lojalumo kreditai negali būti parduodami, perduodami, jungiami su bet kurio kito nario paskyra ar priskiriami, be to, mirties atveju nėra perduodami kaip šeiminių ryšių objektas ar kitais įstatymo apibrėžtais būdais. Išskyrus atvejus, kai tai draudžiama, jūs sutinkate, kad visi su Programa susiję ginčai, pretenzijos ir pagrindai pateikti ieškinį teisme būtų sprendžiami atskirai, nesiremiant jokiais kolektyviniais ieškiniais ir išimtinai tik atitinkamame teisme, kuris yra Teksaso valstijos Dalaso apygardoje. Visi klausimai, susiję su šių „Hotels.com Rewards“ sąlygų ir nuostatų sudarymu, galiojimu, aiškinimu ir taikymu, jūsų arba „Hotels.com“ teisėmis ir įsipareigojimais šioje Programoje, bus sprendžiami ir aiškinami remiantis Teksaso valstijos įstatymais, neteikiant galimybės rinktis įstatymo ar įstatymų konflikto (tiek Teksaso valstijos, tiek bet kurios kitos jurisdikcijos), kuris taptų pagrindu taikyti bet kurios kitos jurisdikcijos, nei Teksaso valstija, įstatymus.
 
Ten, kur šią Programą draudžia įstatymai, ji laikoma negaliojančia. „Hotels.com“ negalėjimas pritaikyti bet kurios šių „Hotels.com Rewards“ sąlygų ir nuostatų sąlygos nebus laikomas tokios ar bet kurios kitos sąlygos atsisakymu. „Hotels.com“ sprendimai, susiję su visais klausimais ar ginčais dėl Programos tinkamumo, lojalumo kreditų gavimo arba panaudojimo arba jūsų „Hotels.com Rewards“ sąlygų ir nuostatų laikymosi, yra galutiniai.
 
PROGRAMOS „GARANTUOTA KAINA“ SĄLYGOS
 
Programa „Garantuota kaina“. Jei likus dienai iki viešnagės, 23.59 val. (vietos laiku) „Hotels.com“ arba kitoje interneto svetainėje rasite mažesnę kainą, mes grąžinsime skirtumą. Ši garantija netaikoma kelionių paketams; taikomos kitos bendrosios sąlygos, kaip nurodyta toliau.
Prašymo pateikimas

Dėl užsakymų, kai pinigai negrąžinami

„Hotels.com” kainos skirtumą jums grąžins suteikdama ją atitinkantį nuolaidos kuponą. Jį galėsite panaudoti kitiems užsakymams interneto svetainėje „Hotels.com“. Turite susisiekti su klientų aptarnavimo centru arba pateikti prašymą naudodami internetinę „Garantuotos kainos“ pritaikymo formą ne vėliau kaip likus dienai iki viešnagės, 23.59 val. (vietos laiku). Kai susisieksite su mumis, mūsų klientų aptarnavimo atstovai turi patvirtinti, kad užsakymas mažesne kaina dar yra galimas.

Dėl užsakymų, kai pinigai grąžinami

 Mažesnę kainą radote interneto svetainėje „Hotels.com“. Galite paskambinti į klientų aptarnavimo centrą ne vėliau kaip likus dienai iki viešnagės, 23.59 val. (vietos laiku) arba, prisijungę prie savo „Hotels.com“ paskyros, skiltyje „Jūsų užsakymai“ atšaukti užsakymą ir internetu iš naujo užsisakyti pigesnį kambarį. Jei skambinate mums, mūsų klientų aptarnavimo atstovai turi patvirtinti, kad tuo metu užsakymas mažesne kaina dar yra galimas. Jūsų prašymu, klientų aptarnavimo atstovas iš naujo užsakys kambarį mažesne kaina, jums telefonu pateikus mokėjimo duomenis. Klientų aptarnavimo atstovas taip pat atšauks jūsų pradinį užsakymą ir jums bus grąžinta visa sumokėta suma. „Hotels.com“ pinigų grąžinimo operaciją atliks nedelsiant, tačiau gali užtrukti iki 30 dienų, kol bankas perves lėšas į sąskaitą.

Mažesnę kainą radote konkurentų interneto svetainėje. „Hotels.com“ grąžins kainos skirtumą; tam turite susisiekti su klientų aptarnavimo centru arba pateikti prašymą naudodami internetinę „Garantuotos kainos“ pritaikymo formą ne vėliau kaip likus dienai iki viešnagės, 23.59 val. (vietos laiku). Kai susisieksite su mumis, mūsų klientų aptarnavimo atstovai turi patvirtinti, kad užsakymas mažesne kaina dar yra galimas. „Hotels.com“ pinigų grąžinimo operaciją atliks patvirtinusi jūsų prašymą, tačiau gali užtrukti iki 30 dienų, kol bankas perves lėšas į sąskaitą.

Palyginti galima tik visiškai vienodas viešnages. Programa „Garantuota kaina“ taikoma tik visiškai vienodoms viešnagėms, įskaitant apgyvendinimo įstaigą, kambario tipą, taikomas atšaukimo taisykles ir kelionės datas, nurodytas „Hotels.com“ užsakyme. Be to, palyginti galima tik tokį patį viešbutį, atskirai įsigytą kitoje interneto svetainėje. Kitaip tariant, viešbučiams, užsakytiems kitoje interneto svetainėje kaip kelionės paketo dalis, „garantuota kaina“ netaikoma. „Garantuota kaina“ taikoma užsakytos kelionės kainai, pateiktai užsakymą patvirtinančiame el. laiške, įskaitant mokesčius, kuriuos sumokėjote mums atlikdami užsakymą. Garantija netaikoma mokesčiams, kuriuos sumokėjote bet kokiai trečiajai šaliai, pvz., mokesčiams, kuriuos gali tekti mokėti tiesiogiai viešbučiui, kai jame apsistosite. „Garantuota kaina“ netaikoma užsakymams interneto svetainėse, kuriose viešbučio arba kiti užsakymo duomenys iki pirkimo nėra žinomi. Turite įvykdyti visus mažesnei kainai taikomus reikalavimus (jei yra), įskaitant (tačiau neapsiribojant) gyvenamosios vietos, regiono ir susijusius su amžiumi.
 
 
Turi būti galimas palyginimas – įprastiems vartotojams. „Garantuota kaina“ taikoma tik kainoms, kurios paskelbtos ir prieinamos įprastiems vartotojams. Ji taip pat taikoma mūsų Slaptosioms kainoms. „Garantuota kaina netaikoma kainoms, siūlomoms konkurentų narystės programų interneto svetainėse; įmonėms suteikiamoms kainų nuolaidoms; grupių, užsakomajai, lojalumo taškų programai, skatinamosioms, susitikimų, įprastoms, konsolidavimo arba tarpinėms kainoms; kainoms, nustatytoms aukciono arba panašios procedūros metu; arba kainoms, kurios siūlomos tik turint nuolaidos kuponą arba kitokias reklamines priemones, neprieinamas įprastiems vartotojams. Mažesnė kaina neturi būti pasiūlyta interneto svetainės, su kuria susisiekėte norėdami sužinoti kainą, arba iš jums atsiųsto el. laiško.
 
Prašymo patvirtinimas. Visus prašymus turi patvirtinti „Hotels.com“. Mes nepriimsime ekrano kopijų arba kitokių pateiktų mažesnės kainos įrodymų, kurių negalime nepriklausomai patvirtinti. Taip pat savo nuožiūra nepatvirtinsime jokių prašymų, kurie, mūsų įsitikinimu, sukurti dėl spausdinimo klaidų arba kurie yra apgavikiški arba nesąžiningi.
 
Pinigų grąžinimas patvirtinus prašymą (tik dėl užsakymų, kai pinigai grąžinami). Patvirtinus pinigų grąžinimo prašymą, skirtumas bus pervestas į užsakymo metu naudotą kredito kortelę. Jei atlikdami užsakymą sumokėjote už viešbutį, patvirtinę prašymą grąžinsime lėšas. Jei pasirinkote užsakymą „Hotels.com“ apmokėti vėliau, atvykę į viešbutį, ir kitoje interneto svetainėje radote pigesnį pasiūlymą, turėsite sumokėti pradinę kainą, o pinigus grąžinsime pasibaigus viešnagei. Atkreipkite dėmesį, kad lėšos bus pervestos į sąskaitą per 30 dienų arba per kitą atsiskaitymo ciklą.
 
Nuolaidų kuponai (tik užsakymams, kai pinigai negrąžinami). Nuolaidos kuponas jums bus išsiųstas el. paštu, iškart po to, kai „Hotels.com“ patvirtins užsakymą. Taikomos Bendrosios nuolaidų kupono naudojimo sąlygos (žr. pirmiau pateiktą informaciją skyriuje „Nuolaidų kodų naudojimo sąlygos“).

Pakeitimai. Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra bet kada ir dėl bet kurių priežasčių keisti programos „Garantuota kaina“ sąlygas, nutraukti jos galiojimą arba apriboti jos suteikimą bet kuriam asmeniui iš anksto nepranešę ir niekaip jums neįsipareigodami. Prašymo pateikimo metu galiojančios sąlygos nustatys, ar jums bus taikoma „Garantuota kaina“. Jei mums nepavyks užtikrinti bet kurio šių sąlygų ir nuostatų reikalavimo vykdymo, tai nebus laikoma tokio reikalavimo atsisakymu.
 
KELIONĖS TIKSLAS
 
Nors daugelis kelionių, įskaitant keliones tarptautiniais maršrutais, baigiamos be incidentų, tačiau keliaujant į tam tikras vietoves gali kilti didesnė rizika, negu į kitas. „Hotels.com“ ragina keleivius peržiūrėti su kelionėmis susijusius draudimus, perspėjimus, skelbimus ir patarimus, kuriuos leidžia Jungtinės Karalystės užsienio reikalų biuras; http://www.fco.gov.uk/en/travel-and-living-abroad/travel-advice-by-country/.
 
SIŪLYDAMA PIRKTI KELIONES TAM TIKRAIS TARPTAUTINIAIS MARŠRUTAIS, BENDROVĖ „HOTELS.COM“ NETVIRTINA IR NEGARANTUOJA, KAD KELIONĖ Į ŠIAS VIETOVES YRA PATARTINA ARBA NEKELIA JOKIOS RIZIKOS, IR JI NĖRA ATSAKINGA UŽ ŽALĄ ARBA NUOSTOLIUS, KURIE GALI ATSIRASTI KELIAUJANT Į TOKIAS VIETOVES.
 
PAPILDOMOS NAUDOJIMOSI PROGRAMA „HOTELS.COM“ MOBILIESIEMS“ SĄLYGOS
 
Šiame skyriuje išdėstytos papildomos sąlygos ir nuostatos („Naudojimosi Programa sąlygos“), reglamentuojančios mūsų programos „Hotels.com“ mobiliesiems“ („Programėlė“), naudojimą mobiliajame, išmaniajame telefone ar kitame mobiliajame įrenginyje. Kai naudodamiesi Programa pasirenkate mygtuką „Sutinku“, jūs sutinkate laikytis:
1) Bendrųjų sąlygų;
2) šių naudojimosi Programa sąlygų,
3) mūsų Privatumo taisyklių,
toliau vadinamų „mūsų Politika“. Jei nesutinkate laikytis mūsų Politikos, negalite naudoti Programos, turite pasirinkti mygtuką „Nesutinku“ ir pašalinti programą iš savo prietaiso.
 
Atsižvelgdami į tai, kad sutinkate laikytis mūsų Politikos, suteiksime jums neišimtinę, neperduodamą licenciją atsisiųsti, diegti ir naudoti Programą bei pasiekti Programoje esantį turinį ir informaciją („Turinys“) (įskaitant kainas ir kelionių paslaugų prieinamumą, be apribojimų), pagal mūsų Politikos nuostatas.
 
Visos anksčiau nustatytos sąlygos ir nuostatos, reglamentuojančios
1) naudojimąsi mūsų interneto svetaine;
2) visą turinį, paslaugas, funkcijas, programinę įrangą, kuponus ir atlygio programas, pasiekiamas mūsų interneto svetainėje;
3) mūsų teisinius santykius (įskaitant (tačiau neapsiribojant) mūsų įsipareigojimus jums) ir
4) mūsų teises,
taikomos be išimčių ir reglamentuoja pagrindą, kuriuo remdamasi „Hotels.com“ pateikia jums naudoti šią Programą ir turinį. Laikoma, kad visos nuorodos į „interneto svetainę“ anksčiau minėtose sąlygose ir nuostatose nurodo į Programą ir (arba) Turinį ir yra taikomos jūsų Programos ir (arba) Turinio naudojimui, kaip reikalauja kontekstas. Laikoma, kad visos nuorodos į „sutartį“ arba „sąlygas ir nuostatas“ taip pat nurodo į šias naudojimosi Programa sąlygas, kaip reikalauja kontekstas.
 
Ši Programa skirta asmeniniam, nekomerciniam naudojimui.
 
Viena iš šios Programos ir Turinio naudojimo sąlygų yra jūsų įsipareigojimas nenaudoti šios Programos ir Turinio jokiais neteisėtais ir mūsų Politikos draudžiamais tikslais.
 
Kad Programa veiktų tinkamai, jūsų prietaisas turi būti prijungtas prie interneto. Esate atsakingi už tai, kad visi jūsų prietaisui reikalingi įrengimai turėtų ryšį su internetu, ir prisiimate atsakomybę už visus mokesčius, kuriuos jūsų paslaugos teikėjas gali jums taikyti už duomenų perdavimą ir priėmimą naudojant Programą (įskaitant (tačiau neapsiribojant) duomenų perdavimą tarptinkliniu ryšiu). Atkreipkite dėmesį, kad įprastai veikdama Programa automatiškai perduos nedidelį kiekį duomenų. Daugiau informacijos ieškokite toliau pateiktame 3 skyriuje („Informacija apie jus ir naudojimąsi Programa“).
 
Išskyrus atvejus, aiškiai nurodytus šiose sąlygose ir nuostatose arba leidžiamus bet kurių vietos įstatymų, įsipareigojate:
 
1) nekopijuoti Programos arba Turinio, išskyrus tuos atvejus, kai šios Programos kopijavimas sutampa su įprastu naudojimusi Programa;
2) nenuomoti (įprastai ar išperkamosios nuomos pagrindais), neperduoti licencijos, neskolinti, neversti, nesulieti, nepritaikyti, nekeisti, nemodifikuoti Programos arba Turinio;
3) netaisyti arba nemodifikuoti visos Programos arba Turinio arba jų dalies, nejungti Programos, Turinio arba jų dalies su jokiomis programomis arba neįtraukti į jas;
4) neišardyti, nedekompiliuoti, nenaudoti apgrąžos inžinerijos ir nekurti išvestinių darbų, susijusių su visa Programa arba Turiniu ar bet kuria jų dalimi, išskyrus tiek, kiek leidžia įstatymai, ir
5) jokia forma nepateikti arba kitaip nepadaryti visos Programos arba Turinio ar jų dalių (įskaitant (tačiau neapsiribojant) programų sąrašus, objekto ir pirminių programų sąrašus, objekto kodą ir pirminį kodą) prieinamomis jokiai trečiajai šaliai.
 
TEISIŲ SAUGOJIMAS
 
Pripažįstate, kad visos intelektinės nuosavybės teisės, turtinės ir neturtinės Programos ir Turinio nuosavybės teisės priklauso „Hotels.com“ arba mūsų tiekėjams ir teikėjams. Šios teisės saugomos visame pasaulyje galiojančių įstatymų ir sutarčių. Visos šios teisės saugomos.
 
Pripažįstate, kad neturite kitokių teisių į Programą ir Turinį, nei apribotą teisę juos naudoti pagal mūsų Politikos nuostatas.
 
Pripažįstate, kad Programai ir bet kokiems lydintiesiems dokumentams ir (arba) techninei informacijai JAV taikomi eksporto kontrolės įstatymai ir reglamentai. Sutinkate Programos neeksportuoti arba tiesiogiai arba netiesiogiai nereeksportuoti į jokias šalis, nepavaldžias JAV eksporto apribojimams.
 
INFORMACIJA APIE JUS IR NAUDOJIMĄSI PROGRAMA
 
Apdorojame informaciją apie jus atsižvelgdami į Privatumo taisykles. Naudodami šią Mobiliąją programėlę sutinkate su šitokiu informacijos apdorojimu, todėl atidžiai jas perskaitykite.
 
Kaip toliau aprašoma mūsų Privatumo taisyklėse, Programa automatiškai renka informaciją apie:
 
1) tai, kaip naudojate Programą;
2) Turinį, prie kurio jungiatės;
3) technines triktis arba problemas, kurių gali kilti Programoje, kai ją naudojate.
Naudodami Programą esate informuoti, pritariate ir sutinkate, kad ši informacija būtų automatiškai renkama.
 
Kai naudojatės Programos funkcija „rasti netoli esančius viešbučius“, mes naudojame prieinamus geografinės vietos nustatymo duomenis, kuriuos pateikia jūsų telefonas, naudodamas GPS arba mobiliojo tinklo duomenis, kad nustatytume netoli jūsų esančius viešbučius. Ši informacija renkama anonimiškai, bet ji gali atskleisti mums tikslią arba apytikslę jūsų buvimo vietą. Šią informaciją naudojame viešbučiams nustatyti, kaip toliau aprašoma mūsų Privatumo taisyklėse. Nerenkame duomenų apie buvimo vietą, jei Programoje neįjungiate funkcijos „rasti netoli esančius viešbučius“. Naudodami funkciją „rasti netoli esančius viešbučius“ esate informuoti, pritariate ir sutinkate, kad „Hotels.com“ naudoja anksčiau minėtus vietos duomenis turiniui ir paslaugoms, susijusioms su jūsų vieta, teikti naudojant Programą. Meniu „Parametrai“ galima bet kuriuo metu išjungti vietos duomenų bendrinimą.
 
NUTRAUKIMAS
 
„Hotels.com“ gali nedelsdama nutraukti šių naudojimosi Programa sąlygų galiojimą raštu pranešusi jums, jeigu:
 
1) iš esmės pažeidžiate ar nuolat pažeidinėjate šias naudojimosi Programa sąlygas arba
2) „Hotels.com“, savo nuožiūra, nusprendžia anuliuoti visą Programą arba jos dalį.
 
Dėl bet kokios priežasties nutraukus sutartį:
 
1) visos šiomis naudojimosi Programa sąlygomis jums suteiktos Programos arba Turinio teisės nustoja galioti;
2) privalote visiškai nebesinaudoti Programa bei Turiniu ir
3) turite panaikinti arba pašalinti Programą iš savo prietaiso.
 
Šios naudojimosi Programa sąlygos įpareigoja jus, mus ir atitinkamų įsipareigojimų tęsėjus ir perėmėjus. Negalite perduoti, perleisti šių naudojimosi Programa sąlygų teisių arba bet kokių iš jų kylančių teisių ar įsipareigojimų, įpareigoti ar kitaip jais disponuoti be išankstinio raštiško mūsų sutikimo. Mes galime perduoti, perleisti, įpareigoti arba perduoti pagal subrangos sutartį šias naudojimosi Programa sąlygas arba bet kokias iš jų kylančias teises ar įsipareigojimus, ar kitaip jais disponuoti bet kuriuo šių naudojimosi Programa sąlygų galiojimo metu.
 
Jei bet kuriuo šių naudojimosi Programa sąlygų galiojimo metu nesugebėsime išreikalauti griežtos atsakomybės už bet kurio šiomis sąlygomis nustatyto jūsų įsipareigojimo vykdymą arba nesugebėsime pasinaudoti kuriomis nors teisėmis arba teisių gynimo priemonėmis, suteiktomis šiomis naudojimosi Programa sąlygomis, tai nereikš, kad šių teisių ar teisių gynimo priemonių atsisakoma ir neatleis jūsų nuo šių įsipareigojimų vykdymo. Bet koks mūsų teisės reikalauti vykdyti įsipareigojimus atsisakymas nereikš, kad bus atsisakoma teisės reikalauti vykdyti paskesnius įsipareigojimus. Bet koks šių naudojimosi Programa sąlygų teisių atsisakymas negalioja, jei aiškiai nenustatomas kaip teisių atsisakymas raštišku pranešimu.
 
„APPLE“ PRIETAISAI
 
Jei Programą naudojate „Apple“ įrenginyje (pvz., „iPhone“, „iPod“, „iPad“), be anksčiau minėtų naudojimosi Programa sąlygų papildomai sutinkate su tuo, kad:
 
1) šios naudojimosi Programa sąlygos galioja tik mums ir jums, bet negalioja „Apple Inc. of One Infinite Loop“, Kupertinas, Kalifornija 95014, JAV („Apple“);
2) jums suteikta licencija naudoti Programą yra apribota kaip neperleidžiama licencija naudoti Programą „Apple“ mobiliosios operacinės sistemos (OS) produkte, kurį turite arba valdote;
3) „Apple“ neturi įsipareigojimų teikti bet kokią techninę priežiūrą ir aptarnavimo paslaugas, susijusias su Programa;
4) įvykus kokioms nors Programos triktims, jei galioja bet kokia taikoma garantija, galite pranešti „Apple“ ir „Apple“ sugrąžins jums už Programos įsigijimą išleistus pinigus (jei už ją mokėjote); tiek, kiek leidžia taikomi įstatymai, „Apple“ neturi jokių kitų su Programa susijusių garantinių įsipareigojimų;
5) mes, o ne „Apple“ esame atsakingi už reagavimą į bet kokias jūsų ar trečiosios šalies pretenzijas, susijusias su Programa;
6) bet kokiai trečiajai šaliai pareiškus pretenziją, kad Programa arba jūsų šios Programos nuosavybė ir naudojimas pažeidžia šios trečiosios šalies intelektinės nuosavybės teises, „Apple“ nėra atsakinga ištirti šią intelektinės nuosavybės pažeidimo pretenziją, ginti jūsų interesus ir padengti pažeidimo nuostolius;
7) pareiškiate ir garantuojate, jog negyvenate šalyje, kuriai taikomas JAV vyriausybės embargas arba kuri JAV vyriausybės pažymėta kaip „terorizmą remianti“ šalis, ir nesate įtraukti į jokį JAV vyriausybės draudžiamųjų arba apribotųjų šalių sąrašą;
8) „Apple“ ir „Apple“ filialai yra naudojimosi Programa sąlygų trečiosios šalies naudos gavėjai ir kad, jums sutikus su naudojimosi Programa sąlygomis, „Apple“, kaip trečiosios šalies naudos gavėjas, turės teisę (bus laikoma, kad sutikote su šia teise) reikalauti iš jūsų vykdyti naudojimosi Programa sąlygas.
 
ŠIŲ NUOSTATŲ IR SĄLYGŲ PAKEITIMAS
 
„Hotels.com“ pasilieka teisę keisti nuostatas, sąlygas ir pastabas, kuriomis vadovaujantis ši interneto svetainė siūlo savo paslaugas, o jūs pritariate šioms nuostatoms, sąlygoms bei pastaboms, galiojančioms tuo metu, kai jūs naudojatės šia interneto svetaine ir jos paslaugomis, ir sutinkate jų laikytis.
 
BENDROJI INFORMACIJA
 
Šiai sutarčiai taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai. Jūs sutinkate, kad visų ginčų, kylančių iš arba susijusių su šios interneto svetainės naudojimu, atvejais išskirtinė jurisdikcija priklausys Lietuvos Respublikos teismams ir ginčai bus nagrinėjami šiuose teismuose. Šia interneto svetaine negalima naudotis tokioje jurisdikcijoje, kurioje galioja ne visos šių bendrųjų sąlygų nuostatos, įskaitant (tačiau neapsiribojant) šį punktą.
 
Jūs sutinkate, kad dėl šios sutarties arba dėl jūsų naudojimosi šia interneto svetaine tarp jūsų ir „Hotels.com“ nesusikuria jokia bendra įmonė, partnerystė, darbo arba atstovavimo santykiai.
„Hotels.com“ vykdo šią sutartį, vadovaudamasi galiojančiais įstatymais ir teisinėmis procedūromis, ir jokios šios sutarties nuostatos nesuvaržo „Hotels.com“ teisės vykdyti įstatymų reikalavimus, susijusius su jūsų naudojimusi šia interneto svetaine arba informacija, teikiama arba renkama „Hotels.com“, remiantis šiuo naudojimusi.
Jeigu bus nustatyta, kad kokia nors šios sutarties dalis yra negaliojanti arba neįgyvendinama, vykdant galiojančius įstatymus, įskaitant (tačiau neapsiribojant) anksčiau išdėstytus garantijų ir atsakomybės apribojimus, negaliojančią arba neįgyvendinamą nuostatą pakeis galiojanti ir įgyvendinama nuostata, kiek galima labiau atitinkanti pradinės nuostatos tikslą, o sutartis liks ir toliau galioti.
 
Ši sutartis (ir visos kitos čia nurodytos nuostatos bei sąlygos) sudaro visą susitarimą tarp jūsų ir „Hotels.com“, susijusį su šia interneto svetaine, ir pakeičia visą ankstesnį arba dabartinį bendravimą bei pasiūlymus (elektroninį, žodinį ar raštišką) tarp kliento ir „Hotels.com“, susijusį su šia interneto svetaine. Teisiniuose arba administraciniuose procesuose, pagrįstuose šia sutartimi arba su ja susijusiuose, bus galima naudoti šios sutarties ir bet kurių pastabų, pateiktų elektronine forma, spausdintą variantą, tokiu pat mastu ir vadovaujantis tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip naudojami kiti verslo dokumentai bei įrašai, nuo pat pradžių sukurti ir palaikomi spausdintu pavidalu.
 
Čia paminėti išgalvoti įmonių, produktų, žmonių, personažų vardai ir (arba) duomenys nenurodo jokių realių asmenų, įmonių, produktų ar įvykių.
 
Nesuteikiamos jokios teisės, aiškiai nenurodytos šiame dokumente.
 
INTERNETO SVETAINĖS „HOTELS.COM“ NAUDOJIMAS
 
„Hotels.com“ interneto svetainė pateikiama tiktai siekiant informuoti klientus apie su kelionėmis susijusių prekių bei paslaugų pasiūlą ir teisėtai rezervuoti vietas arba vykdyti kitokią veiklą su paslaugų teikėjais, be jokių kitų tikslų. Jūs garantuojate, kad esate bent 18 metų amžiaus ir galite teisiškai sudaryti šią sutartį bei naudotis šia interneto svetaine, vadovaudamiesi visomis čia išdėstytomis nuostatomis bei sąlygomis. Jūs sutinkate būti finansiškai atsakingas už visą savo naudojimąsi šia interneto svetaine (taip pat ir tais atvejais, jeigu jūsų paskyra naudosis kiti asmenys, įskaitant (tačiau neapsiribojant) su Jumis gyvenančius nepilnamečius). Jūs sutinkate prižiūrėti šia interneto svetaine jūsų vardu arba paskyra besinaudojančius nepilnamečius. Jūs taip pat garantuojate, kad visa informacija, pateikiama jūsų arba jūsų namų gyventojų naudojantis šia interneto svetaine, yra teisinga ir tiksli. Be apribojimų draudžiama atlikinėti spekuliatyvius, melagingus ar apgaulingus užsakymus arba rezervuoti vietas tikintis, kad to prireiks. Jūs sutinkate, kad kelionių rezervavimo paslaugomis, siūlomomis šioje interneto svetainėje, galima naudotis tiktai atliekant teisėtus užsakymus arba pirkimus sau arba kitam asmeniui, kurio vardu jūs turite teisę veikti. Jūs suprantate, kad vykdant įtartiną veiklą, apgaudinėjant ar piktnaudžiaujant šioje interneto svetainėje siūlomomis kelionių užsakymo paslaugomis, „Hotels.com“ gali atšaukti su jūsų vardu, el. pašto adresu ar paskyra susijusius užsakymus arba uždaryti visas „Hotels.com“ paskyras. Jūsų vykdomos apgaulingos veiklos atveju „Hotels.com“ pasilieka teisę imtis reikiamų teisinių veiksmų, o jūs būsite atsakingi už „Hotels.com“ patirtus piniginius nuostolius, įskaitant bylinėjimosi išlaidas ir žalą. Norėdami užginčyti užsakymo atšaukimą, paskyros įšaldymą ar uždarymą, susisiekite su klientų aptarnavimo skyriumi.
 
TIEKĖJO TAISYKLĖS IR RIBOJIMAI
Jūsų pasirinktų su kelionėmis susijusių prekių ir paslaugų rezervavimui ir pirkimui taikomos atskiros sąlygos ir nuostatos. Įdėmiai perskaitykite šias sąlygas ir nuostatas. Jūs sutinkate laikytis pirkimo nuostatų ir sąlygų, nustatytų paslaugų teikėjų, su kuriais nutarsite bendrauti, įskaitant (tačiau nepasiribojant) visų mokėtinų sumų mokėjimą ir paslaugų teikėjų taisyklių bei apribojimų, susijusių su bilietais, produktais ar paslaugomis, laikymąsi. Pasiliekame teisę atšaukti jūsų užsakymą, jei laiku negausime viso mokėjimo už užsakymą. Sutinkate, kad kai kurie trečiųjų šalių tiekėjai, siūlantys tam tikras paslaugas ir (arba) veiklą gali reikalauti, kad pasirašytumėte jų atsakomybės atsisakymą prieš dalyvaudami jų siūlomoje paslaugoje ir (arba) veikloje. Jūs suprantate, kad Jums kaip nors pažeidus kurio nors iš šių paslaugų teikėjų pirkimo sąlygas, jūsų užsakymas arba pirkimas gali būti atšauktas, Jums gali būti neleidžiama užsisakyti jokių skrydžių, viešbučių ar automobilių, jūs galite prarasti už šį užsakymą arba pirkimą sumokėtus pinigus, o bendrovė „Hotels.com“ gali nurašyti nuo jūsų sąskaitos sąnaudų, kurias ji patirs dėl tokio pažeidimo, sumą. Jūs būsite visiškai atsakingas už visas rinkliavas, mokėjimus, muitus, mokesčius ir apmokestinimą, susijusius su naudojimusi šia interneto svetaine.
 
UŽSAKYMAI GRUPĖMS
 
Negalite tame pačiame viešbutyje ir (arba) tomis pačiomis dienomis užsisakyti daugiau nei 8 kambarių. Jei nustatysime, kad atlikdami skirtingas rezervacijas užsisakėte daugiau nei 8 kambarius, galime atšaukti jūsų užsakymus ir pritaikyti atšaukimo mokestį (jei taikomas). Jei sumokate negrąžinamą užstatą, jis nebus grąžintas. Jei norite užsisakyti 9 ar daugiau kambarių, turite susisiekti su „Expedia“ grupinių kelionių specialistais: paskambinkite telefonu arba užpildykite grupinių kelionių internetinę formą. Vienas iš grupinių kelionių specialistų peržiūrės jūsų užklausą ir susisieks su jumis dėl užsakymo. Jūs galite būti paprašyti pasirašyti sutartį ir (arba) sumokėti negrąžinamą užstatą.
 
ILGOS VIEŠNAGĖS UŽSAKYMAS

Viename viešbutyje internetu galite užsisakyti ne daugiau kaip 28 nakvynes. Pastebėję, kad atskirais užsakymais iš viso užsisakėte daugiau kaip 28 nakvynes, jūsų užsakymus galime atšaukti ir pareikalauti sumokėti atšaukimo mokestį, jei taikomas. Jeigu sumokėjote negrąžinamą užstatą, jo nebeatgausite. Norėdami užsisakyti 29 ar daugiau nakvynių, turite paskambinti „Hotels.com“ ilgų viešnagių užsakymo specialistams arba užpildyti ilgos viešnagės užsakymo formą internete. Vienas iš mūsų ilgų viešnagių užsakymo specialistų peržiūrės jūsų užklausą ir susisieks su jumis dėl užsakymo. Jūsų gali būti paprašyta pasirašyti sutartį ir (arba) sumokėti negrąžinamą užstatą.

VALIUTŲ SKAIČIUOKLĖ
 
Valiutų kursai yra pagrįsti įvairiais viešais šaltiniais ir tarnauja tik kaip gairės. Netvirtiname, kad valiutų kursai tikslūs; faktinis kursas gali skirtis. Valiutų kursai nėra atnaujinami kasdien. Ant valiutų skaičiuoklės parašyta data tos dienos, kai valiutų kursas buvo atnaujintas paskutinį kartą. Manome, kad valiutų skaičiuoklės informacija yra tiksli, tačiau „Hotels.com“, jos filialai ir (arba) jų paslaugų teikėjai šio tikslumo neužtikrina ir negarantuoja. Jeigu klientas naudojasi šia informacija finansiniais tikslais, „Hotels.com“ pataria klientui pasitarti su kvalifikuotais specialistais ir patikrinti valiutų kurso tikslumą. „Hotels.com“, jos filialai ir (arba) jų paslaugų teikėjai neleidžia naudotis šia informacija kitais tikslais, negu asmeniškai ir, kiek tai leidžiama, maksimaliai draudžia perpardavinėti, platinti ir naudoti šią informaciją komerciniais tikslais.
 
PASTABOS DĖL AUTORIŲ TEISIŲ IR PREKIŲ ŽENKLŲ
 
Visas šios interneto svetainės turinys priklauso: 2012 © „Hotels.com, L.P.“. Visos teisės saugomos. „Hotels.com, L.P.“ neatsako už turinį, esantį interneto svetainėse, kurias valdo ne „Hotels.com, L.P.“, o kitos šalys. „Hotels.com“, „Hotels“, „Hotels.com“, „Finding You the Perfect Place“, „Five Star“, „Hotel Price Index“, „Hoteles“, „Hotles“, HPI, IAN, „IAN.com“, „Wake Up Happy“, „Hotels.com Rewards“, „Smart Character“, „Hotels.com Rewards“ logotipas ir „Hotels.com“ logotipas yra „Hotels.com, L.P.“ registruotieji prekių ženklai arba prekių ženklai JAV ir (arba) kitose šalyse. Kiti čia paminėti produktų arba įmonių pavadinimai gali būti jų atitinkamų savininkų prekių ženklai.
 
Jei turite informacijos dėl mūsų prekės ženklo pažeidimo, praneškite mums el. pašto adresu hotline@expedia.com. Reaguojame tik į šiuo el. pašto adresu atsiųstus el. laiškus dėl prekių ženklų pažeidimų.
 
IEŠKINIAI IR PRIEŠIEŠKINIAI DĖL PREKIŲ ŽENKLŲ PAŽEIDIMŲ
 
„Hotels.com“ gerbia kitų autorių teises. Jei gera valia manote, kad mūsų skelbiama medžiaga pažeidžia jūsų autorių teises, jūs (arba jūsų atstovas) galite atsiųsti mums rašytinį pareiškimą, kuriame būtų toliau nurodyta informacija. Atkreipkite dėmesį, kad nenagrinėsime jūsų skundo, jeigu jis nebus tinkamai ir iki galo užpildytas.
 
1. Turi būti aiškiai nurodytas autorių teisių saugomas darbas, kurio autorių teisės, jūsų teigimu, buvo pažeistos.
2. Turi būti aiškiai nurodyta medžiaga, kuri, jūsų teigimu, pažeidžia autorių teisių saugomą darbą, ir informacija, kuri mums leis rasti medžiagą interneto svetainėje, pvz., pažeidžiančios medžiagos saitas.
3. Turi būti pateikta jūsų kontaktinė informacija (pageidautina nurodyti el. pašto adresą ir telefono numerį), kad galėtume atsakyti į jūsų skundą.
4. Turi būti įtrauktas teiginys, kuriame nurodoma, kad „gera valia manote, kad medžiaga, kuri, jūsų manymu, pažeidžia autorių teises, nėra leidžiama autorių teisių savininko, jo atstovo arba įstatymų“.
5. Turi būti įtrauktas teiginys, kuriame nurodoma, kad „pranešime esanti informacija yra tiksli ir, jei pateikti melagingi duomenys, ieškinį pateikusiai šaliai leidžiama veikti išimtinės teisės, kuri tariamai pažeista, savininko vardu“.
6. Pranešimas turi būti pasirašytas asmens, kuriam leidžiama veikti išimtinės teisės, kuri tariamai pažeista, savininko vardu.
 
Siekiant rasti sprendimą kuo greičiau, pranešimai dėl šios interneto svetainės turėtų būti siunčiami el. pašto adresu hotels-copyright@hotels.com.
Pranešimą galite atsiųsti ir pagal toliau nurodytą kontaktinę informaciją.
Hotels.com, L.P.
Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints
c/o NRAI
16055 Space Center Blvd., Suite 235
Houston, TX 77062, USA
 
Taip pat galite jį siųsti faksu: (+1) 425 679-7251, gavėjas: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints.
 
Peržiūrėsime visus pranešimus, kurie atitiks pirmiau nurodytus reikalavimus, ir imsimės dėl jų veiksmų. Jei dėl tokio pranešimo bus uždrausta arba atimta prieiga, galime informuoti paveiktos interneto svetainės arba turinio savininką arba administratorių, kad jis gali pateikti priešieškinį.
 
Rekomenduojame prieš pateikiant pranešimą pasitarti su teisininku. Bet kokia tikimybė netinkamai suprasti, ar jūsų pranešime nurodomas turinys arba veikla yra pažeidžiantys, gali užtraukti jums atsakomybę atlyginti žalą (įskaitant mokesčius ir teisininkų išlaidas). Vienu atveju nagrinėjant internetinį turinį (žr. bylą „Online Policy Group“ prieš „Diebold, Inc.“) bendrovei teko sumokėti daugiau nei 100 000 USD mokesčių ir teisininkų išlaidų, kai nagrinėjamas turinys buvo ginamas JAV sąžiningo naudojimo doktrinos.
 
Jei kils papildomų klausimų dėl to, kaip „Hotels.com“ taikomas DMCA, kreipkitės į mus telefonu (+1) 425 679-3753.
 
PASKYROS ATŠAUKIMAS
 
Pagal Skaitmeninio tūkstantmečio autorių teisių aktą (angl. Digital Millennium Copyright Act, DMCA) ir kitus taikomus įstatymus „Hotels.com“ priėmė atšaukimo politiką, leidžiančią tam tikromis aplinkybėmis savo nuožiūra atšaukti paskyras arba prenumeratas naudotojų, pakartotinai pažeidžiančių taikomas taisykles. „Hotels.com“ savo nuožiūra taip pat gali apriboti prieigą prie interneto svetainės ir (arba) atšaukti paskyras naudotojų, pažeidžiančių kitų intelektinės nuosavybės teises, kad ir koks būtų pažeidimas – pakartotinis ar ne. Jei manote, kad paskyros savininkas arba prenumeratorius pakartotinai pažeidžia taikomas taisykles, pildydami apie tai pranešančią formą nurodykite mums informaciją, kurios pakaktų šiam įtarimui pagrįsti.
 
PRIEŠINIS PRANEŠIMAS
 
„Hotels.com“ netoleruoja nepagrįstų skundų dėl autorių teisių pažeidimo. Jei manote, kad turinys, kurį paskelbėte mūsų interneto svetainėje, buvo per klaidą pašalintas gavus nepagrįstą skundą dėl autorių teisių pažeidimo, galite pateikti DMCA priešinį pranešimą. Gavę tinkamai pateiktą priešinį pranešimą, persiųsime jį skundžiamų teisių savininkui. JAV, jei per 10 darbo dienų nuo priešinio pranešimo kopijos gavimo teisių savininkas nesikreipia į teismą, DMCA suteikia mums galimybę atkurti jūsų turinį.
 
Norėdami pateikti priešinį pranešimą, turite raštu kreiptis į mus faksu arba įprastu paštu ir pateikti informaciją, kaip nurodyta toliau. Atminkite, kad jei iš esmės klaidingai pristatysite turinį kaip nepažeidžiantį kitų autorių teisių, turėsite atlyginti žalą (įskaitant mokesčius ir teisininkų išlaidas). Jei nesate tikri, ar tam tikra medžiaga pažeidžia kitų autorių teises, rekomenduojame pirma pasitarti su teisininkais.
 
Kad būtų paprasčiau apdoroti priešinį pranešimą, atsiųskite jį mums toliau nurodytu formatu.
 
1. Nurodykite, koks konkrečiai turinys buvo per klaidą pašalintas ar pasyvintas. Nurodykite, kurioje interneto svetainės „Hotels.com“ vietoje turinys buvo pateikiamas. Jei įmanoma, pateikite URL.
2. Nurodykite savo vardą ir pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį bei el. pašto adresą ir patvirtinkite, kad laikotės teismo apygardai, kuriai priklauso jūsų gyvenamoji vieta, taikomos Federalinės apygardos teismo jurisdikcijos. Jei gyvenate ne JAV, turite laikytis bet kurios teismo apygardos, kurioje yra „Hotels.com, L.P.“ atstovybė, jurisdikcijos. Nurodykite, kad priimsite apie jūsų turinį pranešusios šalies arba tos šalies atstovo pateiktą teismo dokumentą.
3. Įtraukite šį sakinį: „Žinodamas, kad už melagingą liudijimą būsiu nubaustas, prisiekiu, kad vedamas geros valios manau, jog pirmiau nurodytas turinys buvo pašalintas arba pasyvintas per klaidą arba netinkamai identifikavus.“
4. Pasirašykite dokumentą.
5. Siųskite raštiškai pateiktą informaciją šiuo adresu:
„Hotels.com, L.P.“
Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints
c/o NRAI
16055 Space Center Blvd., Suite 235
Houston, TX 77062, USA
 
Taip pat galite ją siųsti faksu: (+1) 425 679-7251, gavėjas: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints.
 
Jei kils papildomų klausimų dėl to, kaip „Hotels.com“ taikomas DMCA, kreipkitės į mus telefonu (+1) 425 679-3753.
 
NAUDOTOJŲ ATSILIEPIMAI, KOMENTARAI, NUOTRAUKOS IR TURINYS
 
„Hotels.com“ gali rodyti su viešbučiais susijusius atsiliepimus, komentarus, nuotraukas ir kitą medžiagą bei atostogų ir kelionių įspūdžius („atsiliepimai“). „Hotels.com“ gali sudaryti sąlygas vartotojams šioje interneto svetainėje pateikti atsiliepimus („vartotojų atsiliepimai“). Jūs atsisakote visų nuosavybės teisių į šiuos vartotojų atsiliepimus; „Hotels.com“ arba jos filialai gali laisvai ir be jūsų leidimo naudoti, kopijuoti, platinti bei viešinti šiuos atsiliepimus bet kokioje aplinkoje ir bet kokia forma. Jeigu bus siūloma galimybė siųsti atsiliepimus, jūs sutinkate pateikti tik tokius vartotojo atsiliepimus, kurie tinka komentuojamai paslaugai, vadovaudamiesi šiomis nuostatomis bei sąlygomis, taip pat visomis pridedamomis ir šioje interneto svetainėje pateikiamomis gairėmis. Suteikiate „Hotels.com“ ir jos dukterinėms bendrovėms bei filialams (kartu „Hotels.com“ įmonės“) ir įmonėms-atstovams, bendro prekės ženklo ir (arba) susietų interneto svetainių partneriams, per kuriuos teikiame paslaugą (kartu „Hotels.com“ atstovai“) neišskirtinę, nemokamą, nuolatinę, perduodamą, neatšaukiamą ir visiškai sublicencijuojamą teisę (a) naudoti, atkurti, keisti, pritaikyti, versti, platinti, skelbti, kurti išvestinius darbus, viešai demonstruoti ir atlikti tokius naudotojų atsiliepimus pasaulyje bet kokioje terpėje, žinomoje dabar ar sukurtoje vėliau ir (b) naudoti jūsų nurodytą vardą kartu su tokiais naudotojų atsiliepimais.
Naudodamiesi šia paslauga, jūs tvirtinate ir garantuojate, kad:
 
• jums priklauso arba jūs kaip nors kitaip valdote visas teises į jūsų atsiunčiamus vartotojo atsiliepimus;
• atsiuntimo dieną pateikti vartotojo atsiliepimai yra tikslūs;
• jūsų pateikiami vartotojo atsiliepimai nepažeidžia jokių „Hotels.com“ naudojimo nuostatų ir sąlygų, gairių bei politikos (tuo metu taikomų);
• jūs sąmoningai arba neapgalvotai nepateiksite informacijos, kuri galėtų įžeisti arba užgauti kokį nors asmenį arba jo veiklą, būtent: jūs nesiųsite jokių komentarų, informacijos arba medžiagos, kurie yra neteisingi, pagiežingi, šmeižikiški, užgaulūs, nepadorūs arba gali pagrįstai būti tokiais laikomi;
• jūs nesiimsite veiksmų, siekdami apgauti arba suklaidinti ir nesiimsite bei neskatinsite jokios apgavikiškos arba neteisėtos veiklos;
• jūs nesiųsite ir neplatinsite jokios informacijos arba medžiagos, kuri priklauso kokiai nors trečiajai šaliai, negavę aiškiai išreikšto raštiško tos šalies sutikimo.
 
Atkreipkite dėmesį į tai, kad šiame tinklalapyje skelbiamus atsiliepimus parašė tik patvirtinti vartotojai, kurie buvo apsistoję atitinkamame per „Hotels.com“ arba kitų grupės „Expedia“ prekės ženklų interneto svetaines užsakytame viešbutyje.

„Hotels.com“ neredaguoja pateiktų atsiliepimų arba vartotojų atsiliepimų ir, kiek tą leis įstatymai, nebus atsakinga už tokius atsiliepimus ar vartotojų atsiliepimus ir jų tolesnį siuntimą, naudojimą ar platinimą. Be to, „Hotels.com“ netikrina, neremia ir nepatvirtina požiūrio ar komentarų, išsakytų atsiliepimuose ar vartotojų atsiliepimuose, nes tai yra asmeninės juos pateikiančių asmenų nuomonės. Bet kokie sprendimai, kuriuos jūs priimate remdamiesi pasirodžiusiais atsiliepimais arba komentarais, yra priimami jūsų pačių rizika.
 
„Hotels.com“ pasilieka teisę dėl bet kokios priežasties ir išimtinai savo nuožiūra atsisakyti pateikti arba pašalinti (neperspėjus) bet kokius atsiliepimus arba vartotojų atsiliepimus. Be kitų dalykų, tai apima ir situacijas, kai „Hotels.com“ gauna trečiosios šalies skundą ir (arba) turi priežasčių manyti, kad buvo pažeistos šios nuostatos ir sąlygos.
 
Jeigu turite nusiskundimų dėl kokių nors atsiliepimų, komentarų arba medžiagos, pateiktų šioje interneto svetainėje, turite surašyti skundą (pateikdami kiek galima daugiau informacijos apie aplinkybes) ir atsiųsti jį el. paštu: Hotelreviews@hotels.com.
 
Atkreipkite dėmesį, kad „Hotels.com“ pasilieka teisę paprašyti daugiau informacijos, susijusios su šiuo skundu, ir prireikus pareikalauti, kad patvirtintumėte savo tapatybę.
 
Nuotraukų pateikimo rekomendacijos
 
Visos jūsų pateiktos nuotraukos turi būti:
 
·         atitinkančios temą. Visos nuotraukos turi būsi susijusios su apgyvendinimo vieta, restoranu, vieta ar kelionės įspūdžiais apskritai;
·         tinkamos bendruomenei ir (arba) šeimai.
Ø  Neskelbkite nuotraukų ar kitos medžiagos, kuri yra neteisėta, nepadori, pornografinė, įžūli, vulgari, kelianti pasipiktinimą ar įžeidžianti.
Ø  Nesiųskite nuotraukų ir medžiagos, pažeidžiančios kitų asmenų teises.
Ø  Nesiųskite nuotraukų ar informacijos apie vaikus arba bet kokias trečiąsias šalis be jų sutikimo (arba jų tėvų sutikimo, kalbant apie vaikus iki 13 metų amžiaus).
Ø  Vaikai iki 13 metų amžiaus negali pateikti nuotraukų ar bet kokios kitos medžiagos;
·         originalios. Galite pateikti tik savo darytas nuotraukas. Nesiųskite nuotraukų iš jokių kitų šaltinių (asmeninių ar komercinių). Nesiųskite nuotraukų, pažeidžiančių bet kokios trečiosios šalies autorių teises, prekės ženklą ar kitas intelektinės nuosavybės teises;
·         nekomercinės. Nesiųskite nuotraukų, kuriose matomi logotipai, prekės ženklai, reklaminė medžiaga ar bet koks kitas komercinės paskirties turinys;
·         be kenksmingų failų. Nesiųskite nuotraukų, kuriose yra virusų ar kito kenksmingo kodo, skirto ar galinčio pakenkti „Hotels.com“ ir (arba) jos naudotojų kompiuteriams;
·         tam tikros apimties ir formato. Nuotrauka negali būti didesnė nei 5 MB. Siunčiamos nuotraukos turi būti .jpg, .bmp, .gif arba .png formato.
PASTABA DĖL TEISES PAŽEIDŽIANČIOS MEDŽIAGOS
Jei nuoširdžiai manote, kad mūsų talpinama medžiaga pažeidžia jūsų autoriaus teises, jūs (arba jūsų atstovas) gali atsiųsti mums raštišką pranešimą, kuriame pateikiama ši informacija. Atkreipkite dėmesį, kad mes neapdorosime jūsų skundo, jeigu jis bus užpildytas netinkamai arba ne visiškai. Bet kokie jūsų pranešime esantys klaidinantys pareiškimai dėl turinio ar veiklos, pažeidžiančios jūsų teises, gali užtraukti jums atsakomybę atlyginti nuostolius.
1. Aiškiai nurodytas autorių teisių saugomas kūrinys, teisės į kurį, jūsų teigimu, buvo pažeistos
2. Aiškiai nurodyta mūsų interneto svetainėje esanti medžiaga, kuri, jūsų teigimu, pažeidžia jūsų teises, pvz., nuoroda į tokią medžiagą
3. Jūsų adresas, el. pašto adresas ir telefono numeris
4. Patvirtinimas, jog „nuoširdžiai manote, kad medžiaga, kuri, jūsų teigimu, pažeidžia autorių teises, naudojama be autorių teisių savininko, jo atstovo ar teisės aktų numatyto sutikimo“
5. Pareiškimas, kad „informacija pranešime yra teisinga ir skundą pateikianti šalis turi teisę veikti išskirtinių teisių, kurios, kaip teigiama, pažeistos, savininko vardu, ir yra informuota apie atsakomybę dėl melagingų parodymų“
6. Asmens, įgalioto veikti išskirtinių teisių, kurios, kaip teigiama, pažeistos, savininko vardu, parašas
 
Galite siųsti mums pranešimą el. paštu, adresu hotels-copyright@hotels.com, faksu numeriu (+11) 425 679-7251, Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints, arba naudodami toliau pateiktą kontaktinę informaciją:
„Hotels.com, L.P.“
Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints
c/o NRAI
16055 Space Center Blvd., Suite 235
Houston, TX 77062, USA
 
PRIEŠINIAI PRANEŠIMAI
Jeigu jūsų paskelbta medžiaga buvo pašalinta, galite faksu arba paštu pateikti priešinį pranešimą. Prieš tai darydami galite kreiptis teisinės konsultacijos. Nurodykite šią informaciją:
1) konkretų pašalintą ar išjungtą turinį ir vietą, kurioje turinys buvo rodomas interneto svetainėje. Jei įmanoma, pateikite URL adresą;
2) savo vardą, adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą;
3) pareiškimą, kad sutinkate su apygardos, kurioje yra jūsų adresas, arba, jeigu jūsų adresas yra ne Jungtinėse Amerikos Valstijose, su bet kurios teisinės apygardos, kurioje yra „Hotels.com“ būstinė, Federalinės apygardos teismo jurisdikcija ir kad sutinkate su šalies, kuri pranešė apie jūsų turinį, ar jos atstovo šaukimu į teismą;
4) tokį pareiškimą: „prisiekiu, žinodamas apie atsakomybę už melagingus parodymus, kad nuoširdžiai tikiu, jog aukščiau nurodytas turinys pašalintas arba užblokuotas dėl klaidos ar neteisingo identifikavimo“.
Pasirašykite dokumentą ir siųskite raštišką pranešimą šiuo adresu:
„Hotels.com. L.P.“
Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints
c/o NRAI
16055 Space Center Blvd., Suite 235
Houston, TX 77062, USA
Taip pat galite jį siųsti faksu: (425) 679-7251, Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints.
Jei kils papildomų klausimų dėl to, kaip „Hotels.com“ taikomas DMCA, kreipkitės į mus telefonu (+1) 425 679-3751.
 
Jei užsisakant nakvynę „Hotels.com“ rodoma slaptoji kaina (apibūdinta toliau), skaičiuojant vietoje įprastos bus taikoma ši kaina.

SLAPTOSIOS KAINOS
Hotels.com slaptosios kainos (toliau – „Slaptosios kainos“) galioja toliau nurodytiems klientams:
•    lojalumo programos „Hotels.com Rewards“ nariams;
•    naudotojams, kurie Slaptąsias kainas interneto svetainėje atrakina užsiprenumeravę „Hotels.com“ el. laiškus; ir
•    mobiliosios programėlės naudotojams (kaip apibūdinta šiose sąlygose ir nuostatose).
„Hotels.com Rewards“ nariai. Jeigu naršote interneto svetainėje prisijungę prie „Hotels.com“ paskyros, Slaptosios atrinktų viešbučių kainos jums bus automatiškai rodomos, kai rodomas reklaminis skydelis „Jūsų slaptoji kaina“.
El. laiškų prenumeratoriai. Jeigu naršote interneto svetainėje neprisijungę kaip „Hotels.com Rewards“ nariai, užsiprenumeravę „Hotels.com“ el. laiškus vis tiek galite atrakinti Slaptąsias kainas. Spustelėkite „Atrakinti dabar“, kai Slaptosios kainos minimos prie jūsų viešbučių paieškos rezultatų, ir įveskite el. pašto adresą, kad tai padarytumėte. Tada Slaptosios atrinktų viešbučių kainos prie jūsų paieškos rezultatų bus rodomos, kai bus rodomas reklaminis skydelis „Jūsų slaptoji kaina“. Jeigu el. laiškus užsiprenumeravote anksčiau, gali būti, kad jus prisiminsime (tai priklauso nuo naršyklės nuostatų ir to, kiek laiko esate juos užsiprenumeravę) ir Slaptosios kainos jau bus rodomos. Pateikdami savo el. pašto adresą sutinkate gauti puikius pasiūlymus ir pranešimus apie išpardavimus el. paštu. Galite bet kuriuo metu atsisakyti prenumeratos spustelėdami saitą „Atsisakyti prenumeratos“ viename iš mūsų el. laiškų. Atsisakę prenumeratos prarasite prieigą prie Slaptųjų kainų, nebent vėl užsiprenumeruosite el. laiškus.
Mobiliosios programėlės naudotojai. Kai naudojate mobiliąją programėlę, Slaptosios atrinktų viešbučių kainos jums rodomos automatiškai, kai rodomas reklaminis skydelis „Jūsų slaptoji kaina“. Mobiliosios programėlės naudotojai nematys Slaptųjų kainų lankydamiesi interneto svetainėje per kitas platformas, nebent jie būtų prisijungę kaip „Hotels.com Rewards“ nariai arba užsiprenumeravę
„Hotels.com“ el. laiškus.
Bendrosios Slaptųjų kainų sąlygos ir nuostatos
Pasiekiamos tik Slaptosios atrinktų viešbučių kainos tam tikromis dienomis. Slaptosios kainos rodomos, tik kai tai taikoma ieškant viešbučių.
Kai Slaptoji kaina rodoma prie kainos, kuri yra perbraukta (pvz., „150 GBP 100 GBP“), perbraukta kaina yra įprasta viešbučio kaina interneto svetainėje „Hotels.com“ be jokios kitos pritaikytos nuolaidos.
Slaptosioms kainoms taip pat taikoma šių sąlygų ir nuostatų dalis „Kainos“. Slaptosios kainos gali būti bet kada keičiamos, tačiau keitimai nepaveiks jau priimtų užsakymų.


„Garantuota kaina“ taikoma tik kainoms, kurios ir reklamuojamos, ir prieinamos plačiajai visuomenei. Ji taip pat taikoma mūsų Slaptosioms kainoms. „Garantuota kaina“ netaikoma kainoms, siūlomoms konkurentų narystės programų interneto svetainėse.

Peržiūrėta ir įsigaliojo 2017 m. birželio 9 d.

 
2017 © „Hotels.com, L. P.“. Visos teisės saugomos.