Skip to main content.

Bendrosios sąlygos

Spausdinti visus pasirinkimus

Bendrosios sąlygos

Spausdinti visus pasirinkimus

Žodžiai „mes“, „mus“, „bendrovė“ ir „lt.hotels.com“ nurodo „Hotels.com, L. P.“ – Teksaso ribotosios atsakomybės partnerystę, kurios registruotoji buveinė įsikūrusi adresu 5400 LBJ Freeway, Suite 500, Dalasas, Teksasas 75240, JAV, partnerystės filialus ir (arba) atitinkamus jų tiekėjus ir paslaugų teikėjus („Hotels.com“), o žodis „jūs“ nurodo atskirą asmenį, susikuriantį pas mus paskyrą, ir (arba) klientą, užsisakantį nakvynes tiesiogiai šioje interneto svetainėje arba netiesiogiai kuriame nors filiale, kuriame mes teikiame paslaugas. Siūlome šią interneto svetainę jūsų paslaugoms; jūs turite be jokių pakeitimų sutikti su čia pateiktomis bendrosiomis sąlygomis ir pastabomis, rodomomis šioje interneto svetainėje užsakymo metu. Jūs galite naudotis savo paskyra, ir mes galime naudoti su jūsų paskyra susijusią informaciją, užsakydami nakvynes pagal toliau pateiktas bendrąsias sąlygas ir pastabas. Jeigu naudojatės šia interneto svetaine, reiškia, sutinkate su visomis šiomis bendrosiomis sąlygomis ir pastabomis. Jeigu nesutinkate su šiomis bendrosiomis sąlygomis, Jums neleidžiama naudotis šia interneto svetaine. „Hotels.com“ gali praplėsti šios sutarties galiojimą savo filialams, internete siūlantiems kelionių paslaugas ir besivadinantiems „Hotels.com“ vardu Jungtinėje Karalystėje.

 
INTERNETO SVETAINĖS NAUDOJIMO ASMENINIAIS IR NEKOMERCINIAIS TIKSLAIS APRIBOJIMAS
 
Ši interneto svetainė skirta naudoti asmeniniais ir nekomerciniais tikslais. Šioje interneto svetainėje pateikiamas turinys ir informacija, įskaitant (tačiau neapsiribojant) kainas ir siūlomas kelionių paslaugas, taip pat infrastruktūra, kurią pasitelkiant pateikiamas šis turinys ir informacija, yra bendrovės „Hotels.com“ arba jos tiekėjų ir paslaugų teikėjų nuosavybė. Todėl (tai yra naudojimosi šia interneto svetaine sąlyga) jūs sutinkate nesinaudoti šia interneto svetaine arba jos turiniu ar informacija kokiais nors komerciniais arba ne asmeniniais tikslais (tiesiogiai arba netiesiogiai). Nors, šioje interneto svetainėje įsigydami kelionę arba paslaugas, galite padaryti ribotą savo kelionės maršruto (ir su juo susijusių dokumentų) kopijų skaičių, tačiau sutinkate nekeisti, nekopijuoti, neplatinti, nepersiųsti, nedemonstruoti, neatgaminti, neskelbti, nelicencijuoti, nekurti išvestinių darbų, neperduoti, neparduoti arba neperparduoti jokios šioje interneto svetainėje įsigytos informacijos, programinės įrangos, produktų arba paslaugų. Be to, neatsižvelgiant į tai, turite ar neturite komercinių tikslų, jūs sutinkate:
• neprieiti prie, nestebėti ir nekopijuoti jokio šioje interneto svetainėje pateikiamo turinio arba informacijos, pasitelkdami kokį nors robotą, „Spider“ ar „Scraper“ programas arba kitas automatines priemones ar kokius nors rankinius procesus, jeigu neturite aiškiai išreikšto raštiško „Hotels.com, L. P.“ sutikimo;
• nepažeisti robotų naudojimo apribojimų šioje interneto svetainėje, neapeiti kitų priemonių, skirtų užkirsti kelią arba apriboti prieigą prie šios interneto svetainės;
• nesiimti jokių veiksmų, kurie, „Hotels.com“ nuožiūra, nepagrįstai arba neproporcingai apkrauna arba gali apkrauti „Hotels.com“ infrastruktūrą; arba
• jokiais tikslais nepateikti giluminių saitų į kokią nors šios interneto svetainės dalį, įskaitant (tačiau neapsiribojant) bet kokių kelionių pirkimo kelius, jeigu neturite aiškiai išreikšto raštiško „Hotels.com“ sutikimo.
 
ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS
 
JOKIOS ŠIOS SUTARTIES SĄLYGOS NEAPRIBOS MŪSŲ ATSAKOMYBĖS IR NUO JOS NEATLEIS (IR NETURI BŪTI LAIKOMOS TOKIOMIS) MŪSŲ SUKČIAVIMO ATVEJU, TAIP PAT MŪSŲ APLAIDUMO SUKELTO ASMENS SUŽALOJIMO AR MIRTIES ATVEJU.
INFORMACIJA, PROGRAMINĖ ĮRANGA, PRODUKTAI IR PASLAUGOS, PASKELBTI ŠIOJE INTERNETO SVETAINĖJE, GALI BŪTI NE VISAI TIKSLŪS ARBA JUOSE GALI PASITAIKYTI TIPOGRAFINIŲ KLAIDŲ. „HOTELS.COM“ IR JOS FILIALAI NEGARANTUOJA INFORMACIJOS, SUSIJUSIOS SU VIEŠBUČIAIS IR KITŲ TIEKĖJŲ NUOTRAUKOMIS, VIEŠBUČIŲ TURTU, KRUIZAIS, AUTOMOBILIŲ IR KITŲ PRODUKTŲ APRAŠAIS, VIEŠBUČIŲ PATOGUMŲ SĄRAŠAIS, TAIP PAT KITŲ PRODUKTŲ APRAŠAIS, PATEIKTAIS ŠIOJE INTERNETO SVETAINĖJE, TIKSLUMO IR NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ JOS NETIKSLUMĄ; DIDŽIĄJĄ ŠIOS INFORMACIJOS DALĮ PATEIKĖ ATITINKAMI TIEKĖJAI. ŠIOJE INTERNETO SVETAINĖJE PATEIKIAMI VIEŠBUČIŲ ĮVERTINIMAI TĖRA BENDROS GAIRĖS, IR „HOTELS.COM“ BEI JOS FILIALAI NEGARANTUOJA ĮVERTINIMŲ TIKSLUMO. ŠIOJE INTERNETO SVETAINĖJE PATEIKIAMA INFORMACIJA YRA PERIODIŠKAI KEIČIAMA. „HOTELS.COM“, JOS FILIALAI IR (ARBA) JŲ ATITINKAMI TIEKĖJAI GALI BET KADA ATLIKTI ŠIOS INTERNETO SVETAINĖS PATOBULINIMUS IR (ARBA) PAKEITIMUS.
„HOTELS.COM“, JOS FILIALAI IR (ARBA) ATITINKAMI JŲ TIEKĖJAI JOKIAIS TIKSLAIS NETEIKIA JOKIŲ PAREIŠKIMŲ DĖL ŠIOJE INTERNETO SVETAINĖJE ESANČIOS INFORMACIJOS, PROGRAMINĖS ĮRANGOS, PRODUKTŲ IR PASLAUGŲ TINKAMUMO. TAI, KAD ŠIOJE INTERNETO SVETAINĖJE PARDUODAMI ARBA SIŪLOMI KOKIE NORS PRODUKTAI ARBA PASLAUGOS, NEREIŠKIA, KAD „HOTELS.COM“ ARBA JOS FILIALAI REMIA ARBA REKOMENDUOJA ŠIUOS PRODUKTUS AR PASLAUGAS. VISA ŠI INFORMACIJA, PROGRAMINĖ ĮRANGA, PRODUKTAI IR PASLAUGOS PATEIKIAMI „TOKIE, KOKIE YRA“, BE KOKIO NORS POBŪDŽIO GARANTIJŲ. „HOTELS.COM“, JOS FILIALAI IR (ARBA) ATITINKAMI JŲ TIEKĖJAI NETEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ NEI SĄLYGŲ, SUSIJUSIŲ SU INFORMACIJA, PROGRAMINE ĮRANGA, PRODUKTAIS IR PASLAUGOMIS, ĮSKAITANT VISAS NUMANOMAS GARANTIJAS BEI SĄLYGAS, SUSIJUSIAS SU PERKAMUMU, TINKAMUMU KONKREČIAM TIKSLUI, NUOSAVYBĖS TEISE IR NEPAŽEIDIMU.
TRANSPORTO BENDROVĖS, VIEŠBUČIAI IR KITI PASLAUGŲ TEIKĖJAI, TEIKIANTYS KELIONIŲ ARBA KITAS PASLAUGAS BENDROVEI „HOTELS.COM“, YRA NEPRIKLAUSOMI RANGOVAI, O NE „HOTELS.COM“ AR JOS FILIALŲ ATSTOVAI ARBA DARBUOTOJAI. „HOTELS.COM“ IR JOS FILIALAI NĖRA ATSAKINGI UŽ ŠIŲ PASLAUGŲ TEIKĖJŲ VEIKSMUS, KLAIDAS, NEVEIKIMĄ, PAREIŠKIMUS, GARANTIJAS, PAŽEIDIMUS ARBA APLAIDUMĄ, TAIP PAT UŽ MINĖTŲ VEIKSMŲ SUKELTUS ASMENŲ SUŽALOJIMUS, MIRTĮ, ŽALĄ TURTUI ARBA KITUS NUOSTOLIUS AR IŠLAIDAS. „HOTELS.COM“ IR JOS FILIALAI NĖRA ATSAKINGI IR NEGRĄŽINS PINIGŲ BET KOKIO VĖLAVIMO, ATŠAUKIMO, STREIKO ATVEJAIS ARBA SUSIDARIUS NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖMS, TAIP PAT TUO ATVEJU, JEIGU BUS PARDUOTA DAUGIAU BILIETŲ NEGU YRA VIETŲ, JEIGU VISOS ŠIOS APLINKYBĖS NEBUS TIESIOGIAI PAVALDŽIOS „HOTELS.COM“. TAIP PAT „HOTELS.COM“ IR JOS FILIALAI NEBUS ATSAKINGI UŽ BET KOKIAS PAPILDOMAS IŠLAIDAS, NEVEIKIMĄ, DELSIMĄ, MARŠRUTO PAKEITIMĄ ARBA KOKIOS NORS VYRIAUSYBĖS AR VALDŽIOS INSTITUCIJOS VEIKSMUS.
JOKIU ATVEJU „HOTELS.COM“, JOS FILIALAI IR (ARBA) JŲ ATITINKAMI PASLAUGŲ TEIKĖJAI NEBUS ATSAKINGI UŽ KOKIUS NORS TIESIOGINIUS, NETIESIOGINIUS, BAUDŽIAMUOSIUS, ATSITIKTINIUS, YPATINGUS AR ŠALUTINIUS NUOSTOLIUS, ATSIRANDANČIUS DĖL ŠIOS INTERNETO SVETAINĖS NAUDOJIMO, GAIŠATIES ARBA NEGALĖJIMO NAUDOTIS INTERNETO SVETAINE ARBA KAIP NORS SU TUO SUSIJUSIUS NUOSTOLIUS, ARBA UŽ BET KOKIĄ INFORMACIJĄ, PROGRAMINĘ ĮRANGĄ, PRODUKTUS IR PASLAUGAS, ĮSIGYTAS ŠIOJE INTERNETO SVETAINĖJE, ARBA NUOSTOLIUS, KAIP NORS KITAIP ATSIRANDANČIUS DĖL NAUDOJIMOSI ŠIA INTERNETO SVETAINE, PAGRĮSTUS SUTARTIMI, CIVILINĖS TEISĖS PAŽEIDIMU, GRIEŽTA ATSAKOMYBE AR KITAIS DALYKAIS, NETGI JEIGU „HOTELS.COM“, JOS FILIALAI IR (ARBA) JŲ ATITINKAMI PASLAUGŲ TEIKĖJAI BUVO INFORMUOTI APIE NUOSTOLIŲ TIKIMYBĘ. KADANGI KAI KURIOSE VALSTIJOSE / JURISDIKCIJOSE NELEIDŽIAMA NEPRISIIMTI ATSAKOMYBĖS ARBA JĄ APRIBOTI LOGIŠKAI IŠPLAUKIANČIŲ ARBA ATSITIKTINIŲ NUOSTOLIŲ ATVEJAIS, MINĖTOS SĄLYGOS JUMS GALI BŪTI NETAIKOMOS.
 
APSAUGOJIMAS NUO NUOSTOLIŲ
 
Jūs sutinkate ginti ir apsaugoti „Hotels.com“, jos filialus ir (arba) jų atitinkamus paslaugų teikėjus ir jų tarnautojus, direktorius, darbuotojus bei atstovus nuo bet kokių pretenzijų, ieškinių, reikalavimų, išieškojimų, nuostolių, žalos, baudų, sankcijų arba kitų bet kokios rūšies ar pobūdžio sąnaudų ar išlaidų, įskaitant (tačiau neapsiribojant) pagrįstus teisinius ir apskaitos mokesčius:
• pateiktus jūsų arba jūsų vardu, viršijant pirmiau aprašytą atsakomybę; arba
• pateiktus trečiųjų šalių ir atsiradusius dėl to, kad
◦ jūs pažeidėte šią sutartį arba čia nurodytus dokumentus; arba
◦ jūs pažeidėte kokį nors įstatymą ar trečiosios šalies teises; arba
◦ jūs naudojotės šia interneto svetaine.
 
DRAUDIMAS NAUDOTIS INTERNETO SVETAINE NETEISĖTAIS ARBA UŽDRAUSTAIS TIKSLAIS
 
Jūs galite naudotis šia interneto svetaine, jei garantuojate, jog nesinaudosite šia interneto svetaine jokiu tikslu, kuris yra neteisėtas arba draudžiamas pagal šias bendrąsias sąlygas ir pastabas.
 
NUORODOS Į TREČIŲJŲ ŠALIŲ INTERNETO SVETAINES
 
Šioje interneto svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į interneto svetaines, kurios priklauso kitoms šalims, o ne „Hotels.com“. Šios nuorodos yra pateikiamos tik Jums informuoti. „Hotels.com“ nekontroliuoja šių interneto svetainių ir nėra atsakinga už jų turinį ir už tai, kad jūs jomis naudojatės. Tai, kad „Hotels.com“ įtraukia nuorodas į šias interneto svetaines, nereiškia, kad bendrovė remia šiose interneto svetainėse pateikiamą medžiagą arba yra kaip nors susijusi su šias interneto svetaines valdančiais asmenimis.
 
PROGRAMINĖ ĮRANGA, KURIĄ GALIMA PARSISIŲSTI IŠ ŠIOS INTERNETO SVETAINĖS
 
Visa programinė įranga, kurią galima parsisiųsti iš šios interneto svetainės („programinė įranga“), yra autorių teisėmis apsaugoti „Hotels.com“, jos filialų ir (arba) jų atitinkamų paslaugų teikėjų kūriniai. Jūsų naudojimąsi programine įranga reguliuoja galutinio vartotojo licencijos sutarties sąlygos (jei tokia yra); šios sąlygos pridedamos arba įtraukiamos į programinę įrangą („Licencijos sutartis“). Jūs negalite įdiegti arba naudoti kokios nors programinės įrangos, prie kurios pridedama arba į kurią įtraukiama Licencijos sutartis, jeigu nesutinkate su Licencijos sutarties sąlygomis.
Jeigu prie kokios nors programinės įrangos nėra pridedama Licencijos sutartis, Jums, kaip vartotojui, „Hotels.com L. P.“ suteikia asmeninę neperleidžiamą licenciją naudoti programinę įrangą, kad galėtumėte peržiūrėti šios interneto svetainės informaciją ir kitaip naudotis interneto svetaine, vadovaudamiesi šiomis bendrosiomis sąlygomis (ir jokiais kitais tikslais).
Atkreipkite dėmesį, kad visa šioje interneto svetainėje esanti programinė įranga, įskaitant (tačiau neapsiribojant) HTML kodą ir „Active X“ valdiklį, priklauso „Hotels.com“, jos filialams ir (arba) jų paslaugų teikėjams ir ją saugo autorių teises reglamentuojantys įstatymai bei tarptautinių sutarčių sąlygos. Įstatymai draudžia atgaminti arba platinti programinę įrangą; pažeidus šią nuostatą, galima sulaukti griežtų civilinių ir baudžiamųjų sankcijų. Pažeidėjai užsitrauks griežčiausią atsakomybę.
 
NEAPRIBOJANT PIRMIAU IŠDĖSTYTŲ NUOSTATŲ, DRAUDŽIAMA ATGAMINTI ARBA KOPIJUOTI PROGRAMINĘ ĮRANGĄ Į KOKĮ NORS KITĄ SERVERĮ ARBA VIETĄ, SIEKIANT JĄ TOLIAU ATGAMINTI ARBA PLATINTI. JEIGU PROGRAMINEI ĮRANGAI SUTEIKIAMA GARANTIJA, TAI TIK TIEK, KIEK NUSTATYTA LICENCIJOS SUTARTIES SĄLYGOSE.
 
Jūs pripažįstate, kad programinė įranga bei prie jos pridedama dokumentacija ir (arba) techninė informacija yra reglamentuojama galiojančių JAV eksporto kontrolės įstatymų bei taisyklių. Jūs sutinkate neeksportuoti ir nepereksportuoti programinės įrangos, nei tiesiogiai, nei netiesiogiai, į jokias šalis, kurioms galioja JAV eksporto apribojimai.

Nuolaidos kodų naudojimo sąlygos
 
Nuolaidos kodus (toliau – kuponus) galima naudoti atliekant iš anksto apmokamus užsakymus viešbučiuose, išskyrus į programą neįtrauktus viešbučius, kurių sąrašas bus sudarytas atsižvelgiant į kiekvieną konkretų kuponą.
Į programą įtrauktų viešbučių sąrašas gali būti bet kada keičiamas.
Kuponų, suteikiančių nuolaidą konkrečia valiuta (pvz., 10 eurų nuolaidą), negalima panaudoti atliekant užsakymus, kurie apmokami kita valiuta.
Jeigu kuponas suteikia procentinę nuolaidą (pvz., 10 procentų nuolaidą), užsisakant kelis kambarius (t. y. atliekant vieną užsakymą užsakomi 2 kambariai arba daugiau) nuolaida taikoma tik pirmo kambario, įtraukto į užsakymą, kainai.
Informacijos apie konkrečius kuponams taikomus naudojimo apribojimus ieškokite atitinkamame su kuponu susijusiame pranešime.
Vienam užsakymui galima panaudoti tik vieną kuponą. Taikomos įprastos bendrosios užsakymo sąlygos. Užsisakyti kambarius galima atsižvelgiant į viešbučio galimybes. Kuponų negalima parduoti arba perleisti kitam asmeniui.
Naudojant kuponus atliktiems užsakymams taikomi visi mokesčiai ir rinkliavos. Šiuos mokesčius reikia sumokėti atliekant užsakymą arba pačiame viešbutyje. Jūs esate atsakingi už šių mokesčių sumokėjimą. Kuponais galima pasinaudoti tik laikantis visų pasiūlymo sąlygų ir nuostatų. Kuponų negalima iškeisti į grynuosius pinigus ar kitą atitikmenį.
Vienkartiniai kuponai laikomi visiškai panaudotais atlikus sąlygas atitinkantį užsakymą; jie negrąžinami ir nekeičiami, o panaudojus tik dalį kupono skirtumas negrąžinamas. Daugkartiniai kuponai laikomi panaudotais atsižvelgiant į konkretaus kupono bendrosiose sąlygose nurodytus apribojimus.
Panaudoto kupono nebegalima pritaikyti keičiant anksčiau atliktame užsakyme nurodytą viešnagės datą. Kuponų negalima panaudoti anksčiau atlikto užsakymo išlaidoms padengti.
Kuponais negali naudotis kelionių agentūros, susijusios su interneto svetainės „Hotels.com“ kelionių agentūrų programa.
Interneto svetainė „Hotels.com“ pasilieka teisę keisti šias naudojimo sąlygas arba bet kada atšaukti kuponų galiojimą.
 
NUOSTATOS, SĄLYGOS IR GARANTIJOS
 
Mokesčių susigrąžinimo rinkliava
 
Mokesčių susigrąžinimo rinkliava, priskaičiuojama už „Hotels.com“ specialaus interneto tarifo viešbučio sandorius, skirta susigrąžinti visus taikomus su sandoriais susijusius mokesčius (pavyzdžiui, pardavimo ir naudojimo, valdymo, kambarių mokesčius, akcizo mokestį, pridėtinės vertės mokestį ir t. t.), kuriuos „Hotels.com“ moka pardavėjams (pvz., viešbučiams ir t. t.), susijusiems su jūsų kelionės organizavimu.
„Hotels.com“ nėra pardavėjas, renkantis ir pervedantis minėtus mokesčius atitinkamoms mokesčių institucijoms. Pardavėjai pateikia visų taikomų mokesčių sąskaitą „Hotels.com“, o „Hotels.com“ perveda šiuos mokesčius tiesiogiai pardavėjams. „Hotels.com“ nėra pardavėjas, dirbantis kartu ir susijęs su pardavėjais, per kuriuos mes užsakome arba rezervuojame vietas savo klientų kelionėms.
Apmokestinimas ir atitinkamas mokesčio dydis gerokai skiriasi pagal vietovę. Faktinių „Hotels.com“ mokesčių sąnaudų, mokamų pardavėjams, dydis gali nesutapti su mokesčių susigrąžinimo rinkliavos dydžiu – tai priklauso nuo mokesčių tarifų, apmokestinimo ir pan., galiojančių tuo metu, kai klientas faktiškai naudojasi viešbučiu, automobiliu ir t. t.
 
Aptarnavimo mokestis
 
Sumokėti aptarnavimo mokesčiai yra panaudojami jūsų kelionės užsakymui apdoroti ir nėra grąžinami. Jų dydis priklauso nuo viešbučio užsakymo kainos ir tipo.
 
INFORMACIJA APIE APMOKĖJIMĄ INTERNETU IŠ KARTO ARBA VĖLIAU VIEŠBUTYJE
 
Viešnagių kai kuriuose viešbučiuose užsakymus galite apmokėti internetu iš karto arba vėliau, atvykę į viešbutį. Jei pasirinksite mokėti internetu iš karto, jums bus paskaičiuota mokesčio suma, kurią turėsite sumokėti iš karto pasirinkta valiuta. Įmonė, priimanti mokėjimą ir nuskaičiuojanti mokesčio sumą nuo kredito kortelės, bus: (1) „Travel Partner Exchange“ ar kita „Hotels.com“ įmonių, veiklą vykdančių kaip „Hotels.com“, grupės narė, kuri tokį mokėjimą ima kelionės paslaugų teikėjo vardu, arba (2) tiesiog kelionės paslaugų teikėjas. „TPX“ yra „Travel Partner Exchange S.L.“, kurios registruotoji buveinė yra įsikūrusi adresu Paseo Milicias de Garachico 1, Edificio Hamilton, oficina 79 38002, Santa Cruz de Tererife Islas Canarias, Ispanija.

Pasirinkus mokėti vėliau / apgyvendinimo įstaigoje, viešnagės kaina bus apskaičiuota atitinkamos apgyvendinimo įstaigos vietos valiuta. Pasirinkus mokėti vėliau / apgyvendinimo įstaigoje ir neatvykus viešnagėn arba atšaukus užsakymą, apgyvendinimo įstaiga gali pritaikyti neatvykimo arba atšaukimo mokestį (tiksli informacija bus nurodyta užsakymo metu). Tokiu atveju apgyvendinimo įstaiga, bendrovė „Hotels.com“ arba bet kuri „Hotels.com“ bendrovių grupės narė nuskaitys jį apgyvendinimo įstaigos vietos valiuta. Mokesčių tarifai ir užsienio valiutų kursai užsakant ir apsistojant gali keistis. Jūs turite pateikti informaciją apie savo mokėjimo kortelę; dažnai tiekėjas arba „Hotels.com“ tikrina: (i) mokėjimo kortelės galiojimo terminą (kai nuskaičiuojama minimali suma, kuri arba grąžinama po kelių dienų, arba atimama iš galutinio mokėjimo tiekėjui) ir (ii) pinigų buvimą mokėjimo kortelėje (kurį patvirtina kredito kortelę išdavęs bankas). „Hotels.com“ pasilieka teisę atšaukti užsakymą, jei laiku negauna viso mokėjimo (žr. tiekėjo taisykles ir ribojimus).

Dauguma bankų ir kredito kortelių bendrovių sąskaitos turėtojui taiko finansinės operacijos mokestį tuo atveju, jeigu kredito kortelės emitentas ir pardavėjas (kurį nurodo kredito kortelės prekės ženklas (pvz., „Visa“, „MasterCard“, „American Express“) yra skirtingose šalyse. Valiutos keitimo kursą, jei taikoma, taip pat finansinės operacijos mokesčio dydį nustato tik bankas arba kita finansinę operaciją vykdanti įstaiga. Kredito kortelės emitentas taikomus mokesčius gali nuskaityti nuo kredito kortelės turėtojo sąskaitos. Vadinasi, jūsų kredito ar debeto kortelės ataskaitoje nurodyta suma gali skirtis nuo interneto svetainės mokėjimo informacijos suvestinės puslapyje nurodytos sumos. Kilus klausimų dėl užsakymui taikomų mokesčių arba valiutos keitimo kurso, kreipkitės į savo banką.
Pripažįstate, kad „Hotels.com“, kaip tarpininkė vykdydama jūsų užsakymą, iš anksto susitaria su viešbučių paslaugų teikėjais dėl tam tikrų kambarių kainų. Taip pat pripažįstate, kad „Hotels.com“, kaip tarpininkė vykdydama jūsų užsakymą, teikia jums paslaugas už atlygį (toliau – tarpininkavimo mokestis). Interneto svetainėje nurodytą kambario kainą sudaro iš anksto sutarta kambario kaina, taikoma kambariams, kuriuos jūsų vardu užsakė „Hotels.com“, ir tarpininkavimo mokestis, skirtas atlyginti „Hotels.com“ už paslaugas. Įgaliojate „Hotels.com“ atlikti užsakymą už bendrą užsakymo kainą, kurią sudaro interneto svetainėje nurodyta kambario kaina, surenkami mokesčiai, paslaugų mokestis ir, jei taikoma, mokesčiai už „Hotels.com“ paslaugas. Sutinkate, kad „Hotels.com“ iš jūsų kredito kortelės nurašytų visą užsakymo kainos sumą. Pateikdami prašymą dėl užsakymo įgaliojate „Hotels.com“, įskaitant „Travelscape, LLC“ arba „Travel Partner Exchange, S.L.“ (TPX), atlikti viešbučio užsakymą jūsų vardu, taip pat įgaliojate tartis dėl mokėjimų tvarkos su viešbučių paslaugų teikėjais.

KAINOS
 
Viešnagės užsakymo kaina bus tokia pati, kokia nurodoma interneto svetainėje, išskyrus akivaizdžios klaidos atvejus. Kainos gali būti bet kada keičiamos, tačiau keitimai nepaveiks jau priimtų užsakymų. Nepaisant „Hotels.com“ pastangų, kai kurių viešnagių užsakymo paslaugų kainos gali būti klaidingai nurodytos interneto svetainėje. „HOTELS.COM“ AIŠKIAI PASILIEKA TEISĘ TAISYTI INTERNETO SVETAINĖJE APTIKTAS KAINŲ KLAIDAS IR (ARBA) LAUKIANČIUS UŽSAKYMUS, ATLIKTUS NAUDOJANT KLAIDINGAS KAINAS. TOKIU ATVEJU, JEI ĮMANOMA, SUTEIKSIME JUMS GALIMYBĘ IŠSAUGOTI JŪSŲ LAUKIANTĮ UŽSAKYMĄ UŽ TEISINGĄ KAINĄ ARBA ATŠAUKSIME JŪSŲ UŽSAKYMĄ NETAIKYDAMI BAUDOS. „Hotels.com“ nėra įpareigota teikti kelionių užsakymo paslaugų už neteisingą (mažesnę) kainą, net jei jums yra išsiųstas užsakymo patvirtinimas.
 
KAIP SVETAINĖJE „HOTELS.COM“ PATEIKIAMI PRODUKTAI IR PASLAUGOS

Svetainėje „Hotels.com“ siūloma daugybė būdų, kaip tikslingai ieškoti ir rasti tinkamiausius viešbučius. Naudojantis parinkties „Rikiuoti“ nuostatomis, paieškos rezultatus galima rikiuoti pagal pageidavimą – kainą, įvertinimą ar kitus kriterijus. Naudojant ir parinktį „Filtruoti“, galima pagal poreikį įtraukti arba pašalinti įvairius papildomus kriterijus. Nepasirinkus konkretaus rikiavimo kriterijaus, prie paieškos rezultatų, atsižvelgiant į toliau nurodytus veiksnius, svetainėje „Hotels.com“ bus automatiškai rodomi keli svarbiausi.
Pagal numatytąją tvarką („Populiariausi“) rezultatai rikiuojami pradedant labiausiai atitinkančiu paieškos kriterijus, taip siekiant užtikrinti, kad tinkamiausią apgyvendinimo įstaigą pavyktų rasti kuo greičiau. Atitiktis nustatoma pagal tokius veiksnius, kaip antai apgyvendinimo įstaigos vieta, įvertinimas, populiarumas (kuris matuojamas pagal užsakymų mūsų svetainėse skaičių), kokybė, kainos konkurencingumas ir laisvų kambarių skaičius – visa tai ir skiria panašias paieškos kriterijus atitinkančias apgyvendinimo įstaigas. Tai, kiek apgyvendinimo įstaiga moka mums už užsakymus, atliktus mūsų svetainėse, taip pat lemia, kurioje eilės vietoje ji rodoma palyginti su kitomis. Pasirinkus rikiavimo kriterijus, pavyzdžiui, kainą arba žvaigždučių skaičių, visos panašios apgyvendinimo įstaigos išdėstomos eilės tvarka, atsižvelgiant į anksčiau minėtus veiksnius.
Kadangi „Hotels.com“ nuolat siekia gerinti teikiamų paslaugų kokybę ir užtikrinti kuo didesnį vartotojų pasitenkinimą, retkarčiais bus išbandomi vis nauji numatytosios rikiavimo tvarkos algoritmai.

KEITIMAS ARBA ATŠAUKIMAS
 
Galite keisti arba atšaukti viešbučių užsakymus internetu, prisijungę prie „Hotels.com“ paskyros ir pasirinkę savo užsakymus, siųsdami el. laišką adresu klientuaptarnavimas@hotels.com arba paskambinę mums telefonu 8 800 31320.
Be papildomo „Hotels.com“ mokesčio galite keisti svečio vardą, lovos tipą, informaciją apie rūkymą, išskirtinius pageidavimus, pritaikymo neįgaliesiems poreikius, kambario tipą, svečių skaičių ir viešnagės datas. Apgyvendinimo paslaugos teikėjai gali taikyti kitus keitimo ir (arba) atšaukimo mokesčius. Mokesčiai priklauso nuo užsakymo; išsamią informaciją rasite patvirtinamajame el. laiške.
Jūs sutinkate sumokėti visus paslaugos teikėjo taikomus keitimo ar atšaukimo mokesčius. Tam tikrais atvejais kai kurie viešbučiai nesuteikia galimybės keisti ar atšaukti įvykdyto užsakymo. Tai nurodyta viešbučio užsakymo taisyklėse ir apribojimuose. Jūs sutinkate be išimčių laikytis iš anksto apmokėtino viešbučio užsakymo sąlygų ir nuostatų.
Neturite automatinės atšaukimo teisės, nebent viešbutis suteikia tokią teisę pagal konkrečias savo taisykles ir apribojimus, nurodytus prieš užsakant. Jeigu viešbutis negalės įvykdyti jūsų užsakymo, „Hotels.com“ nebus atsakinga už jokias su perkėlimu susijusias išlaidas.
Jeigu neatvyksite pirmajai užsakytai nakvynei, bet planuojate atvykti ir pasinaudoti kitomis užsakytomis nakvynėmis, turite patvirtinti užsakymą per „Hotels.com“ ne vėliau nei pradinę atvykimo datą, kad nebūtų atšauktas visas jūsų užsakymas. Jei nepatvirtinsite užsakymo pakeitimų per „Hotels.com“, visas užsakymas gali būti atšauktas, o pinigai gali būti grąžinami tik pagal konkretaus viešbučio taisykles ir apribojimus, kaip buvo nurodyta užsisakant.
 Šių bendrųjų sąlygų negali keisti joks neįgaliotas asmuo, įskaitant „Hotels.com“ darbuotojus.
Europos Komisijos įsteigtą elektroninio ginčų sprendimo platformą rasite adresu http://ec.europa.eu/odr.
 
Lojalumo programos „Hotels.com
® Rewards“ bendrosios sąlygos
 
„Hotels.com
® Rewards“ yra „Hotels.com“ lojalumo programa (toliau – Programa). Už kiekvieną programoje „Hotels.com® Rewards“ dalyvaujančioje apgyvendinimo įstaigoje užsakytą ir panaudotą viešnagę skiriamas vienas antspaudėlis (toliau – Antspaudėlis). Surinkus 10 Antspaudėlių, suteikiama 1 premijinė nakvynė. Į šios premijinės nakvynės (toliau – Premijinės nakvynės) kainą mokesčiai ir rinkliavos neįskaičiuoti; juos reikia sumokėti panaudojant Premijinę nakvynę. Be to, (mobiliojoje) interneto svetainėje taikomas Premijinės nakvynės panaudojimo mokestis; jis netaikomas mobiliojoje programėlėje.

Užsakymai atliktini internetu arba per mobiliąją programėlę. Antspaudėlius galima kaupti arba Premijinę nakvynę panaudoti tik užsisakant viešnagę lojalumo programoje „Hotels.com® Rewards“ dalyvaujančiose apgyvendinimo įstaigose.
Programoje gali dalyvauti ne jaunesni kaip 18 metų asmenys, užsiregistravę svetainėje „Hotels.com“ su galiojančiu el. pašto adresu ir prisijungę prie Programos. Įmonės, asociacijos ar kitos grupės prisijungti negali. „Expedia, Inc.“ darbuotojai negali kaupti Antspaudėlių ar gauti Premijinių nakvynių, jeigu viešnages užsisako per programą B.E.S.T. arba naudojasi darbuotojams suteikiama nuolaida. Jeigu „Expedia, Inc.“ darbuotojai viešnages užsisako nesinaudodami jiems suteikiamomis nuolaidomis, jie gali kaupti „Hotels.com
® Rewards“ Antspaudėlius ir Premijines nakvynes.
 
Antspaudėlių rinkimas
 
Už kiekvieną nakvynę lojalumo programoje „Hotels.com® Rewards“ dalyvaujančiose apgyvendinimo įstaigose skiriama po 1 Antspaudėlį. Surinkus 10 Antspaudėlių suteikiama 1 Premijinė nakvynė. Užsisakant viešnagę internetu ir mūsų mobiliojoje programėlėje, reikia būti prisijungus prie savo „Hotels.com“ paskyros, į kurią po viešnagės pridedami pelnyti Antspaudėliai. Užsisakant viešnagę telefonu, reikia nurodyti paskyros, į kurią įtraukti Antspaudėlius, el. pašto adresą. Antspaudėlius gali pelnyti tik lojalumo programos „Hotels.com
® Rewards“ nariai. Kiti į tą patį užsakymą įtraukti svečiai Antspaudėlių nepelno. Antspaudėliai taip pat neskiriami už viešbučių užsakymus, atliktus iki prisijungiant prie Programos.
Visus pelnyti Antspaudėliai į paskyrą įtraukiami per 72 valandas po išvykimo iš lojalumo programoje „Hotels.com® Rewards“ dalyvaujančios apgyvendinimo įstaigos. Jeigu Antspaudėliai kaupiami, bet vėliau paaiškėja, kad viešnagė viešbutyje nebuvo užbaigta (toliau – Negaliojantys antspaudėliai), bendrovė „Hotels.com“ pasilieka sau teisę pašalinti šiuos Negaliojančius antspaudėlius iš paskyros. Taip gali nutikti atšaukus užsakymą arba neatvykus į viešbutį, o dėl to Antspaudėliai tampa negaliojantys. Negaliojantys antspaudėliai nepriskaičiuojami prie 10 Antspaudėlių, reikalingų Premijinei nakvynei gauti.
Bet kuriuo metu, prisijungus prie „Hotels.com“ paskyros, paleidus programėlę arba paskambinus į skambučių centrą, galima sužinoti, kiek Antspaudėlių yra sukaupta paskyroje. Ar paskyra teisinga, atsako vartotojas. Jeigu turimų Antspaudėlių skaičius atrodo netinkamas, „Hotels.com“ patikrins. Jeigu yra negaliojančių užsakymų, kaip minėta anksčiau, jie bus pašalinti iš paskyros.
Papildant anksčiau pateiktą informaciją, Antspaudėliai neskiriami už:
1)    užsakymus, pateiktus „Hotels.com“ atstovo interneto svetainėje;
2)    užsakymus, pateiktus iki prisijungiant prie Programos;
3)    kelionių paketus, t. y. viešbutį ir skrydį;
4)    kai kuriuos užsakymus, pateiktus naudojant nuolaidų kuponą, čekį ar kodą – turite patikrinti kiekvieno iš jų sąlygas;
5)    užsakymus, pateiktus skiltyje „Grupėms“;
6)    užsakymus, kurie nieko nekainuoja, t. y. nemokamus.
 
Premijinių nakvynių panaudojimas
 
Surinkus 10 Antspaudėlių, suteikiama 1 Premijinė nakvynė, kurią galima panaudoti bet kurioje lojalumo programoje „Hotels.com
® Rewards“ dalyvaujančioje a. Premijinę nakvynę galima panaudoti užsisakant viešnagę internetu arba per mobiliąją programėlę.
Maksimali Premijinės nakvynės vertė priklauso nuo nakvynių, už kurias skirta 10 Antspaudėlių (jeigu jų galiojimas nesibaigė), vertės. Ši vertė lygi vidutinei ankstesnių nakvynių kainai, neįskaitant mokesčių ir rinkliavų. Jeigu viešnagė užsakyta už slaptąją kainą (apibūdintą toliau), skaičiuojant bus taikoma ji, o ne įprasta kaina. Reikia sumokėti mokesčius, rinkliavas, maitinimo ir kitas su Premijine nakvyne susijusias išlaidas. Užsisakant Premijinę nakvynę (mobiliojoje) svetainėje, taip pat reikia sumokėti jos panaudojimo mokestį. Užsisakant Premijinę nakvynę per mobiliąją programėlę, jos panaudojimo mokestis netaikomas.
Jeigu kaupiant 10 antspaudėlių buvo atsiskaitoma skirtingomis valiutomis, kiekvieno Antspaudėlio vertė bus apskaičiuojama tos šalies, kurioje užsiregistruota Programoje, valiuta.
Premijinei nakvynei taikomos visos atitinkamos bendrosios sąlygos. Panaudojant Premijinę nakvynę, Antspaudėlis neskiriamas. Antspaudėliai neturi piniginės vertės, tad jų negalima iškeisti į grynuosius pinigus.
Jeigu Premijinė nakvynė panaudojama užsisakant viešnagę, kurios vertė mažesnė nei maksimali Premijinės nakvynės vertė, skirtumas grynaisiais pinigais, kreditu ar kitu būdu negrąžinamas. Premijinę nakvynę galima panaudoti viešnagei, kainuojančiai daugiau nei maksimali Premijinės nakvynės vertė; reikia tik padengti skirtumą.
Turint kelias panaudotinas Premijines nakvynes, galima pasirinkti, kurio užsakymo metu jas panaudoti. Panaudojant kelias Premijines nakvynes vieno užsakymo metu, taikytinas kiekvienos Premijinės nakvynės panaudojimo mokestis. Premijinės nakvynės negalima derinti su kitais pasiūlymais, nuolaidos kuponais, čekiais ar kodais, nebent kiekvieno iš jų sąlygose nurodyta kitaip. Tai reiškia, kad užsisakius viešnagę ir panaudojus Premijinę nakvynę, papildomos nuolaidos užsakymui netaikytinos.
Jeigu Premijinė nakvynė panaudojama užsisakant kelių dienų viešnagę, Premijinės nakvynės vertė automatiškai pritaikoma brangiausiai to užsakymo nakvynei, neviršijant maksimalios jos vertės.
Premijinėms nakvynėms taikomos visos atšaukimo taisyklės, kurias bendrovei „Hotels.com“ perdavė apgyvendinimo įstaigos. Atšaukus Premijinę nakvynę, už kurią sumokėjus įprastai ir paskui atšaukus būtų grąžinti pinigai, ji grąžinama į paskyrą, taip pat grąžinant jos panaudojimo mokestį. Atšaukus Premijinę nakvynę, už kurią sumokėjus įprastai ir paskui atšaukus būtų grąžinta 1–99 proc. sumos, ji į paskyrą negrąžinama, o panaudojimo mokestis grąžinamas atsižvelgiant į atitinkamos apgyvendinimo įstaigos užsakymų keitimo ir (arba) atšaukimo taisykles. Atšaukus Premijinę nakvynę, už kurią sumokėjus įprastai ir paskui atšaukus pinigai nebūtų grąžinti, ji į paskyrą negrąžinama, taip pat negrąžinamas ir jos panaudojimo mokestis.
Norint pakeisti užsakymo, kurį atliekant panaudota Premijinė nakvynė, datas, jį reikia atšaukti, palaukti, kol Premijinė nakvynė bus grąžinta į paskyrą, tada atlikti kitą ir iš naujo panaudoti Premijinę nakvynę.
 
„Hotels.com® Rewards“ narystės pakopos
 
Programą sudaro 3 pakopos: „Hotels.com® Rewards“, „Hotels.com® Rewards Silver“ ir „Hotels.com® Rewards Gold“. Prisijungsite kaip „Hotels.com® Rewards“ narys. Kai per narystės metus surinksite nuo 10 iki 29 Antspaudėlių, įgysite „Hotels.com® Rewards Silver“ narystę. Kai per narystės metus surinksite 30 ir daugiau Antspaudėlių, pasieksite „Hotels.com® Rewards Gold“ narystės pakopą. Narystės metai tęsiasi vienerius metus nuo tos dienos, kai pirmą kartą sukūrėte paskyrą, ir kiekvienus metus po to.
„Silver“ ir „Gold“ nariai turi specialų telefono numerį, kuriuo gali skambinti visą parą norėdami pateikti arba aptarti užsakymus. Be to, yra ir kitų privalumų, pvz., galimybė pasiekti išankstinio išpardavimo pasiūlymus ir gauti kitų išskirtinių pasiūlymų. Jais galėsite pradėti naudotis ne vėliau kaip po 2 savaičių gavę „Silver“ arba „Gold“ narystę ir toliau naudotis šiuos ir kitus narystės metus. Jei nesurinksite pakankamai Antspaudėlių, kad liktumėte „Silver“ arba „Gold“ nariu, kitiems narystės metams perkelsime jus pakopa žemiau.
 
Pakeitimai ir nutraukimas
 
Sukaupti Antspaudėliai nenustoja galioti, jeigu paskyra aktyvi bent kartą per 12 mėnesių. Tai reiškia, kad tuo laikotarpiu reikia pelnyti Antspaudėlį arba panaudoti Premijinę nakvynę – tada galiojimo terminas pratęsiamas dar 12 mėnesių. Jeigu per 12 mėnesių laikotarpį nepelnoma nė vieno Antspaudėlio arba nepanaudojama nė viena Premijinė nakvynė, Antspaudėlių galiojimo terminas baigiasi ir paskyra išjungiama. Tokiu atveju Antspaudėliai iš naujo neskiriami.
Sužinoti, kada baigiasi sukauptų Antspaudėlių galiojimo terminas, galima prisijungus prie paskyros.
Bendrovė „Hotels.com“ bet kuriuo metu, įspėjusi arba neįspėjusi, gali pakeisti šias bendrąsias sąlygas, įskaitant Antspaudėlių kaupimo taisykles, skirtingas narystės pakopas, atitikties joms reikalavimus ir susijusias privilegijas, Premijinių nakvynių panaudojimo taisykles, lojalumo programoje dalyvaujančių apgyvendinimo įstaigų sąrašą ir maksimalią Premijinės nakvynės vertę. Apie šiuos pakeitimus jums bus pranešta el. paštu arba interneto svetainėje „Hotels.com“, todėl derėtų reguliariai tikrinti savo paskyrą.
Nėra lojalumo programos „Hotels.com
® Rewards“ pabaigos datos; ji tęsis, kol bus nutraukta, o tai gali nutikti bet kuriuo metu. Nutraukus Programą, visas paskyroje turimas Premijines nakvynes reikės panaudoti per 30 dienų nuo pranešimo apie nutraukimą dienos. Po tos datos nepanaudotos Premijinės nakvynės bus panaikintos ir už jas nebus kompensuota.
Toliau kaupdamas Antspaudėlius ir naudodamas Premijines nakvynes pagal lojalumo programą „Hotels.com
® Rewards“, vartotojas sutinka su visais šių bendrųjų sąlygų pakeitimais. Jis yra atsakingas už tai, kad gautų informaciją apie naujausius galimus pakeitimus. Naujausia versija visada bus pateikiama interneto svetainėje „Hotels.com“.
 
„Hotels.com
® Rewards“ bendrosios sąlygos
 
Pasiliekame teisę nutraukti jūsų narystę, jeigu užsiimsite apgaulinga veikla arba lojalumo programą naudosite tokiu būdu, kuris nesuderinamas su šiomis bendrosiomis sąlygomis, federaliniais arba valstybės įstatymais, reglamentais, statutais ar nutarimais. Jei nutrauksime jūsų narystę, galite prarasti sukauptus Antspaudėlius ir privilegijas. Taip pat turime teisę, jei reikia, imtis atitinkamų administracinių ir (arba) teisinių veiksmų, įskaitant baudžiamąjį procesą.
Kol esate užsiregistravę lojalumo programoje „Hotels.com® Rewards“, galime pranešti jums apie jūsų paskyros atnaujinimą ar operacijas el. paštu. Bet kada galime atsiimti jūsų sukauptus Antspaudėlius. Sukauptų Antspaudėlių negalite parduoti, perduoti ar panaudoti kartu su kito nario Antspaudėliais. Nario mirties atveju Atnspaudėliai nėra perduodami kaip šeiminių ryšių objektas ar kitais įstatymo apibrėžtais būdais. Sutinkate, kad visi ginčai, pretenzijos ir tokių veiksmų priežastys bus nagrinėjami atskirai, nesiremiant jokiais kolektyviniais ieškiniais ir išimtinai tik atitinkamame Lietuvos Respublikos teisme.
Jeigu turite klausimų apie šias bendrąsias sąlygas arba jūsų teises ir įsipareigojimus, jie bus sprendžiami ir aiškinami remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.
Ten, kur šią Programą draudžia įstatymai, ji laikoma negaliojančia. Jei mums nepavyktų užtikrinti šių bendrųjų sąlygų vykdymo, tai neatleidžia mūsų nuo įsipareigojimo jas vykdyti. Mūsų sprendimai, susiję su visais klausimais ar ginčais dėl Programos, yra galutiniai.
Narystės lojalumo programoje „Hotels.com® Rewards“ statusą „Gold“ ir „Silver“ turinčio nario privilegijos
Apsistoję atrinktose apgyvendinimo įstaigose, lojalumo programos „Hotels.com® Rewards“ statusą „Silver“ ir „Gold“ turintys nariai gali gauti tam tikrų patogumų. Teisė į patogumus suteikiama atsižvelgiant į lojalumo programos „Hotels.com® Rewards“ statusą atliekant užsakymą. Tokie patogumai sutaps su nurodytais apgyvendinimo įstaigos sąraše atliekant užsakymą. Priklausomai nuo apgyvendinimo įstaigos, kambario tipo, užimtumo ir kelionės datų, patogumai gali skirtis. Jie bet kada gali būti keičiami. Gali būti taikoma mažiausia galima viešnagės trukmė.

„VIP Access“ apgyvendinimo įstaigos
Apsistoję „VIP Access“ apgyvendinimo įstaigose, lojalumo programos „Hotels.com® Rewards“ statusą „Silver“ ir „Gold“ turintys nariai gali gauti išskirtinių patogumų. Teisė į patogumus suteikiama atsižvelgiant į lojalumo programos „Hotels.com® Rewards“ statusą atliekant užsakymą. Tokie patogumai sutaps su nurodytais apgyvendinimo įstaigos sąraše atliekant užsakymą. Kiekvienos apgyvendinimo įstaigos patogumai gali skirtis, jie bet kada gali būti keičiami.
Į „VIP Access“ apgyvendinimo įstaigų tinklo programą įtrauktos apgyvendinimo įstaigos, siūlančios privalumų, bet kada gali būti keičiamos nepranešus. Patogumai yra skirti pagrindinės paskyros savininkui, todėl papildomiems keliautojams, kurių viešnagė užsakyta per „Silver“ arba „Gold“ nario paskyrą, jie bus suteikti tik apgyvendinimo įstaigos nuožiūra ir priklausomai nuo jos užimtumo. Apsistoję „VIP Access“ apgyvendinimo įstaigose, „Silver“ ir „Gold“ nariai gali užtikrintai nemokamai naudotis belaidžiu interneto ryšiu. Tai yra standartinis belaidis interneto ryšys. Aukščiausios klasės belaidis interneto ryšys gali būti mokamas. Ši paslauga bet kada gali būti keičiama.
Atvykę į programą įtrauktas „VIP Access“ apgyvendinimo įstaigas, „Gold“ nariai gali pasikeisti kambarius į geresnius, tačiau tai priklauso nuo įstaigos užimtumo. Ar turėsite galimybę pasikeisti kambarį į geresnį, priklauso nuo lojalumo programos „Hotels.com® Rewards“ statuso atliekant užsakymą. „VIP Access“ apgyvendinimo įstaigoje apsistojusiam pagrindinės paskyros savininkui bus suteikta galimybė pasikeisti kambarį į geresnį, o per „Silver“ arba „Gold“ nario paskyrą užsakytiems papildomiems kambariams ši paslauga bus suteikta tik apgyvendinimo įstaigos nuožiūra ir priklausomai nuo jos užimtumo. Keičiant kambarius į geresnius, didesnės vertės ar geresnės kokybės kategorijai priskiriamas kambarys gali būti suteiktas nemokamai. Keliautojams gali būti suteikta galimybė vietoj pakeitimo į geresnį kambarį pasirinkti pageidaujamą aukštą ar pageidaujamą vietą aukšte, pvz., toliau nuo lifto ar ledo aparato. Kambario pakeitimo į geresnį rezervuoti negalima.
Į programą įtrauktas „VIP Access“ apgyvendinimo įstaigas atvykusiems „Gold“ nariams gali būti suteikta ankstyvo atvykimo ir vėlaus išvykimo galimybė (priklauso nuo apgyvendinimo įstaigos užimtumo). Ankstyvo atvykimo ir vėlaus išvykimo galimybė suteikiama atsižvelgiant į lojalumo programos „Hotels.com® Rewards“ statusą atliekant užsakymą. Ankstyvo atvykimo ir vėlaus išvykimo galimybė yra skirta pagrindinės paskyros savininkui, todėl papildomi keliautojai, kurių užsakymas pateiktas per „Silver“ arba „Gold“ nario paskyrą, ja galės pasinaudoti tik apgyvendinimo įstaigos nuožiūra ir priklausomai nuo jos užimtumo.

 
SLAPTOSIOS KAINOS
 
Hotels.com slaptosios kainos (toliau – Slaptosios kainos) galioja toliau nurodytiems klientams:
•    „Hotels.com® Rewards“ nariams;
•    naudotojams, kurie interneto svetainėje atrakina Slaptąsias kainas užsiprenumeravę „Hotels.com“ el. laiškus; ir
•    mobiliosios programėlės naudotojams (kaip apibūdinta šiose bendrosiose sąlygose).

„Hotels.com® Rewards“ nariai. Jeigu naršote interneto svetainėje prisijungę prie „Hotels.com“ paskyros, atrinktų viešbučių Slaptosios kainos jums bus automatiškai rodomos, kai rodomas reklaminis skydelis „Jūsų slaptoji kaina“.

El. laiškų prenumeratoriai. Jeigu naršote interneto svetainėje neprisijungę kaip „Hotels.com® Rewards“ nariai, vis tiek galite atrakinti Slaptąsias kainas užsiprenumeravę „Hotels.com“ el. laiškus. Spustelėkite „Atrakinti dabar“, kai Slaptosios kainos minimos jūsų viešbučių paieškos rezultatuose, ir įveskite el. pašto adresą, kad tai padarytumėte. Tada jūsų paieškos rezultatuose atrinktų viešbučių Slaptosios kainos bus rodomos, kai bus rodomas reklaminis skydelis „Jūsų slaptoji kaina“. Jeigu el. laiškus užsiprenumeravote anksčiau, gali būti, kad jus prisiminsime (tai priklauso nuo naršyklės nuostatų ir to, kiek laiko esate juos užsiprenumeravę) ir Slaptosios kainos jau bus rodomos. Pateikdami savo el. pašto adresą sutinkate gauti puikius pasiūlymus ir pranešimus apie išpardavimus el. paštu, tačiau galite bet kada atsisakyti prenumeratos spustelėdami nuorodą „Atsisakyti prenumeratos“ viename iš mūsų el. laiškų. Jeigu atsisakysite prenumeratos, prarasite prieigą prie Slaptųjų kainų šiuo būdu, nebent vėl ją atnaujinsite.

Mobiliosios programėlės naudotojai. Jeigu naudojate mobiliąją programėlę, atrinktų viešbučių Slaptosios kainos jums rodomos automatiškai, kai rodomas reklaminis skydelis „Jūsų slaptoji kaina“. Mobiliosios programėlės naudotojai nematys Slaptųjų kainų lankydamiesi interneto svetainėje per kitas platformas, nebent jie būtų prisijungę kaip „Hotels.com® Rewards“ nariai arba užsiprenumeravę „Hotels.com“ el. laiškus.
Slaptųjų kainų bendrosios sąlygos
Slaptosios kainos taikomos tik atrinktiems viešbučiams tam tikromis dienomis. Slaptosios kainos ieškant viešbučių rodomos, tik jeigu jos taikomos.
Kai slaptoji kaina rodoma prie perbrauktos kainos (pvz., „150 Eur 100 Eur“), perbraukta kaina yra įprasta viešbučio kaina interneto svetainėje „Hotels.com“ be jokios kitos pritaikytos nuolaidos.
Slaptosioms kainoms taip pat taikoma šių bendrųjų sąlygų dalis „Kainos“. Slaptosios kainos gali būti bet kada keičiamos, tačiau pakeitimai nepaveiks jau atliktų užsakymų.
 
„Hotels.com® Rewards“ bendrosios sąlygos
 
„Hotels.com“ pasilieką teisę nutraukti bet kokio asmens, užsiimančio apgaulinga veikla arba naudojančio Programą tokiu būdu, kuris nesuderinamas su šiomis „Hotels.com® Rewards“ ir „Hotels.com“ bendrosiomis sąlygomis arba bet kokiais federaliniais ar valstybės įstatymais, statutais ar nutarimais, dalyvavimo teisę. Nutraukus dalyvavimo teisę gali būti prarasti visi sukaupti lojalumo taškai ir privilegijos. Nutraukusi dalyvavimo teisę, „Hotels.com“ turi teisę savo nuožiūra taip pat imtis atitinkamų administracinių ir (arba) teisinių veiksmų, įskaitant baudžiamąjį procesą, jei mano tai esant reikalinga. Kol dalyvaujate lojalumo programoje „Hotels.com® Rewards“, galime pranešti jums apie jūsų paskyros atnaujinimą ar operacijas el. paštu. Lojalumo taškai nėra jokio dalyvio nuosavybė ir „Hotels.com“ gali bet kuriuo metu juos panaikinti, kaip nurodyta toliau. Lojalumo taškai negali būti parduodami, perduodami, jungiami su bet kurio kito nario paskyra ar priskiriami, be to, mirties atveju nėra perduodami kaip šeiminių ryšių objektas ar kitais įstatymo apibrėžtais būdais. Išskyrus atvejus, kai tai draudžiama, jūs sutinkate, kad visi su Programa susiję ginčai, pretenzijos ir pagrindai pateikti ieškinį teisme būtų sprendžiami atskirai, nesiremiant jokiais kolektyviniais ieškiniais ir išimtinai tik atitinkamame teisme, kuris yra Teksaso valstijos Dalaso apygardoje. Visi klausimai, susiję su šių „Hotels.com® Rewards“ bendrųjų sąlygų sudarymu, galiojimu, aiškinimu ir taikymu, jūsų arba „Hotels.com“ teisėmis ir įsipareigojimais šioje Programoje, bus sprendžiami ir aiškinami remiantis Teksaso valstijos įstatymais, neteikiant galimybės rinktis įstatymo ar įstatymų konflikto (tiek Teksaso valstijos, tiek bet kurios kitos jurisdikcijos), kuris taptų pagrindu taikyti bet kurios kitos jurisdikcijos, nei Teksaso valstija, įstatymus.
Ten, kur šią Programą draudžia įstatymai, ji laikoma negaliojančia. „Hotels.com“ negalėjimas pritaikyti vienos kurios šių „Hotels.com® Rewards“ bendrųjų sąlygų nebus laikomas atsisakymu laikytis šios ar bet kurios kitos sąlygos. „Hotels.com“ sprendimai, susiję su visais klausimais ar ginčais dėl Programos tinkamumo, lojalumo taškų gavimo, panaudojimo arba „Hotels.com® Rewards“ bendrųjų sąlygų laikymosi iš jūsų pusės, yra galutiniai.
 
PROGRAMOS „GARANTUOTA KAINA“ SĄLYGOS
 
Programa „Garantuota kaina“. Jeigu likus dienai iki viešnagės, 23.59 val. (vietos laiku) „Hotels.com“ arba kitoje interneto svetainėje rasite mažesnę kainą, mes grąžinsime skirtumą. Ši garantija netaikoma kelionių paketams; taikomos kitos bendrosios sąlygos, kaip nurodyta toliau.

Prašymo pateikimas

Dėl užsakymų, kai pinigai negrąžinami

„Hotels.com” kainos skirtumą jums grąžins suteikdama ją atitinkantį nuolaidos kuponą. Jį galėsite panaudoti kitiems užsakymams interneto svetainėje „Hotels.com“. Turite susisiekti su klientų aptarnavimo centru arba pateikti prašymą naudodami internetinę garantuotos kainos pritaikymo formą ne vėliau kaip likus dienai iki viešnagės, iki 23.59 val. (vietos laiku). Kai susisieksite su mumis, mūsų klientų aptarnavimo atstovai turi patvirtinti, kad užsakymas mažesne kaina dar yra galimas.

Dėl užsakymų, kai pinigai grąžinami

Mažesnę kainą radote interneto svetainėje „Hotels.com“. Galite paskambinti į klientų aptarnavimo centrą ne vėliau kaip likus dienai iki viešnagės, iki 23.59 val. (vietos laiku), arba, prisijungę prie savo „Hotels.com“ paskyros, skiltyje „Jūsų užsakymai“ atšaukti užsakymą ir internetu iš naujo užsisakyti pigesnį kambarį. Jei skambinate mums, mūsų klientų aptarnavimo atstovai turi patvirtinti, kad tuo metu užsakymas mažesne kaina dar yra galimas. Jūsų prašymu, klientų aptarnavimo atstovas iš naujo užsakys kambarį mažesne kaina, jums telefonu pateikus mokėjimo duomenis. Klientų aptarnavimo atstovas taip pat atšauks jūsų pradinį užsakymą ir jums bus grąžinta visa sumokėta suma. „Hotels.com“ pinigų grąžinimo operaciją atliks nedelsiant, tačiau gali užtrukti iki 30 dienų, kol bankas perves lėšas į sąskaitą.

Mažesnę kainą radote konkurentų interneto svetainėje. „Hotels.com“ grąžins kainos skirtumą; tam turite susisiekti su klientų aptarnavimo centru arba pateikti prašymą naudodami internetinę garantuotos kainos pritaikymo formą ne vėliau kaip likus dienai iki viešnagės, iki 23.59 val. (vietos laiku). Kai susisieksite su mumis, mūsų klientų aptarnavimo atstovai turi patvirtinti, kad užsakymas mažesne kaina dar yra galimas. „Hotels.com“ pinigų grąžinimo operaciją atliks patvirtinusi jūsų prašymą, tačiau gali užtrukti iki 30 dienų, kol bankas perves lėšas į sąskaitą.

Palyginti galima tik visiškai vienodas viešnages. Programa „Garantuota kaina“ taikoma tik visiškai vienodoms viešnagėms, įskaitant apgyvendinimo įstaigą, kambario tipą, taikomas atšaukimo taisykles ir viešnagės datas, nurodytas „Hotels.com“ užsakyme. Be to, palyginti galima tik tokį patį viešbutį, atskirai įsigytą kitoje interneto svetainėje. Kitaip tariant, viešbučiams, užsakytiems kitoje interneto svetainėje kaip kelionės paketo dalis, garantuota kaina netaikoma. Garantuota kaina taikoma užsakytos kelionės kainai, pateiktai užsakymą patvirtinančiame el. laiške, įskaitant mokesčius, kuriuos sumokėjote mums atlikdami užsakymą. Garantuota kaina neapima mokesčių, kuriuos sumokėjote bet kokiai trečiajai šaliai, pvz., mokesčių, kuriuos gali tekti mokėti tiesiogiai viešbučiui, kai jame apsistosite. Garantuota kaina netaikoma užsakymams interneto svetainėse, kuriose viešbučio arba kiti užsakymo duomenys iki pirkimo nėra žinomi. Turite įvykdyti visus mažesnei kainai taikomus reikalavimus (jei yra), įskaitant (tačiau neapsiribojant) gyvenamosios vietos, regiono ir susijusius su amžiumi.

Turi būti galimas palyginimas – įprastiems vartotojams. Garantuota kaina taikoma tik kainoms, kurios paskelbtos ir prieinamos įprastiems vartotojams. Ji taip pat taikoma mūsų Slaptosioms kainoms. Garantuota kaina netaikoma kainoms, siūlomoms konkurentų narystės programų interneto svetainėse; įmonėms suteikiamoms kainų nuolaidoms; grupių, užsakomajai, lojalumo taškų programai, skatinamosioms, susitikimų, įprastoms, konsolidavimo arba tarpinėms kainoms; kainoms, nustatytoms aukciono arba panašios procedūros metu; arba kainoms, kurios siūlomos tik turint nuolaidos kuponą arba kitokias reklamines priemones, neprieinamas įprastiems vartotojams. Mažesnė kaina neturi būti pasiūlyta interneto svetainės, su kuria susisiekėte norėdami sužinoti kainą, arba iš jums atsiųsto el. laiško.

Prašymo patvirtinimas. Visus prašymus turi patvirtinti „Hotels.com“. Mes nepriimsime ekrano kopijų arba kitokių pateiktų mažesnės kainos įrodymų, kurių negalime nepriklausomai patvirtinti. Taip pat savo nuožiūra nepatvirtinsime jokių prašymų, kurie, mūsų įsitikinimu, sukurti dėl spausdinimo klaidų arba kurie yra apgavikiški arba nesąžiningi.

Pinigų grąžinimas patvirtinus prašymą (tik dėl užsakymų, kai pinigai grąžinami). Patvirtinus pinigų grąžinimo prašymą, skirtumas bus pervestas į užsakymo metu naudotą kredito kortelę. Jei atlikdami užsakymą sumokėjote už viešbutį, patvirtinę prašymą grąžinsime lėšas. Jei pasirinkote užsakymą „Hotels.com“ apmokėti vėliau, atvykę į viešbutį, ir kitoje interneto svetainėje radote pigesnį pasiūlymą, turėsite sumokėti pradinę kainą, o pinigus grąžinsime pasibaigus viešnagei. Atkreipkite dėmesį, kad lėšos bus pervestos į sąskaitą per 30 dienų arba per kitą atsiskaitymo ciklą.

Nuolaidų kuponai (tik užsakymams, kai pinigai negrąžinami). Nuolaidos kuponas jums bus išsiųstas el. paštu, iškart po to, kai „Hotels.com“ patvirtins užsakymą. Taikomos bendrosios nuolaidų kuponų naudojimo sąlygos (žr. pirmiau pateiktą informaciją skyriuje „Nuolaidų kodų naudojimo sąlygos“).

Pakeitimai. Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra bet kada ir dėl bet kurių priežasčių keisti programos „Garantuota kaina“ sąlygas, nutraukti jos galiojimą arba apriboti jos suteikimą bet kuriam asmeniui iš anksto nepranešę ir niekaip jums neįsipareigodami. Prašymo pateikimo metu galiojančios sąlygos nustatys, ar garantuota kaina bus taikoma. Jeigu mums nepavyks užtikrinti bet vienos kurios iš šių bendrųjų sąlygų vykdymo, tai nebus laikoma atsisakymu vykdyti šią sąlygą.
 
KELIONĖS KRYPTIS
 
Nors daugelis kelionių, įskaitant keliones tarptautiniais maršrutais, baigiamos be incidentų, tačiau keliaujant į tam tikras vietoves gali kilti didesnė rizika, negu į kitas. „Hotels.com“ ragina keleivius peržiūrėti su kelionėmis susijusius draudimus, perspėjimus, skelbimus ir patarimus, kuriuos leidžia Jungtinės Karalystės užsienio reikalų biuras; http://www.fco.gov.uk/en/travel-and-living-abroad/travel-advice-by-country/.
 
SIŪLYDAMA PIRKTI KELIONES TAM TIKRAIS TARPTAUTINIAIS MARŠRUTAIS, BENDROVĖ „HOTELS.COM“ NETVIRTINA IR NEGARANTUOJA, KAD KELIONĖ Į ŠIAS VIETOVES YRA PATARTINA ARBA NEKELIA JOKIOS RIZIKOS, IR JI NĖRA ATSAKINGA UŽ ŽALĄ ARBA NUOSTOLIUS, KURIE GALI ATSIRASTI KELIAUJANT Į TOKIAS VIETOVES.
 
PAPILDOMOS NAUDOJIMOSI „HOTELS.COM“ MOBILIĄJA PROGRAMĖLE SĄLYGOS
 
Šiame skyriuje išdėstytos papildomos sąlygos („Naudojimosi programėle sąlygos“), reglamentuojančios „Hotels.com“ mobiliosios programėlės (toliau – Programėlės) naudojimą mobiliajame, išmaniajame telefone ar kitame mobiliajame įrenginyje. Kai naudodamiesi Programėle pasirenkate mygtuką „Sutinku“, jūs sutinkate laikytis:
1) Bendrųjų sąlygų;
2) šių naudojimosi Programėle sąlygų,
3) mūsų 
Privatumo taisyklių, toliau vadinamų „mūsų Politika“. Jeigu nesutinkate laikytis mūsų Politikos, negalite naudoti Programėlės – turite pasirinkti mygtuką „Nesutinku“ ir pašalinti programėlę iš savo įrenginio.

Atsižvelgdami į tai, kad sutinkate laikytis mūsų Politikos, suteiksime jums neišimtinę, neperduodamą licenciją atsisiųsti, diegti ir naudoti Programėlę bei pasiekti Programėlėje esantį turinį ir informaciją (toliau – turinį), įskaitant kainas ir kelionių paslaugų prieinamumą (be apribojimų), pagal mūsų Politikos nuostatas.

Visos anksčiau nustatytos bendrosios sąlygos, reglamentuojančios
1) naudojimąsi mūsų interneto svetaine;
2) visą turinį, paslaugas, funkcijas, programinę įrangą, kuponus ir lojalumo programas, pasiekiamas mūsų interneto svetainėje;
3) mūsų teisinius santykius, įskaitant (tačiau neapsiribojant) mūsų įsipareigojimus jums, ir
4) mūsų teises,
taikomos be išimčių ir reglamentuoja pagrindą, kuriuo remdamasi „Hotels.com“ leidžia jums naudoti šią Programėlę ir jos turinį. Laikoma, kad visos nuorodos į „interneto svetainę“ anksčiau minėtose bendrosiose sąlygose nurodo į Programėlę ir (arba) Turinį ir yra taikomos jūsų Programėlės ir (arba) Turinio naudojimui, kaip reikalauja kontekstas. Laikoma, kad visos nuorodos į „sutartį“ arba „bendrąsias sąlygas“ taip pat nurodo į šias naudojimosi Programėle sąlygas, kaip reikalauja kontekstas.

Ši Programėlė skirta asmeniniam, nekomerciniam naudojimui.
Viena iš šios Programėlės ir Turinio naudojimo sąlygų yra jūsų įsipareigojimas nenaudoti šios Programėlės ir Turinio jokiais neteisėtais ir mūsų Politikos draudžiamais tikslais.
Kad Programėlė veiktų tinkamai, jūsų įrenginys turi būti prijungtas prie interneto. Esate atsakingi už tai, kad jūsų įrenginys turėtų interneto ryšį, ir prisiimate atsakomybę už visus mokesčius, kuriuos jūsų paslaugos teikėjas gali jums taikyti už duomenų perdavimą ir priėmimą naudojant Programėlę, įskaitant (tačiau neapsiribojant) duomenų perdavimą tarptinkliniu ryšiu. Atkreipkite dėmesį, kad įprastai veikdama Programėlė automatiškai perduoda nedidelį kiekį duomenų. Daugiau informacijos ieškokite tolesniame 3 skyriuje („Informacija apie jus ir naudojimąsi Programėle“).
Išskyrus atvejus, aiškiai nurodytus šiose bendrosiose sąlygose arba leidžiamus bet kurių vietos įstatymų, įsipareigojate:
1) nekopijuoti Programėlės arba Turinio, išskyrus tuos atvejus, kai šios Programėlės kopijavimas yra įprasto naudojimosi Programėle dalis;
2) nenuomoti (įprastai ar išperkamosios nuomos pagrindais), neperduoti licencijos, neskolinti, neversti, nesulieti, nepritaikyti, nekeisti, nemodifikuoti Programėlės arba Turinio;
3) netaisyti arba nemodifikuoti visos Programėlės arba Turinio arba jų dalies, nejungti Programėlės, Turinio arba jų dalies su jokiomis programomis arba neįtraukti į jas;
4) neišardyti, nedekompiliuoti, nenaudoti apgrąžos inžinerijos ir nekurti išvestinių darbų, susijusių su visa Programėle arba Turiniu ar bet kuria jų dalimi, išskyrus tiek, kiek leidžia įstatymai, ir
5) jokia forma nepateikti arba kitaip nepadaryti visos Programėlės arba Turinio ar jų dalių, įskaitant (tačiau neapsiribojant) programų sąrašus, objekto ir pirminių programų sąrašus, objekto kodą ir pirminį kodą, prieinamomis jokiai trečiajai šaliai.
 
TEISIŲ SAUGOJIMAS
 
Pripažįstate, kad visos intelektinės nuosavybės teisės, turtinės ir neturtinės Programėlės ir Turinio nuosavybės teisės priklauso bendrovei „Hotels.com“ arba jos tiekėjams ir paslaugų teikėjams. Šios teisės saugomos visame pasaulyje galiojančių įstatymų ir sutarčių. Saugomos visos šios teisės.
Pripažįstate, kad neturite kitokių teisių į Programėlę ir Turinį, nei apribotą teisę juos naudoti pagal mūsų Politikos nuostatas.
Pripažįstate, kad Programėlei ir bet kokiems lydraščiams ir (arba) techninei informacijai JAV taikomi eksporto kontrolės įstatymai ir reglamentai. Sutinkate Programėlės neeksportuoti arba tiesiogiai arba netiesiogiai nereeksportuoti į jokias šalis, nepavaldžias JAV eksporto apribojimams.
 
INFORMACIJA APIE JUS IR NAUDOJIMĄSI PROGRAMĖLE
 
Apdorojame informaciją apie jus atsižvelgdami į 
Privatumo taisykles. Naudodami šią Programėlę sutinkate su šitokiu informacijos apdorojimu, todėl atidžiai jas perskaitykite.
Kaip toliau aprašoma mūsų 
Privatumo taisyklėse, Programėlė automatiškai renka informaciją apie:
1) tai, kaip naudojate Programėlę;
2) Turinį, prie kurio jungiatės;
3) technines triktis arba problemas, kurių gali kilti Programėlėje, kai ją naudojate.
Naudodami Programėlę esate informuoti, pritariate ir sutinkate, kad ši informacija būtų automatiškai renkama.
 
Kai naudojatės Programėlės funkcija „Ieškoti viešbučių mano mieste“, mes, siekdami nustatyti, kurie viešbučiai yra netoli jūsų, remiamės jūsų telefono GPS ryšiu arba per mobilųjį tinklą perduodamais geografinės vietos nustatymo duomenimis. Ši informacija renkama anonimiškai, bet ji gali atskleisti mums tikslią arba apytikslę jūsų buvimo vietą. Šią informaciją naudojame viešbučiams nustatyti, kaip toliau aprašoma mūsų 
Privatumo taisyklėse. Jeigu Programėlėje neįjungiate funkcijos „Ieškoti viešbučių mano mieste“, duomenų apie jūsų buvimo vietą nerenkame. Įjungdami funkciją „Ieškoti viešbučių mano mieste“ suprantate, pritariate ir sutinkate, kad „Hotels.com“ naudotų anksčiau minėtus buvimo vietos duomenis turiniui ir paslaugoms, susijusioms su jūsų buvimo vieta, Programėlėje teikti. Meniu „Nuostatos“ galite bet kuriuo metu išjungti buvimo vietos duomenų bendrinimą.
 
NUTRAUKIMAS
 
„Hotels.com“ gali nedelsdama, pranešusi raštu, nutraukti šių naudojimosi Programėle sąlygų galiojimą, jeigu:
1) iš esmės pažeidžiate ar nuolat pažeidinėjate šias naudojimosi Programėle sąlygas arba
2) „Hotels.com“, savo nuožiūra, nusprendžia anuliuoti visą Programėlę arba jos dalį.
 
Dėl bet kokios priežasties nutraukus sutartį:
1) visos šiomis naudojimosi Programėle sąlygomis jums suteiktos teisės į Programėlę ir (arba) Turinį nustoja galioti;
2) privalote visiškai nebesinaudoti Programėle bei Turiniu ir
3) turite panaikinti arba pašalinti Programėlę iš savo įrenginio.
 
Šios naudojimosi Programėle sąlygos įpareigoja jus, mus ir atitinkamų įsipareigojimų tęsėjus ir perėmėjus. Negalite perduoti, perleisti šių naudojimosi Programėle sąlygų teisių arba bet kokių iš jų kylančių teisių ar įsipareigojimų, įpareigoti ar kitaip jais disponuoti be išankstinio raštiško mūsų sutikimo. Mes galime perduoti, perleisti, įpareigoti arba perduoti pagal subrangos sutartį šias naudojimosi Programėle sąlygas arba bet kokias iš jų kylančias teises ar įsipareigojimus, ar kitaip jais disponuoti bet kuriuo šių naudojimosi Programėle sąlygų galiojimo metu.
Jeigu bet kuriuo šių naudojimosi Programėle sąlygų galiojimo metu nesugebėsime išreikalauti griežtos atsakomybės už bet kurio šiomis sąlygomis nustatyto jūsų įsipareigojimo vykdymą arba nesugebėsime pasinaudoti kuriomis nors teisėmis arba teisių gynimo priemonėmis, suteiktomis šiomis naudojimosi Programėle sąlygomis, tai nereikš, kad šių teisių ar teisių gynimo priemonių atsisakoma ir neatleis jūsų nuo šių įsipareigojimų vykdymo. Bet koks mūsų teisės reikalauti vykdyti įsipareigojimus atsisakymas nereikš, kad bus atsisakoma teisės reikalauti vykdyti paskesnius įsipareigojimus. Bet koks šių naudojimosi Programėle sąlygų teisių atsisakymas negalioja, jeigu aiškiai neapibrėžiamas kaip teisių atsisakymas raštišku pranešimu.
 
„APPLE“ ĮRENGINIAI
 
Jeigu Programėlę naudojate „Apple“ įrenginyje (pvz., „iPhone“, „iPod“, „iPad“), be anksčiau minėtų naudojimosi Programėle sąlygų papildomai sutinkate su tuo, kad:
1) šios naudojimosi Programėle sąlygos galioja tik mums ir jums, bet negalioja „Apple Inc. of One Infinite Loop“, Kupertinas, Kalifornija 95014, JAV („Apple“);
2) jums suteikta licencija naudoti Programėlę yra apribota kaip neperleidžiama licencija naudoti Programą „Apple“ mobiliosios operacinės sistemos (OS) produkte, kurį turite arba valdote;
3) „Apple“ nėra įsipareigojusi teikti bet kokią techninę priežiūrą ir aptarnavimo paslaugas, susijusias su Programėle;
4) įvykus kokioms nors Programėlės triktims, jei galioja bet kokia taikoma garantija, galite pranešti „Apple“ ir „Apple“ sugrąžins jums už Programėlės įsigijimą išleistus pinigus (jei už ją mokėjote); tiek, kiek leidžia taikomi įstatymai, „Apple“ neturi jokių kitų su Programėle susijusių garantinių įsipareigojimų;
5) mes, o ne „Apple“, esame atsakingi už reagavimą į bet kokias jūsų ar trečiosios šalies pretenzijas, susijusias su Programėle;
6) bet kokiai trečiajai šaliai pareiškus pretenziją, kad Programėlė arba šios Programėlės turėjimas ir naudojimas pažeidžia šios trečiosios šalies intelektinės nuosavybės teises, „Apple“ nėra atsakinga ištirti šią intelektinės nuosavybės pažeidimo pretenziją, ginti jūsų interesus ir padengti pažeidimo nuostolius;
7) pareiškiate ir garantuojate, jog negyvenate šalyje, kuriai taikomas JAV vyriausybės embargas arba kuri JAV vyriausybės pažymėta kaip „terorizmą remianti“ šalis, ir nesate įtraukti į jokį JAV vyriausybės draudžiamųjų arba apribotųjų šalių sąrašą;
8) „Apple“ ir „Apple“ filialai yra naudojimosi Programėle sąlygų trečiosios šalies naudos gavėjai ir kad, jums sutikus su naudojimosi Programėle sąlygomis, „Apple“, kaip trečiosios šalies naudos gavėjas, turės teisę (bus laikoma, kad sutikote su šia teise) reikalauti iš jūsų vykdyti naudojimosi Programėle sąlygas.
 
ŠIŲ BENDRŲJŲ SĄLYGŲ KEITIMAS
 
„Hotels.com“ pasilieka teisę keisti bendrąsias sąlygas ir pastabas, kuriomis vadovaujantis ši interneto svetainė siūlo savo paslaugas, o jūs pritariate šioms bendrosioms sąlygoms bei pastaboms, galiojančioms tuo metu, kai jūs naudojatės šia interneto svetaine ir jos paslaugomis, ir sutinkate jų laikytis.
 
BENDROJI INFORMACIJA
 
Šiai sutarčiai taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai. Jūs sutinkate, kad visų ginčų, kylančių iš arba susijusių su šios interneto svetainės naudojimu, atvejais išskirtinė jurisdikcija priklausys Lietuvos Respublikos teismams ir ginčai bus nagrinėjami šiuose teismuose. Šia interneto svetaine negalima naudotis tokioje jurisdikcijoje, kurioje galioja ne visos šių bendrųjų sąlygų nuostatos, įskaitant (tačiau neapsiribojant) šį punktą.
Jūs sutinkate, kad dėl šios sutarties arba dėl jūsų naudojimosi šia interneto svetaine tarp jūsų ir „Hotels.com“ nesusikuria jokia bendra įmonė, partnerystė, darbo arba atstovavimo santykiai.
„Hotels.com“ vykdo šią sutartį, vadovaudamasi galiojančiais įstatymais ir teisinėmis procedūromis, ir jokios šios sutarties sąlygos nesuvaržo „Hotels.com“ teisės vykdyti įstatymų reikalavimus, susijusius su jūsų naudojimusi šia interneto svetaine arba informacija, teikiama arba renkama „Hotels.com“, remiantis šiuo naudojimusi.
Jeigu bus nustatyta, kad kokia nors šios sutarties dalis yra negaliojanti arba neįgyvendinama, vykdant galiojančius įstatymus, įskaitant (tačiau neapsiribojant) anksčiau išdėstytus garantijų ir atsakomybės apribojimus, negaliojančią arba neįgyvendinamą nuostatą pakeis galiojanti ir įgyvendinama nuostata, kiek galima labiau atitinkanti pradinės nuostatos tikslą, o sutartis liks ir toliau galioti.
Ši sutartis (ir visos kitos čia nurodytos bendrosios sąlygos) sudaro visą susitarimą tarp jūsų ir „Hotels.com“, susijusį su šia interneto svetaine, ir pakeičia visą ankstesnį arba dabartinį bendravimą bei pasiūlymus (elektroninį, žodinį ar raštišką) tarp kliento ir „Hotels.com“, susijusį su šia interneto svetaine. Teisiniuose arba administraciniuose procesuose, pagrįstuose šia sutartimi arba su ja susijusiuose, bus galima naudoti šios sutarties ir bet kurių pastabų, pateiktų elektronine forma, spausdintą variantą, tokiu pat mastu ir vadovaujantis tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip naudojami kiti verslo dokumentai bei įrašai, nuo pat pradžių sukurti ir palaikomi spausdintu pavidalu.
Čia paminėti išgalvoti įmonių, produktų, žmonių, personažų vardai ir (arba) duomenys nenurodo jokių realių asmenų, įmonių, produktų ar įvykių.
Nesuteikiamos jokios teisės, aiškiai nenurodytos šiame dokumente.
 
INTERNETO SVETAINĖS „HOTELS.COM“ NAUDOJIMAS
 
„Hotels.com“ interneto svetainė pateikiama tiktai siekiant informuoti klientus apie su kelionėmis susijusių prekių bei paslaugų pasiūlą ir teisėtai užsakyti nakvynes arba vykdyti kitokią veiklą su paslaugų teikėjais, be jokių kitų tikslų. Jūs garantuojate, kad esate bent 18 metų amžiaus ir galite teisiškai sudaryti šią sutartį bei naudotis šia interneto svetaine, vadovaudamiesi visomis čia išdėstytomis bendrosiomis sąlygomis. Jūs sutinkate būti finansiškai atsakingas už visą savo naudojimąsi šia interneto svetaine (taip pat ir tais atvejais, jeigu jūsų paskyra naudosis kiti asmenys, įskaitant (tačiau neapsiribojant) su Jumis gyvenančius nepilnamečius). Jūs sutinkate prižiūrėti šia interneto svetaine jūsų vardu arba paskyra besinaudojančius nepilnamečius. Jūs taip pat garantuojate, kad visa informacija, pateikiama jūsų arba jūsų namų gyventojų naudojantis šia interneto svetaine, yra teisinga ir tiksli. Be apribojimų draudžiama atlikinėti spekuliatyvius, melagingus ar apgaulingus užsakymus arba užsakyti nakvynes tikintis, kad to prireiks. Jūs sutinkate, kad viešnagių užsakymo paslaugomis, siūlomomis šioje interneto svetainėje, galima naudotis tiktai atliekant teisėtus užsakymus arba pirkimus sau arba kitam asmeniui, kurio vardu jūs turite teisę veikti. Jūs suprantate, kad vykdant įtartiną veiklą, apgaudinėjant ar piktnaudžiaujant šioje interneto svetainėje siūlomomis viešnagių užsakymo paslaugomis, „Hotels.com“ gali atšaukti su jūsų vardu, el. pašto adresu ar paskyra susijusius užsakymus arba uždaryti visas jums priklausančias „Hotels.com“ paskyras. Jūsų vykdomos apgaulingos veiklos atveju „Hotels.com“ pasilieka teisę imtis reikiamų teisinių veiksmų, o jūs būsite atsakingi už „Hotels.com“ patirtus piniginius nuostolius, įskaitant bylinėjimosi išlaidas ir žalą. Norėdami užginčyti užsakymo atšaukimą, paskyros įšaldymą ar uždarymą, susisiekite su klientų aptarnavimo skyriumi.
 
TIEKĖJO TAISYKLĖS IR RIBOJIMAI
 
Jūsų pasirinktų su kelionėmis susijusių prekių ir paslaugų užsakymui ir pirkimui taikomos atskiros bendrosios sąlygos. Įdėmiai jas perskaitykite. Jūs sutinkate laikytis bendrųjų pirkimo sąlygų, nustatytų paslaugų teikėjų, su kuriais nutarsite bendrauti, įskaitant (tačiau nepasiribojant) visų mokėtinų sumų mokėjimą ir paslaugų teikėjų taisyklių bei apribojimų, susijusių su bilietais, produktais ar paslaugomis, laikymąsi. Pasiliekame teisę atšaukti jūsų užsakymą, jeigu laiku nesumokėsite visos užsakymo sumos. Sutinkate, kad kai kurie trečiųjų šalių tiekėjai, siūlantys tam tikras paslaugas ir (arba) veiklą gali reikalauti, kad pasirašytumėte jų atsakomybės atsisakymą prieš dalyvaudami jų siūlomoje paslaugoje ir (arba) veikloje. Suprantate, kad Jums kaip nors pažeidus kurio nors iš šių paslaugų teikėjų pirkimo sąlygas, jūsų užsakymas arba pirkimas gali būti atšauktas, Jums gali būti neleidžiama užsisakyti jokių skrydžių, viešbučių ar automobilių, jūs galite prarasti už šį užsakymą arba pirkimą sumokėtus pinigus, o bendrovė „Hotels.com“ gali nurašyti nuo jūsų sąskaitos sąnaudų, kurias ji patirs dėl tokio pažeidimo, sumą. Jūs būsite visiškai atsakingi už visas rinkliavas, mokėjimus, muitus, mokesčius ir apmokestinimą, susijusius su naudojimusi šia interneto svetaine.
 
UŽSAKYMAI GRUPĖMS
 
Negalite tame pačiame viešbutyje ir (arba) tomis pačiomis dienomis užsisakyti daugiau nei 8 kambarių. Jei nustatysime, kad atskirais užsakymais užsisakėte daugiau nei 8 kambarius, galime atšaukti jūsų užsakymus ir pritaikyti atšaukimo mokestį, jei taikomas. Jeigu sumokėjote negrąžinamą užstatą, jo nebeatgausite. Jeigu norite užsisakyti 9 ar daugiau kambarių, turite susisiekti su „Expedia“ grupinių kelionių specialistais: paskambinkite telefonu arba užpildykite grupinių kelionių internetinę formą. Vienas iš grupinių kelionių specialistų peržiūrės jūsų užklausą ir susisieks su jumis dėl užsakymo. Jūs galite būti paprašyti pasirašyti sutartį ir (arba) sumokėti negrąžinamą užstatą.
 
ILGOS VIEŠNAGĖS UŽSAKYMAS

Viename viešbutyje internetu galite užsisakyti ne daugiau kaip 28 nakvynes. Pastebėję, kad atskirais užsakymais iš viso užsisakėte daugiau kaip 28 nakvynes, jūsų užsakymus galime atšaukti ir pareikalauti sumokėti atšaukimo mokestį, jei taikomas. Jeigu sumokėjote negrąžinamą užstatą, jo nebeatgausite. Norėdami užsisakyti 29 ar daugiau nakvynių, turite paskambinti „Hotels.com“ ilgų viešnagių užsakymo specialistams arba užpildyti ilgos viešnagės užsakymo formą internete. Vienas iš mūsų ilgų viešnagių užsakymo specialistų peržiūrės jūsų užklausą ir susisieks su jumis dėl užsakymo. Jūsų gali būti paprašyta pasirašyti sutartį ir (arba) sumokėti negrąžinamą užstatą.

VALIUTŲ SKAIČIUOKLĖ
 
Valiutų kursai yra pagrįsti įvairiais viešais šaltiniais ir tarnauja tik kaip gairės. Netvirtiname, kad valiutų kursai tikslūs; faktinis kursas gali skirtis. Valiutų kursai nėra atnaujinami kasdien. Ant valiutų skaičiuoklės parašyta data tos dienos, kai valiutų kursas buvo atnaujintas paskutinį kartą. Manome, kad valiutų skaičiuoklės informacija yra tiksli, tačiau „Hotels.com“, jos filialai ir (arba) jų paslaugų teikėjai šio tikslumo neužtikrina ir negarantuoja. Jeigu klientas naudojasi šia informacija finansiniais tikslais, „Hotels.com“ pataria klientui pasitarti su kvalifikuotais specialistais ir patikrinti valiutų kurso tikslumą. „Hotels.com“, jos filialai ir (arba) jų paslaugų teikėjai neleidžia naudotis šia informacija kitais tikslais, negu asmeniškai ir, kiek tai leidžiama, maksimaliai draudžia perpardavinėti, platinti ir naudoti šią informaciją komerciniais tikslais.
 
PASTABOS DĖL AUTORIŲ TEISIŲ IR PREKIŲ ŽENKLŲ
 
Visas šios interneto svetainės turinys priklauso: 2012 © „Hotels.com, L. P.“. Visos teisės saugomos. „Hotels.com, L. P.“ neatsako už turinį, esantį interneto svetainėse, kurias valdo ne „Hotels.com, L. P.“, o kitos šalys. „Hotels.com“, „Hotels“, „Hotels.com“, „Finding You the Perfect Place“, „Five Star“, „Hotel Price Index“, „Hoteles“, „Hotles“, HPI, IAN, „IAN.com“, „Wake Up Happy“, „Hotels.com Rewards“, „Smart Character“, „Hotels.com Rewards“ logotipas ir „Hotels.com“ logotipas yra „Hotels.com, L. P.“ registruotieji prekių ženklai arba prekių ženklai JAV ir (arba) kitose šalyse. Kiti čia paminėti produktų arba įmonių pavadinimai gali būti jų atitinkamų savininkų prekių ženklai.
Jeigu turite informacijos dėl mūsų prekės ženklo pažeidimo, praneškite mums el. pašto adresu hotline@expedia.com. Reaguojame tik į šiuo el. pašto adresu atsiųstus el. laiškus dėl prekių ženklų pažeidimų.
 
IEŠKINIAI IR PRIEŠIEŠKINIAI DĖL PREKIŲ ŽENKLŲ PAŽEIDIMŲ
 
„Hotels.com“ gerbia kitų autorių teises. Jei gera valia manote, kad mūsų skelbiama medžiaga pažeidžia jūsų autorių teises, jūs (arba jūsų atstovas) galite atsiųsti mums rašytinį pareiškimą, kuriame būtų toliau nurodyta informacija. Atkreipkite dėmesį, kad nenagrinėsime jūsų skundo, jeigu jis nebus tinkamai ir iki galo užpildytas.
1. Turi būti aiškiai nurodytas autorių teisių saugomas darbas, kurio autorių teisės, jūsų teigimu, buvo pažeistos.
2. Turi būti aiškiai nurodyta medžiaga, kuri, jūsų teigimu, pažeidžia autorių teisių saugomą darbą, ir informacija, kuri mums leis rasti medžiagą interneto svetainėje, pvz., pažeidžiančios medžiagos saitas.
3. Turi būti pateikta jūsų kontaktinė informacija (pageidautina nurodyti el. pašto adresą ir telefono numerį), kad galėtume atsakyti į jūsų skundą.
4. Turi būti įtrauktas teiginys, kuriame nurodoma, kad „gera valia manote, kad medžiaga, kuri, jūsų manymu, pažeidžia autorių teises, nėra leidžiama autorių teisių savininko, jo atstovo arba įstatymų“.
5. Turi būti įtrauktas teiginys, kuriame nurodoma, kad „pranešime esanti informacija yra tiksli ir, jei pateikti melagingi duomenys, ieškinį pateikusiai šaliai leidžiama veikti išimtinės teisės, kuri tariamai pažeista, savininko vardu“.
6. Pranešimas turi būti pasirašytas asmens, kuriam leidžiama veikti išimtinės teisės, kuri tariamai pažeista, savininko vardu.
 
Siekiant rasti sprendimą kuo greičiau, pranešimai dėl šios interneto svetainės turėtų būti siunčiami el. pašto adresu hotels-copyright@hotels.com.
Pranešimą galite atsiųsti ir pagal toliau nurodytą kontaktinę informaciją.
Hotels.com, L. P.
Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints
c/o NRAI
16055 Space Center Blvd., Suite 235
Houston, TX 77062, USA
Taip pat galite jį siųsti faksu: (+1) 425 679-7251, gavėjas: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints.

Peržiūrėsime visus pranešimus, kurie atitiks pirmiau nurodytus reikalavimus, ir imsimės dėl jų veiksmų. Jei dėl tokio pranešimo bus uždrausta arba atimta prieiga, galime informuoti paveiktos interneto svetainės arba turinio savininką arba administratorių, kad jis gali pateikti priešieškinį.
Rekomenduojame prieš pateikiant pranešimą pasitarti su teisininku. Bet kokia tikimybė netinkamai suprasti, ar jūsų pranešime nurodomas turinys arba veikla yra pažeidžiantys, gali užtraukti jums atsakomybę atlyginti žalą (įskaitant mokesčius ir teisininkų išlaidas). Vienu atveju nagrinėjant internetinį turinį (žr. bylą „Online Policy Group“ prieš „Diebold, Inc.“) bendrovei teko sumokėti daugiau nei 100 000 USD mokesčių ir teisininkų išlaidų, kai nagrinėjamas turinys buvo ginamas JAV sąžiningo naudojimo doktrinos.
Kilus papildomų klausimų dėl to, kaip „Hotels.com“ taikomas DMCA, kreipkitės į mus telefonu (+1) 425 679-3753.
 
PASKYROS ATŠAUKIMAS
 
Pagal Skaitmeninio tūkstantmečio autorių teisių aktą (angl. Digital Millennium Copyright Act, DMCA) ir kitus taikomus įstatymus „Hotels.com“ priėmė atšaukimo taisykles, leidžiančias tam tikromis aplinkybėmis savo nuožiūra atšaukti paskyras arba prenumeratas naudotojų, pakartotinai pažeidžiančių taikomas taisykles. „Hotels.com“ savo nuožiūra taip pat gali apriboti prieigą prie interneto svetainės ir (arba) atšaukti paskyras naudotojų, pažeidžiančių kitų intelektinės nuosavybės teises, kad ir koks būtų pažeidimas – pakartotinis ar ne. Jei manote, kad paskyros savininkas arba prenumeratorius pakartotinai pažeidžia taikomas taisykles, pildydami apie tai pranešančią formą nurodykite mums informaciją, kurios pakaktų šiam įtarimui pagrįsti.
 
PRIEŠINIS PRANEŠIMAS
 
„Hotels.com“ netoleruoja nepagrįstų skundų dėl autorių teisių pažeidimo. Jei manote, kad turinys, kurį paskelbėte mūsų interneto svetainėje, buvo per klaidą pašalintas gavus nepagrįstą skundą dėl autorių teisių pažeidimo, galite pateikti DMCA priešinį pranešimą. Gavę tinkamai pateiktą priešinį pranešimą, persiųsime jį skundžiamų teisių savininkui. JAV, jei per 10 darbo dienų nuo priešinio pranešimo kopijos gavimo teisių savininkas nesikreipia į teismą, DMCA suteikia mums galimybę atkurti jūsų turinį.
Norėdami pateikti priešinį pranešimą, turite raštu kreiptis į mus faksu arba įprastu paštu ir pateikti informaciją, kaip nurodyta toliau. Atminkite, kad jei iš esmės klaidingai pristatysite turinį kaip nepažeidžiantį kitų autorių teisių, turėsite atlyginti žalą (įskaitant mokesčius ir teisininkų išlaidas). Jei nesate tikri, ar tam tikra medžiaga pažeidžia kitų autorių teises, rekomenduojame pirma pasitarti su teisininkais.
Kad būtų paprasčiau apdoroti priešinį pranešimą, atsiųskite jį mums toliau nurodytu formatu.
1. Nurodykite, koks konkrečiai turinys buvo per klaidą pašalintas ar išjungtas. Nurodykite, kurioje interneto svetainės „Hotels.com“ vietoje turinys buvo pateikiamas. Jei įmanoma, pateikite URL.
2. Nurodykite savo vardą ir pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį bei el. pašto adresą ir patvirtinkite, kad laikotės teismo apygardai, kuriai priklauso jūsų gyvenamoji vieta, taikomos Federalinės apygardos teismo jurisdikcijos. Jei gyvenate ne JAV, turite laikytis bet kurios teismo apygardos, kurioje yra „Hotels.com, L. P.“ atstovybė, jurisdikcijos. Nurodykite, kad priimsite apie jūsų turinį pranešusios šalies arba tos šalies atstovo pateiktą teismo dokumentą.
3. Įtraukite šį sakinį: „Žinodamas, kad už melagingą liudijimą būsiu nubaustas, prisiekiu, kad vedamas geros valios manau, jog pirmiau nurodytas turinys buvo pašalintas arba pasyvintas per klaidą arba netinkamai identifikavus.“
4. Pasirašykite dokumentą.
5. Siųskite raštiškai pateiktą informaciją šiuo adresu:
„Hotels.com, L. P.“
Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints
c/o NRAI
16055 Space Center Blvd., Suite 235
Houston, TX 77062, USA
Taip pat galite ją siųsti faksu: (+1) 425 679-7251, gavėjas: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints.
 
Kilus papildomų klausimų dėl to, kaip „Hotels.com“ taikomas DMCA, kreipkitės į mus telefonu (+1) 425 679-3753.
 
NAUDOTOJŲ ATSILIEPIMAI, KOMENTARAI, NUOTRAUKOS IR TURINYS
 
„Hotels.com“ gali rodyti su viešbučiais susijusius atsiliepimus, komentarus, nuotraukas ir kitą medžiagą bei atostogų ir kelionių įspūdžius („atsiliepimai“). „Hotels.com“ gali sudaryti sąlygas vartotojams šioje interneto svetainėje pateikti atsiliepimus („vartotojų atsiliepimai“). Jūs atsisakote visų nuosavybės teisių į šiuos vartotojų atsiliepimus; „Hotels.com“ arba jos filialai gali laisvai ir be jūsų leidimo naudoti, kopijuoti, platinti bei viešinti šiuos atsiliepimus bet kokioje aplinkoje ir bet kokia forma. Jeigu bus siūloma galimybė siųsti atsiliepimus, jūs sutinkate pateikti tik tokius vartotojo atsiliepimus, kurie tinka komentuojamai paslaugai, vadovaudamiesi šiomis bendrosiomis sąlygomis, taip pat visomis pridedamomis ir šioje interneto svetainėje pateikiamomis gairėmis. Suteikiate „Hotels.com“ ir jos patronuojamosioms bendrovėms bei filialams (kartu „Hotels.com“ įmonės“) ir atstovybėms, bendro prekės ženklo ir (arba) susietų interneto svetainių partneriams, per kuriuos teikiame paslaugą (kartu – „Hotels.com“ atstovams), neišskirtinę, nemokamą, nuolatinę, perduodamą, neatšaukiamą ir visiškai sublicencijuojamą teisę (a) naudoti, atkurti, keisti, pritaikyti, versti, platinti, skelbti, kurti išvestinius darbus, viešai demonstruoti ir atlikti tokius naudotojų atsiliepimus pasaulyje bet kokioje terpėje, žinomoje dabar ar sukurtoje vėliau ir (b) naudoti jūsų nurodytą vardą kartu su tokiais naudotojų atsiliepimais.
Naudodamiesi šia paslauga, jūs tvirtinate ir garantuojate, kad:
• jums priklauso arba jūs kaip nors kitaip valdote visas teises į jūsų atsiunčiamus vartotojo atsiliepimus;
• atsiuntimo dieną pateikti vartotojo atsiliepimai yra tikslūs;
• jūsų pateikiami vartotojo atsiliepimai nepažeidžia jokių „Hotels.com“ bendrųjų naudojimo sąlygų, gairių bei politikos (tuo metu taikomų);
• jūs sąmoningai arba neapgalvotai nepateiksite informacijos, kuri galėtų įžeisti arba užgauti kokį nors asmenį arba jo veiklą, t. y. nesiųsite jokių komentarų, informacijos arba medžiagos, kurie yra neteisingi, pagiežingi, šmeižikiški, užgaulūs, nepadorūs arba gali pagrįstai būti tokiais laikomi;
• jūs nesiimsite veiksmų, siekdami apgauti arba suklaidinti ir nesiimsite bei neskatinsite jokios apgavikiškos arba neteisėtos veiklos;
• jūs nesiųsite ir neplatinsite jokios informacijos arba medžiagos, kuri priklauso kokiai nors trečiajai šaliai, negavę aiškiai išreikšto raštiško tos šalies sutikimo.
 
Atkreipkite dėmesį į tai, kad šiame tinklalapyje skelbiamus atsiliepimus parašė tik patvirtinti vartotojai, kurie buvo apsistoję atitinkamame per „Hotels.com“ arba kitų grupės „Expedia“ prekės ženklų interneto svetaines užsakytame viešbutyje.
„Hotels.com“ neredaguoja pateiktų atsiliepimų arba vartotojų atsiliepimų ir, kiek tai leidžia įstatymai, nėra atsakinga už tokius atsiliepimus ar vartotojų atsiliepimus ir jų tolesnį siuntimą, naudojimą ar platinimą. Be to, „Hotels.com“ netikrina, neremia ir nepatvirtina požiūrio ar komentarų, išsakytų atsiliepimuose ar vartotojų atsiliepimuose, nes tai yra asmeninės juos pateikiančių vartotojų nuomonės. Bet kokie sprendimai, kuriuos jūs priimate remdamiesi pasirodžiusiais atsiliepimais arba komentarais, yra priimami jūsų pačių rizika.
„Hotels.com“ pasilieka teisę dėl bet kokios priežasties ir išimtinai savo nuožiūra atsisakyti pateikti arba pašalinti (neperspėjus) bet kokius atsiliepimus arba vartotojų atsiliepimus. Be kitų dalykų, tai apima ir situacijas, kai „Hotels.com“ gauna trečiosios šalies skundą ir (arba) turi priežasčių manyti, kad buvo pažeistos šios bendrosios sąlygos.

 
Nuotraukų pateikimo rekomendacijos
 
Visos jūsų pateiktos nuotraukos turi būti:
         atitinkančios temą. Visos nuotraukos turi būsi susijusios su apgyvendinimo įstaiga, restoranu, vietove ar kelionės įspūdžiais apskritai;
         tinkamos bendruomenei ir (arba) šeimai.
◦ Neskelbkite nuotraukų ar kitos medžiagos, kuri yra neteisėta, nepadori, pornografinė, įžūli, vulgari, kelianti pasipiktinimą ar įžeidžianti.
◦ Nesiųskite nuotraukų ir medžiagos, pažeidžiančios kitų asmenų teises.
◦ Nesiųskite nuotraukų ar informacijos apie vaikus arba bet kokias trečiąsias šalis be jų sutikimo (arba jų tėvų sutikimo, kalbant apie vaikus iki 13 metų amžiaus).
◦ Vaikai iki 13 metų amžiaus negali pateikti nuotraukų ar bet kokios kitos medžiagos;
         originalios. Galite pateikti tik savo darytas nuotraukas. Nesiųskite nuotraukų iš jokių kitų šaltinių (asmeninių ar komercinių). Nesiųskite nuotraukų, pažeidžiančių bet kokios trečiosios šalies autorių teises, prekės ženklą ar kitas intelektinės nuosavybės teises;
         nekomercinės. Nesiųskite nuotraukų, kuriose matomi logotipai, prekės ženklai, reklaminė medžiaga ar bet koks kitas komercinės paskirties turinys;
         be kenksmingų failų. Nesiųskite nuotraukų, kuriose yra virusų ar kito kenksmingo kodo, skirto ar galinčio pakenkti „Hotels.com“ ir (arba) jos naudotojų kompiuteriams;
         tam tikros apimties ir formato. Nuotrauka negali būti didesnė nei 5 MB. Siunčiamos nuotraukos turi būti .jpg, .bmp, .gif arba .png formato.
 
PASTABA DĖL TEISES PAŽEIDŽIANČIOS MEDŽIAGOS
 
Jei nuoširdžiai manote, kad mūsų talpinama medžiaga pažeidžia jūsų autoriaus teises, jūs (arba jūsų atstovas) gali atsiųsti mums raštišką pranešimą, kuriame pateikiama ši informacija. Atkreipkite dėmesį, kad mes neapdorosime jūsų skundo, jeigu jis bus užpildytas netinkamai arba ne visiškai. Bet kokie jūsų pranešime esantys klaidinantys pareiškimai dėl turinio ar veiklos, pažeidžiančios jūsų teises, gali užtraukti jums atsakomybę atlyginti nuostolius.
1. Aiškiai nurodytas autorių teisių saugomas kūrinys, teisės į kurį, jūsų teigimu, buvo pažeistos
2. Aiškiai nurodyta mūsų interneto svetainėje esanti medžiaga, kuri, jūsų teigimu, pažeidžia jūsų teises, pvz., nuoroda į tokią medžiagą
3. Jūsų adresas, el. pašto adresas ir telefono numeris
4. Patvirtinimas, jog „nuoširdžiai manote, kad medžiaga, kuri, jūsų teigimu, pažeidžia autorių teises, naudojama be autorių teisių savininko, jo atstovo ar teisės aktų numatyto sutikimo“
5. Pareiškimas, kad „informacija pranešime yra teisinga ir skundą pateikianti šalis turi teisę veikti išskirtinių teisių, kurios, kaip teigiama, pažeistos, savininko vardu, ir yra informuota apie atsakomybę dėl melagingų parodymų“
6. Asmens, įgalioto veikti išskirtinių teisių, kurios, kaip teigiama, pažeistos, savininko vardu, parašas
 
Galite siųsti mums pranešimą el. paštu, adresu hotels-copyright@hotels.com, faksu numeriu (+11) 425 679-7251, Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints, arba naudodami toliau pateiktą kontaktinę informaciją:
„Hotels.com, L. P.“
Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints
c/o NRAI
16055 Space Center Blvd., Suite 235
Houston, TX 77062, USA
 
PRIEŠINIAI PRANEŠIMAI
 
Jeigu jūsų paskelbta medžiaga buvo pašalinta, galite faksu arba paštu pateikti priešinį pranešimą. Prieš tai darydami galite kreiptis teisinės konsultacijos. Nurodykite šią informaciją:
1) konkretų pašalintą ar išjungtą turinį ir vietą, kurioje turinys buvo rodomas interneto svetainėje. Jei įmanoma, pateikite URL adresą;
2) savo vardą, adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą;
3) pareiškimą, kad sutinkate su apygardos, kurioje yra jūsų adresas, arba, jeigu jūsų adresas yra ne Jungtinėse Amerikos Valstijose, su bet kurios teisinės apygardos, kurioje yra „Hotels.com“ būstinė, Federalinės apygardos teismo jurisdikcija ir kad sutinkate su šalies, kuri pranešė apie jūsų turinį, ar jos atstovo šaukimu į teismą;
4) tokį pareiškimą: „prisiekiu, žinodamas apie atsakomybę už melagingus parodymus, kad nuoširdžiai tikiu, jog aukščiau nurodytas turinys pašalintas arba užblokuotas dėl klaidos ar neteisingo identifikavimo“.

Pasirašykite dokumentą ir siųskite raštišką pranešimą šiuo adresu:
 
„Hotels.com. L. P.“
Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints
c/o NRAI
16055 Space Center Blvd., Suite 235
Houston, TX 77062, USA
Taip pat galite jį siųsti faksu: (425) 679-7251, Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints.
 
Kilus papildomų klausimų dėl to, kaip „Hotels.com“ taikomas DMCA, kreipkitės į mus telefonu (+1) 425 679-3751.

SUSIJUSIŲ KELIONĖS PASLAUGŲ RINKINIO STANDARTINĖ INFORMACIJOS FORMA

Svarbi informacija dėl susijusių kelionės paslaugų rinkinio
Susijusių kelionės paslaugų rinkinys vartojamas taip, kaip apibrėžta 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2015/2302 dėl kelionės paslaugų paketų ir susijusių kelionės paslaugų rinkinių, kuri gali būti įgyvendinta nacionalinėje teisėje (direktyva (ES) 2015/2302).
Tam tikromis aplinkybėmis susijusių kelionės paslaugų rinkinys gali būti sudarytas jums nusprendus užsisakyti kelionės paslaugas iš kitų bendrovių. Tokiu atveju jums bus nurodyta perskaityti toliau pateiktą svarbią informaciją.

Jei pasirinkę ir sumokėję už vieną kelionės paslaugą užsisakysite papildomas kelionės ar atostogų paslaugas per svetainę „Hotels.com“, pagal direktyvą (ES) 2015/2302 NEĮGYSITE teisių, susijusių su paketais.

Todėl „Hotels.com“ neatsakys už tinkamą tų papildomų kelionės paslaugų vykdymą. Jei kiltų problemų, susisiekite su atitinkamų paslaugų teikėju.

Tačiau užsisakius papildomų kelionės paslaugų ne vėliau kaip per 24 valandas nuo „Hotels.com“ patvirtinimo apie viešbučio užsakymą, tos kelionės paslaugos taps susijusių kelionės paslaugų rinkinio dalimi. Tuo atveju, kaip reikalaujama pagal ES įstatymus, „Hotels.com“ turi apsaugą, kad dėl „Hotels.com“ nemokumo būtų grąžintos „Hotels.com“ sumokėtos lėšos už nesuteiktas paslaugas. Atkreipkite dėmesį, kad jei kokius nors mokėjimus atliksite tiesiogiai susijusiam kelionės paslaugų teikėjui, „Hotels.com“ neturi jokios apsaugos grąžinti jums lėšas, jei tiesiogiai susijęs paslaugų teikėjas taptų nemokus.
Daugiau informacijos apie apsaugą nuo nemokumo pateikiama toliau.

„Hotels.com“ ėmėsi priemonių dėl apsaugos nuo nemokumo – dėl pinigų, kurie tiesiogiai sumokami „Hotels.com“, sudarė draudimo sutartį su „International Passenger Protection Limited“ ir įsigijo tam tikrus draudimus iš „Lloyd’s Syndicates“. Keliautojai gali susisiekti su „International Passenger Protection Limited“ (Claims Office, IPP House, 22-26 Station Road, West Wickham, Kent, BR4 0PR, tel. +31 103120666, el. paštas Insolvency-claims@ipplondon.co.uk), jei paslaugos nėra teikiamos dėl „Hotels.com“ nemokumo.

Pastaba. Ši apsauga nuo nemokumo neapima sutarčių, sudarytų ne su „Hotels.com“, kurias galima vykdyti nepaisant „Hotels.com“ nemokumo.

Direktyva (ES) 2015/2302, perkelta į nacionalinę teisę, yra prieinama šiuo adresu https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/NIM/?uri=CELEX:32015L2302.

Peržiūrėta 2020 m. Birželio 8 d
2020 © „Hotels.com, L. P.“. Visos teisės saugomos.